Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-21

Viking Line Abp: Viking Line: Verksamhetsöversikt för perioden januari - september 2020

Viking Line Abp             VERKSAMHETSÖVERSIKT             21.10.2020, kl. 09.00

Konsekvenserna av COVID-19 försämrar Viking Lines resultat

Januari-september 2020 (jämfört med januari-september 2019)

  • Omsättningen uppgick till 154,2 Meur (380,8 Meur).
  • Övriga rörelseintäkter var 16,7 Meur (0,2 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till -35,2 Meur (17,5 Meur).
  • Finansnettot blev -3,1 Meur (-3,6 Meur).
  • Resultat före skatter uppgick till -38,3 Meur (13,9 Meur).
  • Resultatet efter skatter var -30,8 Meur (11,1 Meur).
  • Oförändrade framtidsutsikter: Resultatet för hela verksamhetsåret kommer att vara negativt.

Tredje kvartalet 2020 (jämfört med tredje kvartalet 2019)

  • Omsättningen uppgick till 56,6 Meur (153,8 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,8 Meur (26,2 Meur).

Den pågående COVID-19 pandemin har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Resultatet för det tredje kvartalet, som vanligtvis genererar största delen av årets resultat, var negativt och därmed avsevärt mycket sämre 2020 än tidigare år på grund av COVID-19 pandemin. Kostnader för löner och anställningsförmåner minskade under perioden. En stor del av personalen i Finland har permitterats. I Sverige och Estland har korttidspermitteringar använts. Även kostnader för varor och tjänster samt övriga rörelsekostnader minskade.

VD Jan Hanses kommenterar

Delårsresultatet har kraftigt påverkats av oförutsedda omvärldsfaktorer i form av den världsomfattande COVID-19 pandemin. Under tredje kvartalet har pandemin fortsatt att påverka individer, företag och marknader. Årets tredje kvartal inleddes i juli med långtgående liberalisering av reserestriktionerna för vårt trafikområde. Endast inreserestriktionen från Sverige till Finland kvarstod, tyvärr med betydande negativa konsekvenser för koncernen. Trots detta var koncernens samtliga fartyg i trafik under juli och augusti månad. Trafiken på Helsingfors-Stockholm var fortsatt nedstängd och fartygen på denna linje sysselsattes med trafik mellan Helsingfors och Tallinn samt på en för året nystartad kryssningsrutt mellan Helsingfors, Mariehamn och Tallinn.

Trafiken försvårades väsentligt i början av den andra veckan i augusti, då de finska myndigheterna offentliggjorde planer på strängare karantänsregler för inresande, främst från Sverige. Dessa regler varierade under augusti månad för att i september liberaliseras så att inresor från Sverige tilläts. Detta varade dock endast under två veckors tid, varefter restriktionerna återinfördes. All denna delvis otydliga och inkonsekventa kommunikation från myndighetshåll drabbade resandet och försäljningen väsentligt från och med medlet av augusti. En liten positiv avvikelse i bokningsläget inträffade i slutet av september, men eliminerades genom de på nytt införda reserestriktionerna. Vi har trots verksamhetsbegränsningarna upprätthållit en oavbruten passagerar- och frakttrafik mellan våra länder och därmed säkerställt ett trafikmönster som fortgått i mer än ett halvt sekel och som kommer att fortsätta.

Under tredje kvartalet fortsatte våra åtgärder att anpassa kostnaderna. I augusti och september genomfördes MBL-förhandlingar i Sverige och samarbetsförhandlingar i Finland med syfte att effektivera landpersonalen samt sjöpersonalen på koncernens svenska fartyg Viking Cinderella. Personalen har burit en tung börda genom de permitteringar och nedskärningar som vidtagits i koncernens samtliga verksamhetsländer. Permitteringarna har genomförts både i form av deltidspermitteringar och till en stor del som heltidspermitteringar. Personalens engagemang då arbetstillfällen har beretts har varit beundransvärd. Jag uppskattar mycket deras starka insatser under denna kärva tid.

Vår likviditet var vid utgången av det tredje kvartalet ansträngd. Förhandlingar med våra finansiärer pågick under det tredje kvartalet och den 15 oktober beviljade Statsrådet statsgarantier för en tilläggsupplåning om sammanlagt 38,7 Meur, vilken delvis kommer att lyftas under den närmaste månaden och som tryggar vår likviditet.

Traficom har inlett ett upphandlingsförfarande för en offentlig trafikplikt på våra linjer Åbo-Mariehamn-Stockholm, Mariehamn-Kapellskär och Helsingfors-Tallinn. Viking Line avser delta i upphandlingen.

För att säkerställa trygga rutiner i en exceptionell tid och underbygga våra resenärers förtroende för vår trafik även under COVID-19 pandemin blev Viking Line som första rederi i världen verifierat av klassningssällskapet Det Norske Veritas Germanischer Lloyd. Verifieringen, som gäller för flottans samtliga sju fartyg samt verksamheten i sex terminaler, bekräftar vår förmåga att hantera och förebygga infektionsrisker inklusive COVID-19.

Smittskyddsåtgärderna har fungerat effektivt och våra mätningar visar att kunderna uppfattar dem som positiva. Dock återstår en tid då efterfrågan på våra marknader stegvis ska byggas upp. Viking Line och vår personal är beredda att bära det ansvar som krävs för att våra kunders tilltro ska återställas. Personalens engagemang är även i detta avseende oerhört förtroendeingivande.

Vi reagerade snabbt på krisen och anpassade verksamheten till en förändrad marknadssituation. Marknadsutvecklingen är fortsatt svår att bedöma och det kommer att ta lång tid innan vi ser en återhämtning. Vi ämnar fortsättningsvis att fokusera på det vi kan påverka i denna utmanande tid: att sälja reseupplevelser och frakttjänster, betjäna våra kunder, säkerställa våra medarbetares hälsa, bedriva vår verksamhet så effektivt som möjligt, trygga vår finansiella uthållighet och driva vårt nybygge framåt.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning minskade med 59,5 % till 154,2 Meur under perioden 1 januari-30 september 2020 (380,8 Meur 1 januari-30 september 2019). Rörelseresultatet uppgick till -35,2 Meur (17,5 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med 64,3 % till 123,2 Meur (344,7 Meur), medan fraktintäkterna var 29,7 Meur (34,3 Meur). Försäljningsbidraget var 114,9 Meur(279,6 Meur). Driftskostnaderna minskade med 39,0 % till 148,7 Meur (243,8 Meur).

Under det tredje kvartalet 1 juli-30 september uppgick koncernens omsättning till 56,6 Meur (153,8 Meur 1 juli-30 september 2019). Rörelseresultatet uppgick till -7,8 Meur (26,2 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna minskade under det tredje kvartalet med 67,0 % till 47,2 Meur (142,9 Meur), medan fraktintäkterna var 9,0 Meur (10,3 Meur). Försäljningsbidraget var 41,3 Meur (113,8 Meur). Driftskostnaderna minskade med 46,3 % till 43,8 Meur (81,6 Meur).

Trafik och marknad

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2019, dock så att fartygen som normalt trafikerar mellan Helsingfors och Stockholm insattes på delvis nyskapade rutter med begränsade turlistor. Under perioden har flera av fartygen varit helt eller delvis upplagda på grund av COVID-19 pandemin. På grund av myndighetsbeslut bedrevs i huvudsak endast frakttrafik under perioden 19 mars-18 juni. Passagerartrafiken har haft begränsad kapacitet efter att den återupptogs. Den 20 september gick Amorella på grund i Ålands skärgård. Grundstötningen gav inte upphov till några personskador. Gabriella ersatte fartyget på linjen Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm.

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 1 642 179 (4 897 632). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 26,5 % (32,2 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 93 040 fraktenheter (100 026). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 17,0 % (18,3 %). Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 26,4 % (32,6 %).

Investeringar och finansiering

Koncernens investeringar uppgick till 11,7 Meur (26,8 Meur), varav 5,3 Meur (22,1 Meur) avser investeringar i fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 7,6 % av omsättningen (7,0 %).

Den 30 september 2020 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 75,7 Meur (104,3 Meur). Soliditeten var 48,9 % jämfört med 50,6 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 28,6 Meur (57,6 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 0,8 Meur per 30 september 2020 (15,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till -24,1 Meur (25,0 Meur).

Nettokassaflödet från investeringar var -11,2 Meur (-26,3 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till 1,1 Meur (-2,8 Meur).

Den 15 oktober 2020 godkände Statsrådet statsgarantier för Viking Lines likviditetslån till ett maximalt belopp om 38,7 miljoner euro. Med likviditetslånen planerar Viking Line att säkerställa bolagets likviditetsposition och därmed en fortsatt finansiellt stabil verksamhet i det läge som uppstått till följd av coronakrisen. Utöver statsgarantierna garanterar kommersiella banker 4,3 miljoner euro.

Viking Line förbinder sig till att inte dela ut dividend eller vidta annan utdelning av medel till dess att förpliktelserna i anslutning till garantierna och lånen har upphört helt och hållet.

Likviditeten kan även förstärkas med tillskott från aktieägare eller genom försäljning av tillgångar.

Viking Line Abp har den 14 juli 2020 överenskommit med Finnvera Abp och Finlands Exportkredit Ab om amorteringsanstånd för amorteringar under perioden 1.7.2020-1.2.2021 uppgående till sammanlagt 14,9 Meur. Amorteringarna förfaller till betalning senast den 10 januari 2025, dvs. samtidigt med den sista amorteringen. De senarelagda amorteringarna kan förhandsbetalas och lånets ränta och maturitet har bibehållits oförändrade. Dividendutdelning under lånets maturitet förutsätter att de amorteringar för vilka anstånd har beviljats betalas.

En del av koncernens låneavtal innefattar marknadsmässiga lånekovenanter. Koncernen har beviljats tidsbegränsat undantag från de kovenantvillkor som bröts under det tredje kvartalet för de lån som redan är lyfta.

Viking Line har ett bindande lånelöfte om 152,0 Meur för finansiering av fartygsbeställning, där tidpunkten att lyfta lånet har förlängts. Förhandlingar pågår om tillämpning av de avtalsenliga kovenantvillkoren. I det fall att fartygsbyggnadskontraktet skulle uppsägas har bolaget en bankgaranti som säkerhet för erlagda förskottsrater om 38,8 Meur jämte ränta.

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen var 1 767 (2 674), varav i moderbolaget 1 228 (2 025). Landpersonalens antal var 418 (603) och sjöpersonalens 1 349 (2 071).

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 161 (244) personer anställda av ett bemanningsföretag.

Antalet anställda för 2020 är avsevärt lägre än 2019, då en stor del av personalen har varit permitterad under perioden. I september inleddes samarbetsförhandlingar gällande koncernens landorganisation samt sjöanställda på Viking Cinderella. De planerade åtgärderna kan leda till överföring till deltid, permittering eller uppsägningar och berör ca 120 landanställda och ca 80 sjöanställda.

Riskfaktorer

COVID-19 pandemin har påverkat Viking Lines resultat och likviditet väsentligt under perioden och den negativa effekten kommer att fortsätta under avsevärd tid.

Osäkerheten kring myndighetskrav och begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Koncernens lån är bundna till lånevillkor som inkluderar lönsamhets-, likviditets- och soliditetskrav. Om villkoren inte uppfylls kan finansiärerna kräva förtida återbetalning eller uppsägning av lånen.

Koncernen har sedan tidigare ingått fastprisavtal avseende delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2020, vilket innebär att Vik...

Författare Viking Line Abp

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.