Du är här

2018-08-16

Viking Line Abp: Viking Lines halvårsrapport för perioden januari - juni 2018

Viking Line Abp          HALVÅRSRAPPORT            16.8.2018, kl. 09.00

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2018

Koncernens omsättning uppgick till 225,7 Meur under perioden 1 januari – 30
juni 2018 (235,5 Meur1 januari – 30 juni 2017). Övriga rörelseintäkter var
0,2 Meur (0,1 Meur). Rörelseresultatet uppgick till -13,5 Meur (-15,0
Meur). Finansnettot blev -1,7 Meur (-0,6 Meur). Koncernens resultat före
skatter uppgick till -15,2 Meur (-15,6 Meur). Resultatet efter skatter var
-11,8 Meur (-12,3 Meur).

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på
såväl priser som volymer. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av
verksamhetsåret är avgörande för koncernens resultat.
Organisationsförändringen som genomfördes under våren 2018 förväntas ha en
positiv inverkan på koncernens resultat. Styrelsen bedömer som helhet att
rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras eller vara i nivå med
rörelseresultatet för 2017. Styrelsens tidigare bedömning var att
rörelseresultatet för 2018 skulle förbättras jämfört med rörelseresultatet
för 2017.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens omsättning uppgick till 225,7 Meur under perioden 1 januari – 30
juni 2018 (235,5 Meur1 januari – 30 juni 2017). Övriga rörelseintäkter var
0,2 Meur (0,1 Meur). Rörelseresultatet uppgick till -13,5 Meur (-15,0
Meur). Finansnettot blev -1,7 Meur (-0,6 Meur). Koncernens resultat före
skatter uppgick till -15,2 Meur (-15,6 Meur). Resultatet efter skatter var
-11,8 Meur (-12,3 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 201,7 Meur (211,5 Meur),
medan fraktintäkterna var 22,9 Meur (22,8 Meur). Försäljningsbidraget var
163,3 Meur (169,3 Meur).

Tack vare lägre rörelsekostnader jämfört med året innan förbättrades
koncernens resultat för det första halvåret trots en lägre omsättning.
Driftskostnaderna minskade med 3,9 % till 164,7 Meur (171,3 Meur).
Bunkerkostnaderna ökade med 3,6 % till 24,1 Meur (23,2 Meur). Den svaga
svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat.

Under det andra kvartalet 1 april – 30 juni 2018 uppgick koncernens
omsättning till 125,5 Meur (134,4 Meur 1 april – 30 juni 2017).
Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 0,0 Meur (2,7 Meur).
I april 2018 var kapaciteten reducerad på grund av en längre dockning av
Gabriella, vilket påverkade kvartalets resultat negativt. Insättandet av
fartyget Viking FSTR, som trafikerade på linjen Helsingfors–Tallinn från
den 10 april 2017, ökade koncernens omsättning och kapacitet, men bidrog
inte till resultatet under andra kvartalet 2017.

TRAFIK OCH MARKNAD

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra
Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2017. Under
perioden 10 april – 16 oktober 2017 utökades kapaciteten på linjen
Helsingfors–Tallinn med det inhyrda fartyget Viking FSTR.

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till
2 844 433 passagerare (3 078 899). Koncernen hade en total marknadsandel
inom trafikområdet om 31,6 % (33,8 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 64 544 fraktenheter (64 912). Viking
Lines fraktmarknadsandel var 17,9 % (19,3 %). Antalet transporterade
personbilar uppgick till 295 246 (314 409).

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING

Koncernens investeringar uppgick till 9,5 Meur (8,9 Meur), varav 1,7 Meur
avser aktivering av kostnader för fartyg under byggnad. Koncernens totala
investeringar utgör 4,2 % av omsättningen (3,8 %).

Den 30 juni 2018 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till
115,3 Meur (138,8 Meur). Soliditeten var 43,8 % jämfört med 41,4 %
föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni till 56,7 Meur (80,0
Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1
Meur per 30 juni 2018 (0,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde
uppgick till 9,7 Meur (8,0 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var
-7,1 Meur  (-6,8 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till
-13,9 Meur (-16,1 Meur).

RAPPORTERING OCH FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna halvårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som
ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34.

IFRS 9 Finansiella instrument tillämpas från och med räkenskapsåret 2018,
varvid koncernens finansiella instrument har klassificerats i enlighet med
den nya standarden. De poster som tidigare redovisats som placeringar som
kan säljas klassificeras nu som finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via övrigt totalresultat. Ändringen har inte någon inverkan
på koncernens jämförelsesiffror, endast terminologin har ändrats.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med
räkenskapsåret 2018. Standarden tillämpas retroaktivt för varje tidigare
redovisad rapportperiod. För 2018 redovisas en del av koncernens
försäljning och inköp av externa tjänster netto i koncernens omsättning.
Tidigare har inköpen redovisats bland varor och tjänster.
Jämförelsesiffrorna för 2017 har justerats avseende dessa poster. För det
första halvåret 2017 innebär detta en minskning av koncernens omsättning
samt varor och tjänster med 3,6 miljoner euro och för hela räkenskapsåret
2017 med 9,2 miljoner euro. Justeringen har ingen inverkan på koncernens
resultat och eget kapital.

Den interna rapporteringen av fartygens direkta intäkter och kostnader har
förändrats och segmentrapporteringen har anpassats utifrån detta.
Jämförelsesiffrorna för 2017 har justerats i enlighet med dessa
förändringar. Fartygen uppfyller fortsättningsvis alla
sammanslagningskriterier. De aktuella förändringarna föranleder därmed inga
ändringar av själva rörelsesegmenten.

Uppskjutna skatter på temporära skillnader mellan bokföringsvärde och
skattemässigt värde beräknas enligt de skattesatser som fastställts före
bokslutsdagen. Vid beräkning av uppskjutna skatter per 30 juni 2018 har
2021 års skattesats om 20,6 % använts i de svenska dotterbolagen, då de
temporära skillnaderna inte bedöms återföras till beskattning innan den nya
skattesatsen börjar gälla.

I övrigt är halvårsrapporten upprättad enligt samma redovisningsprinciper,
uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet.
Halvårsrapporten är inte reviderad.

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1
MEUR uppstå.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Medelantalet anställda i koncernen var 2 603 (2 688), varav i moderbolaget
1 951 (2 004). Landpersonalens antal var 630 (644) och sjöpersonalens 1 973
(2 044). Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i
medeltal 238 (243) personer anställda av ett bemanningsföretag.

RISKFAKTORER

Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar
bedömningen av riskerna i affärsverksamheten på kort sikt.

De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller i första hand
bunkerprisernas utveckling. Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt
inverkan på koncernens resultat. För att delvis motverka risken för höjda
bunkerpriser har koncernen ingått fastprisavtal avseende delar av
koncernens bunkerkonsumtion för 2018. 

Den svenska kronan har varit betydligt svagare under 2018, vilket påverkar
koncernens resultat negativt. Kursutvecklingen utgör därmed en större
riskfaktor under året.

UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2018

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på
såväl priser som volymer. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av
verksamhetsåret är avgörande för koncernens resultat.
Organisationsförändringen som genomfördes under våren 2018 förväntas ha en
positiv inverkan på koncernens resultat. Styrelsen bedömer som helhet att
rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras eller vara i nivå med
rörelseresultatet för 2017. Styrelsens tidigare bedömning var att
rörelseresultatet för 2018 skulle förbättras jämfört med rörelseresultatet
för 2017.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING          
  2018 2017 2018 2017 2017
MEUR 1.4–30.6 1.4–30.6 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
           
OMSÄTTNING 125,5 134,4 225,7 235,5 513,6
           
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,2 0,1 1,7
           
Kostnader          
Varor och tjänster 34,5 37,6 62,5 66,2 140,9
Kostnader för löner och anställningsförmåner 30,2 29,8 58,7 59,1
120,6
Avskrivningar och nedskrivningar 6,3 6,0 12,3 13,1 25,2
Övriga rörelsekostnader 54,5 58,3 106,0 112,2 218,5
  125,6 131,7 239,5 250,7 505,2
           
RÖRELSERESULTAT 0,0 2,7 -13,5 -15,0 10,0
           
Finansiella intäkter 2,3 2,0 2,3 2,1 2,2
Finansiella kostnader -1,4 -1,6 -4,0 -2,7 -5,6
           
RESULTAT FÖRE SKATTER 0,9 3,2 -15,2 -15,6 6,6
           
Inkomstskatter 0,2 -0,3 3,4 3,4 -1,3
           
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1,1 2,9 -11,8 -12,3 5,3
           
           
Resultat hänförligt till:          
Moderbolagets ägare 1,1 2,9 -11,8 -12,3 5,3
           
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 0,11 0,27 -1,09
-1,13 0,49
           
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT        
  2018 2017 2018 2017 2017
MEUR 1.4–30.6 1.4–30.6 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
           
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1,1 2,9 -11,8 -12,3 5,3
           
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen        
Omräkningsdifferenser -0,3 -0,2 -1,1 -0,2 -0,6
           
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen          
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde          
via övrigt totalresultat 0,0 - 0,0 - -
Placeringar som kan säljas - - - - 0,7
           
Övrigt totalresultat -0,3 -0,2 -1,1 -0,2 0,1
           
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 0,8 2,6 -12,9 -12,4 5,4
           
           
Totalresultat hänförligt till:          
Moderbolagets ägare 0,8 2,6 -12,9 -12,4 5,4
           
KONCERNENS BALANSRÄKNING          
           
MEUR 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017    
           
TILLGÅNGAR          
           
Långfristiga tillgångar          
Immateriella tillgångar 3,0 2,2 2,5    
Markområden 0,6 0,6 0,6    
Byggnader och konstruktioner 8,0 8,9 8,6    
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 2,7 2,9 2,7    
Fartyg 287,9 303,5 294,6    
Maskiner och inventarier 5,1 5,1 5,2    
Förskottsbetalningar 23,3 0,2 21,6    
Finansiella tillgån...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.