Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-22

Viking Supply Ships AB: Utfall i Viking Supply Ships AB:s företrädesrättsemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner.

22 december 2016

Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen för Viking Supply Ships AB
("Viking Supply Ships" eller "Bolaget") med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare visar att 107 983 029 aktier (varav 6 748 258
A-aktier och 101 234 771 B-aktier), motsvarande cirka 78,2 procent av
de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter (primär
företrädesrätt). Därutöver har 2 428 793 aktier (varav 2 301 144
A-aktier och 127 649 B-aktier) tilldelats personer som tecknat aktier
med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Resterande 27
600 424 B-aktier, motsvarande cirka 20,0 procent av de erbjudna
aktierna har tilldelats Kistefos (genom det helägda dotterbolaget
Viking Invest AS) i egenskap av emissionsgarant.

Bolagets största aktieägare Kistefos AS har (direkt eller indirekt
genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) ("Kistefos") genom
teckning med stöd av primär företrädesrätt, subsidiär företrädesrätt
eller utan företrädesrätt, samt i enlighet med garantiåtagandet,
tilldelats totalt 6 934 963 A-aktier och 120 123 468 B-aktier
motsvarande cirka 76,6 procent respektive 93,1 procent av de erbjudna
A-aktierna respektive B-aktierna, vilket motsvarar totalt cirka 92,1
procent av de erbjudna aktierna.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som
upprättats med anledning av företrädesrättsemissionen och som
offentliggjordes den 1 december 2016. Besked om tilldelning av aktier
som tecknats med subsidiär företrädesrätt kommer inom kort att
skickas till dem som tilldelats aktier. Genom
företrädesrättsemissionen tillförs Viking Supply Ships cirka 207
miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer
att ökas med 138 012 246 kronor från 177 444 318 kronor till 315 456
564 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 9 049 402 nya
A-aktier och 128 962 844 nya aktier B-aktier, från 177 444 318 aktier
till totalt 315 456 564 aktier när företrädesrättsemissionen
registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas
registreras hos Bolagsverket omkring den 22 december 2016 och kommer
att bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 4 januari
2017. Aktier som har tecknats med subsidiär företrädesrätt eller utan
företrädesrätt beräknas bli registrerade hos Bolagsverket omkring den
30 december 2016 och beräknas bli föremål för handel omkring den 4
januari 2017.

Vidare har teckning och tilldelning genomförts i den riktade
nyemissionen mot betalning genom kvittning till Kistefos (genom det
helägda dotterbolaget Viking Invest AS) avseende garantiprovisionen
för Kistefos garantiåtagande i företrädesrättsemissionen. Genom
kvittningsemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 1 838 490
kronor och antalet B-aktier kommer att öka med 1 838 490 aktier efter
att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske omkring den 30 december 2016 och aktierna beräknas bli föremål
för handel omkring den 2 januari 2017.

Genom företrädesrättsemissionen, de två kvittningsemissionerna till
Viking Invest AS respektive Odin Viking SPV AS i vilka utfallet
offentliggjordes genom pressmeddelande den 20 december 2016, den
riktade kontantemissionen till Odin Viking SPV AS i vilken teckning
skedde den 19 december 2016 och kvittningsemissionen till Viking
Invest AS avseende garantiprovisionen för Kistefos garantiåtagande i
företrädesrättsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 194 456 933
kronor från 177 444 318 kronor till 371 901 251 kronor, och antalet
aktier kommer att öka med 9 049 402 nya A-aktier och 362 851 849 nya
aktier B-aktier, från 177 444 318 aktier till totalt 371 901 251
aktier när samtliga ovannämnda nyemissioner har registrerats hos
Bolagsverket.

Genom de fem ovannämnda nyemissionerna kommer Kistefos innehav i
Bolaget att öka till totalt 12 892 783 A-aktier och 295 526 354
B-aktier motsvarande cirka 62,3 procent respektive 84,1 procent av
det totala antalet A-aktier respektive B-aktier i Bolaget, vilket
motsvarar totalt cirka 82,9 procent av det totala antalet aktier i
Bolaget efter genomförandet av nyemissionerna.

Finansiella och juridiska rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Viking Supply Ships
i samband med nyemissionerna.

För ytterligare information kontakta

Bengt A. Rem, Interim VD, tfn. +47 94 01 71 71, e-mail
bengt.rem@kistefos.no

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-mail
mga@vikingsupply.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Viking Supply Ships AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i
strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Viking Supply Ships aktuella syn på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Viking Supply Ships AB är moderbolag i en svensk rederikoncern med
huvudkontor i Göteborg. Koncernen bedriver sin verksamhet i fyra
segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply
Vessels (PSV), Services samt Ship Management. Verksamheten är
fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt
subarktiska områden. Koncernen har ca 500 anställda och omsättningen
för 2015 uppgick till 1 114 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 december 2016 kl. 12:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=384973...
http://mb.cision.com/Main/509/2155599/607692.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.