Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-18

Viltor AB: JCE Group och Tequity kontrollerar efter erbjudandets genomförande 96 procent av aktierna i Cybercom

Pressmeddelande 18 december 2015

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras eller distribueras i eller till Australien, Japan,
Kanada, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i
dessa länder eller till personer i något annat land, vilkas
deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller
andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Viltor AB ("Viltor"), ett bolag ägt av JCE Group Aktiebolag ("JCE")
och Tequity AB ("Tequity") (tillsammans "Budgivarna"),
offentliggjorde den 2 november 2015 ett rekommenderat offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Cybercom Group AB (publ)
("Cybercom") ("Erbjudandet"). Den 8 december 2015 meddelade Viltor
att Erbjudandet fullföljdes och att acceptfristen för Erbjudandet
förlängdes. Den förlängda acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den
17 december 2015. Viltor meddelar idag att:

· Erbjudandet har, efter förlängningen av acceptfristen i
Erbjudandet, accepterats i sådan utsträckning att Viltor innehar
cirka 96,23 procent av aktierna och rösterna i Cybercom.

· Viltor har beslutat att inte förlänga acceptfristen för
Erbjudandet ytterligare.

· Viltor har påkallat inlösen av resterande aktier i Cybercom. Sista
dag för handel i Cybercom-aktien på Nasdaq Stockholm är den 30
december 2015.

Vid den initiala acceptfristens utgång kontrollerade Viltor 168 172
987 aktier i Cybercom, motsvarande cirka 93,2 procent av aktierna och
rösterna. Under den förlängda acceptfristen har 1 563 958 aktier
lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 0,87 procent av aktierna
och rösterna i Cybercom. Under den förlängda acceptfristen har Viltor
även förvärvat 3 905 064 aktier i Cybercom på marknaden, motsvarande
cirka 2,16 procent av aktierna och rösterna i Cybercom. Per idag
kontrollerar Viltor därmed totalt 173 642 009 aktier i Cybercom,
motsvarande cirka 96,23 procent av aktierna och rösterna i Cybercom.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 23
december 2015. Viltor har beslutat att inte förlänga acceptfristen
ytterligare.

Viltor har påkallat inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte
att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. Vidare har
Cybercom, på begäran av Viltor, ansökt om att handeln i Cybercoms
aktie på Nasdaq Stockholm ska upphöra. Sista dag för handel i
Cybercom-aktien har fastställts till den 30 december 2015.

Information om Erbjudandet
För information om Erbjudandet, se www.jcegroup.se/viltor.

Ytterligare information
Frågor från media ställs till:

Ulf Gillberg
Investment Director, JCE Group AB
Tel: +46 703 68 48 24
E-post: ulf.gillberg@jcegroup.se

Nicolas Hassbjer
VD, Tequity AB
Tel: +46 709 17 29 02
E-post: nicolas@tequity.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 18 december
2015 kl 16:45.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att
offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land
där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder
företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regleringar. Viltor kommer inte att tillåta eller godkänna någon
sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett
resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa
restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Japan, Kanada, Sydafrika eller USA genom post, något
kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell
handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom
något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax,
e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Japan, Kanada,
Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något
sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från
Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA. Varken detta
pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet
kommer att eller får sändas, postas eller spridas på annat sätt i
eller till Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA.

Viltor kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i
eller till Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Japan, Kanada,
Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra
institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i
Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA, får inte
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet
relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Viltors och Cybercoms kontroll. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Viltor har
ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera
eller revidera någon sådan information på grund av ny information,
framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande
lagar och bestämmelser.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=335256...
http://mb.cision.com/Main/13420/9887899/459158.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.