Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Vindico Group: Delårsrapport för perioden 2016-01-01 - 2016-03-31

Rapportperioden 2016-01-01-2016-03-31

· Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och
uppgick till 1 640 tkr (1 864 tkr).

· Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till -391 tkr (- 449 tkr).

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 387 tkr (- 606
tkr).

· Resultat per aktie - 3,6 öre (- 5,6 öre).
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Delvis ny styrelse föreslås inför årsstämman den 10 maj
· Rekrytering av säljansvarig pågår
· Vindico Safety har tecknat exklusivt distributörsavtal med
ClassCharge Ltd för Sverige och Norge

· En order på DNA märksatser har inkommit till UniSecure Norge till
ett värde av 240 tkr

· Vindico Safety AB har fått en order på laddningsskåp för 400 tkr
Första kvartalet 2016

Koncernens försäljning under kvartalet var något lägre än
jämförelseperioden framför allt beroende på minskad försäljning till
större återförsäljare i Vindico Safety. Dock förväntas denna
försäljning under resten av året att vara i nivå med fjolåret. Vidare
var försäljningen av DNA-produkter lägre än väntat samtidigt som
viktiga installationer gjordes av spraysystem i butik, vilket
förväntas leda till ytterligare försäljning under året.

Organisationsförändringar med fokus på försäljning påbörjades och
beräknas vara genomförda under Q2. Detta innebär bland annat att
rekrytering av säljansvarig har påbörjats. Arbetet med att hitta
lämpliga förvärvskandidater med fokus på lönsamma kompletterande
verksamheter samt geografisk spridning har intensifierats.

Intresset för Vindico DNA Systems Märk-DNA produkter är fortsatt stort
inom bl a handel och verkstadsindustri vilket inneburit många
positiva kundbesök i syfte att beskriva de olika funktionerna och
möjligheterna med den moderna DNA- teknik som nu finns tillgänglig i
Sverige. I takt med att medvetenheten om Märk-DNA ökar intresset för
denna säkerhetslösning.

Inom Vindico Safety identifierades i början av kvartalet ett kundbehov
avseende laddning av Ipads. Intressanta produkter identifierades,
testades och avtalsförhandlingar påbörjades med ClassCharge Ltd.

Under kvartalet har arbetet i Vindico Technology fokuserats på att
hitta lämpliga produkter och tjänster som skall ersätta den vikande
efterfrågan på kontanthanteringsprodukter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Rekrytering av säljansvarig har påbörjats tillsammans med ett
rekryteringsföretag. Tjänsten beräknas vara tillsatt senast under maj
månad och skall främst fokusera på försäljning av Vindico DNA Systems
produkter.

Inom Vindico Safety har, efter produkttest, ett exklusivt
distributörsavtal träffats med ClassCharge Ltd. Avtalet avser bl a
skåp med trådlös laddning av främst Ipads. Avtalet gäller för Sverige
och Norge.

Utöver det har Vindico Safety fått en order till ett värde av ca 400
tkr avseende traditionella laddskåp.

Som ett led i den fortsatta satsningen på den norska marknaden har
styrelsen beslutat att ombilda UniSecure Norge från ett NUF till ett
A/S. UniSecure Norge har dessutom fått en order från ett
försäkringsbolag på DNA märknings Kit till ett värde av 240 tkr.

Ernst-Olof Persson, tidigare verkställande direktör, har valt att
lägga mer tid på egna verksamheter och kommer att övergå till att
arbeta med försäljning av främst DNA-produkter åt Vindico på
konsultbasis. Han har även, liksom Kenneth Lexell, beslutat att lämna
styrelsen på årsstämman.

FÖr Vindicos koncernstruktur - se bifogad pdf

Resultatveckling (tkr)

1 Jan - 31 mars 2016 1 jan - 31 mars 2015

Nettoomsättning 1 640 1 864

Resultat före skatt - 387 - 606

Omsättningen minskade jämfört med samma period föregående år framför
allt beroende på minskad försäljning till större återförsäljare i
Vindico Safety.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) var - 391 tkr
(- 449 tkr).

Resultatet efter skatt var - 387 tkr (- 606 tkr)

Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning har använts.

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar
under perioden.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens finansiella ställning är fortsatt god

Ansvarsförbindelser

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 5 personer.

Framtidsutsikter

Inom Vindico genomförs en renodling och anpassning av hela
produktutbudet parallellt med ett fortsatt fokus på marknadsföring
och försäljning av Märk-DNA produkter. Då efterfrågan på dessa ökar
kommer nya DNA-produkter att lanseras löpande.

Bolagens utbud av fysisk datorsäkerhet & säker temporär förvaring
skall utvecklas och nya intressanta produkter utvärderas och inlemmas
i produktutbudet.

Arbetet för lönsamhet kombinerat med att finna lönsamma och
kompletterande strategiska företagsförvärv kommer att intensifieras.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Uppgifter om bolaget

Kvartalsrapporten avges av verkställande direktören Monica Hallin
efter bemyndigande från styrelsen.

Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405-9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Bergfotsgatan 3A

431 35 Mölndal

031-706 36 00

www.vindicogroup.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Monica Hallin, 073-323 45 06

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport 2:a kvartalet 18 augusti 2016

Delårsrapport 3:a kvartalet 8 november 2016

Bokslutskommuniké 10 februari 2017

Mölndal den 10 maj 2016

Monica Hallin

Verkställande Direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vindico-group/r/delarsrapport-for-perioden-201...
http://mb.cision.com/Main/11634/2006057/513697.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.