Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

Vindico Group: Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den
7 maj 2020 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 30 april
2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels
anmäla sin avsikt att delta senast den 30 april 2020 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen
till bolaget under adress: Vindico Group AB (publ), Bergfotsgatan 3A,
431 35 Mölndal. Vid anmälan bör uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav
samt eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 30 april 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 april 2020 .

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än
ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då
får vara högst 5 år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste
bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska
personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person)
bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslag till dagordning

4.Val av en eller flera justeringsmän

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7.Beslut om:

· fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat-
och koncernbalansräkning

· dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen

· ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

10.Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall
revisor/revisorer

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt

12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt
till teckning av aktier

13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att de ordinarie
externa styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt maximalt
100 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn
föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 10

Styrelsen föreslår omval av Carl Schneider, Martin Nyberg, Henrik
Olsen och Ulrika Stjernfelt till ordinarie styrelseledamöter samt att
styrelsen sålunda skall bestå av 4 ledamöter.

Styrelsen föreslår omval av Frejs Revisorer AB som registrerat
revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jonas Hann.

Punkt 11

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett
eller flera tillfällen, intill utgången av nästkommande ordinarie
bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 10 000
000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000
000 kronor.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten,
institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna
rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt
möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att
nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter,
bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens
fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre
aktieägarstruktur.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av
apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i
aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den
styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som
kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett incitamentsprogram.
Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 400 000
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vindico Security AB
som berättigar till teckning av högst 400 000 aktier i bolaget med
rätt och skyldighet för Vindico Security AB att hantera
teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vindico Security AB ska erbjuda ledande befattningshavare och vissa
nyckelpersoner att senast den 31 juli 2020 förvärva
teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas
genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes
värderingsmodell.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023
till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas
med stöd av teckningsoptionerna ska vara 1,50 kr.

Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar
styrelsen följande:

Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de
anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett
långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för
verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det
styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till
möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna
medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för
verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det
styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta
för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat
aktievärde

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den
styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som
kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket.

För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att
användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och,
i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i
enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets
och koncernens behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se
integritetspolicy på följande
länk:https://vindico.se/om-oss/integritetspolicy/

Tillgång till handlingar

Samtliga handlingar inklusive fullständiga förslag till beslut kommer
att finnas tillgängliga för

bolagets aktieägare senast den 16 april 2020 via bolagets hemsida,
www.vindico.se .

Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Mölndal i april 2020

Styrelsen

Vindico Group AB (publ)

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i
dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska
säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och
lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA,
kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning
av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt
säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket
Safe'n'Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker
direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight
Stock Market med tickern VSEC.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vindico-group/r/kallelse-till-arsstamma-vindi...
https://mb.cision.com/Main/11634/3084949/1227345.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.