Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Vinovo: Kallelse till årsstämma i Vinovo AB

Aktieägarna i Vinovo AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 5
maj 2014 kl. 10.00 i Vinovos lokaler, Liljeholmstorget 7, trapphus B,
8 trappor, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den
28 april 2014, dels anmäla sig till stämman senast måndagen den 28
april 2014 under adress Vinovo AB, Box 47081, 100 74 Stockholm, eller
via e-post till info@vinovo.se.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer,
telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal
biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare
avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och
övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på www.vinovo.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta
registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.
Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd
måndagen den 28 april 2014. Det innebär att aktieägaren i god tid
före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1.
Öppnande och val av ordförande vid stämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3.
Godkännande av dagordning

4.
Val av en eller två justeringsmän

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7.
Beslut om

1.
fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning

2.
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

3.
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

1.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer

2.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

3.
Val av styrelse och revisor

4.
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

5.
Årsstämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att till
årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 167 685 324 kronor
balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning ska ske.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i
bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om
apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om
och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt
kunna fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier
eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för
finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för
ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Om emissionsbemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får så endast ske till ett antal aktier
som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående
aktier i bolaget efter full utspädning. Vid utnyttjande av
bemyndigandet, oavsett för vilket ändamål, ska teckningskursen och
övriga villkor alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören ska ha rätt att göra de justeringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
därav.

Handlingar m m

Fullständiga förslag och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas
tillgängligt hos bolaget och på www.vinovo.se senast tre veckor före
stämman, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på
stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar
enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2014
Vinovo AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vinovo/r/kallelse-till-arsstamma-i-vinovo-ab,c...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.