Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Vitec Software Group AB: Välkommen till Årsstämma 2018 i Vitec Software Group AB

Välkommen till Årsstämma 2018 i Vitec Software Group ABAktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till
årsstämma måndagen den 23 april 2018 kl. 17.30 i Väven, Vävenscenen, Västra
Strandgatan 10, Umeå. Inpassering till årsstämman sker klockan 16:30-17:15.

Efter årsstämman serveras en buffé.

Registrering och anmälanAktieägare som önskar delta i årsstämman ska

* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2018
(se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier) och
* anmäla sig till bolaget senast tisdag den 17 april 2018 påwww.vitec.se

Anmälan kan också göras skriftligen till;

Vitec Software Group AB
"Årsstämma"
Tvistevägen 47 A
907 29 Umeå.

Anmälan kan även göras per tfn 090 - 15 49 00 vardagar 08:00-17:00.

I anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, mejladress och
telefonnummer dagtid. Aktieägare som avser att medföra biträde ombeds meddela
detta i samband med anmälan. Det är tillåtet att medföra högst två biträden
per aktieägare.

Årsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt
att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad
rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 17 april
2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren härom.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis,
eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas.
För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetsahandlingar vara bolaget tillhanda
under ovanstående adress senast 20 april 2018. Fullmaktsformulär på svenska
och engelska finns påwww.vitec.se.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande på stämman
4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Val av en eller två protokolljusterare
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens
utskott
9. Verkställande direktörens anförande
10. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
11. Beslut
a) - om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) - om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
c) - om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i
förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
14. Val av revisorer
15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
16. Beslut om valberedning
17. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta
om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner och
utgivande av konvertibla skuldebrev
18. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande avseende återköp av B-aktier i Vitec
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande

Punkt 3 Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Crister Stjernfelt som ordförande vid årsstämman 2018.

Punkt 11 B förslag om disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 1,10 per aktie och att
avstämningsdag för erhållande av utdelning blir onsdag 25 april 2018. Antalet
aktier med rätt till aktieutdelning är maximalt 29 838 900 st. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av
Euroclear Sweden AB måndagen den 30 april 2018.

Punkt 12 Antalet ledamöter och revisorer

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju
ledamöter med högst tre suppleanter och bolaget ska ha en eller två revisorer
med i förekommande fall en eller två suppleanter eller ett eller två
registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att styrelsen skall
bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt revisionen skall utföras
av ett auktoriserat revisionsbolag med en ansvarig revisor.

Punkt 13 Arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå till externa
styrelseledamöter med totalt
810 000 kr varav till styrelsens ordförande 270 000 kr och till övriga
ledamöter 135 000 kr vardera samt att arvode till revisorer skall utgå enligt
avlämnad godkänd räkning.

Punkt 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556067-4276),
med huvudansvarig revisor Niklas Renström (740625-0196), Saltsjö-Boo väljs
som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Punkt 15 Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Kaj Sandart, Jan Friedman, Birgitta
Johansson-Hedberg och Anna Valtonen omväljs till styrelseledamöter, samt att
Crister Stjernfelt omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 16 Valberedning

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre, eller i visst fall
fyra, ytterligare ledamöter. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti ska
styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna och
erbjuda dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om aktieägare
avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största
aktieägare. När ledamöterna så är utsedda skall styrelsens ordförande kalla
valberedningen till möte.

Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara
valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter
den 31 augusti men tidigare än två månader före årsstämman, och om ägare som
efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största
aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne
aktieägare ha rätt att antingen utse ytterligare en ledamot eller, om
valberedningen så beslutar, utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som
utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.
Avgår ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska
den aktieägare som utsett ledamoten uppmanas att utse ny ledamot. Om
aktieägaren avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande
aktieägare. Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till
valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader
utbetalas.

Punkt 17 Förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsens förslag är att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för nästa
årsstämma, kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla
skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt.
Bemyndigandet skall omfatta högst 2 500 000 aktier av serie B, med nuvarande
kvotvärde, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana
marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av
emissioner. Syftet med emissioner inom ramen för detta bemyndigande skall
vara finansiering av förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller
dylikt.

Punkt 18 Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman
2019. De föreslagna riktlinjerna innefattar inte någon förändring jämfört med
de riktlinjer som beslutades om på årsstämman 2017.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga
medlemmar av ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall
utgöras av fast lön samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och
befogenheter. Vid fastställande av lönen skall den enskildes ansvarsområden,
kompetens och erfarenhet beaktas. Lönen omprövas som huvudregel en gång per
år. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå
riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 19 Förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna
aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier
i bolaget. Förvärv av egna aktier är vidare begränsat av att bolagets innehav
av egna aktier inte vid något tillfälle får överstiga 2 procent av samtliga
aktier i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget ska ske på Nasdaq Stockholm
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning
för aktierna skall erläggas kontant. Bemyndigandet medger inte att bolaget
handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.
Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill utgången av
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, bemyndigas att besluta om
överlåtelse av det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.
Överlåtelse ska få ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse sker
med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Ersättning för
överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport eller kvittning av
fordran mot bolaget.

Syftet med styrelsens förslag är att:

* kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till
annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att
* underlätta för incitamentsprogram, samt för att
* kunna överlåta egna aktier som betalning/finansiering vid förvärv

Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier förutsätter att
det biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Aktier och röster

I bolaget finns 29 838 900 aktier uppdelat på 3 350 000 A-aktier med 10 röster
vardera och
26 488 900 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till
59 988 900 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av e...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.