Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Vitec Software Group AB: Vitec kallar till extra bolagsstämma

Vitec kallar till extra bolagsstämmaAktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2017 kl. 15.00 i Vitecs lokaler på
Tvistevägen 47A i Umeå.

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har beslutat att kalla till en
extra bolagsstämma för att behandla ett förslag om att erbjuda anställda i
Vitec-koncernen att teckna konvertibla skuldebrev i moderbolaget. Syftet med
emissionen är att ge fler medarbetare möjligheten att bli delägare i Vitec.
Konvertiblerna kommer inte att noteras. Vid full konvertering beräknas
antalet aktier öka med
ca 260 000 st. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 26 000 kronor
samt en utspädning på cirka 0,9 % av aktiekapitalet och cirka 0,4 % av
röstetalet i bolaget.

"Det här blir nionde gången vi erbjuder till våra anställda att teckna
konvertibler. Vi tycker att det är ett bra sätt att ge samtliga medarbetare
en möjlighet att bli långsiktiga delägare i Vitec",
säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 26
oktober 2017 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade
aktier), och,
* anmäla sig till bolaget senast torsdag den 26 oktober 2017. Anmälan kan
göras viabolagsstamma@vitec.seeller per tfn 090 - 15 49 00 vardagar
08:00-17:00.

I anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, mejladress och
telefonnummer dagtid. Aktieägare som avser att medföra biträde ombeds meddela
detta i samband med anmälan. Det är tillåtet att medföra högst två biträden
per aktieägare.

Anmälan kan också göras skriftligen till;
Vitec Software Group AB
"Extra bolagsstämma"
Tvistevägen 47 A
907 29 Umeå.

Stämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att
tillfälligt vara införd i aktieboken den 26:e oktober 2017 för att ha rätt
att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis,
eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas.
För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetsahandlingar vara bolaget tillhanda
under ovanstående adress senast 31 oktober 2017. Fullmaktsformulär på svenska
finns påhttps://www.vitecsoftware.com/sv/ir/extrastamma.

Dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av ordförande på stämman
4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5 Val av en eller två protokolljusterare
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Beslut 1 Emission av konvertibelt förlagslån till anställda i Vitec
8 Övriga frågor
9 Stämmans avslutande

Aktier och röster

Vid tidpunkt för kallelsen finns i bolaget 29 396 690 aktier uppdelat på 3 350
000 A-aktier med 10 röster vardera och 26 046 690 B-aktier med en röst
vardera. Det totala antalet röster uppgår till
59 546 690 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Fullständiga handlingar finns
https://www.vitecsoftware.com/sv/ir/extrastamma. Handlingarna sänds även
till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Umeå i september 2017
STYRELSEN

För mer information, kontakta

För mer information kontakta: Patrik Fransson, Investor
Relations,patrik.fransson@vitec.se

Mobile: +46-76-9428597

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande fredag den 29 september 2017 kl. 10:30.

Vitec kallar till extra bolagsstämma
http://hugin.info/171957/R/2137952/818372.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.