Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-21

Vitrolife AB (publ): Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls torsdagen den 27 april 2017
klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg.
Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast fredagen den 21
april 2017.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande
till bolaget per post till

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist,
per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post
investors@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn,
och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande),
adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden,
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman. Sådan registrering skall vara verkställd fredagen den 21
april 2017.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

· Utdelning om 2,60 kronor per aktie med tisdagen den 2 maj 2017
som avstämningsdag för utdelningen.

· Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex
styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Carsten
Browall, Barbro Fridén, Tord Lendau, Pia Marions, Fredrik Mattsson
samt Jón Sigurdsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av
Carsten Browall. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med
totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175
000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i
ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga
ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär ingen förändring jämfört
med föregående år.

· Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden
intill nästa årsstämma.

· Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 21 mars 2017
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017
kl.11.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern.
Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för
fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra
utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs
på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare
kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina,
Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på
NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.
Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vitrolife-ab--publ-/r/kallelse-till-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/1031/2219223/645392.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.