Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-11

Vivoline: Kallelse till extra bolagsstämma i Vivoline Medical

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIVOLINE MEDICAL

Aktieägarna i Vivoline Medical AB (publ), 556761-1701, kallas härmed till
extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 09.00 på Propellervägen
16, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7
oktober 2015, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 7 oktober 2015 skriftligen
till Vivoline Medical AB, Propellervägen 16, 224 78 Lund eller per e-post
info@vivoline.se . I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 7 oktober
2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock
längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att
underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på bolagets hemsida www.vivoline.se
och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin
adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 4 574 066 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra dels
bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall utgöra
lägst 1 006 294,52 kronor och högst 4 025 178,08 kronor, dels
bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara
lägst 4 574 066 och högst 18 296 264 stycken samt dels bolagsordningens § 6
varigenom styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med
lägst noll och högst fem suppleanter.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda
vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
(punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande
årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara högst
ett antal aktier som vid var tid tillåts enligt bolagsordningens gränser.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska ske
kontant.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer
att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Propellervägen 16 i Lund samt
på bolagets webbplats (www.vivoline.se ) senast
tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i september 2015

Vivoline Medical AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information:
Patrick Greatrex
VD, Vivoline® Medical AB
+46 (0) 720 173 163
patrick.greatrex@vivoline.se

www.vivoline.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vivoline Kallelse till extra bolagsstamma.pdf

Om Vivoline
Vivoline® Medical AB utvecklar och säljer bland annat evalueringssystemet
Vivoline® LS1/LS2, med tillhörande engångsset, som används för att
återställa donerade lungors syresättningsförmåga. Systemet är avsett att ta
hand om lungor efter avlägsnande från donatorn. Genom konstgjord
cirkulation och ventilation kontrolleras lungfunktionen och om den
uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för transplantation
till en mottagare. Metoden ökar tillgången på organ lämpliga för
transplantation. Vivoline arbetar med att utveckla verksamheten till att
även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta. Visionen
är att skapa ett världsledande företag inom organtransplantation vars
produkter gör majoriteten av donerade organ användbara för transplantation
så att ingen behöver avlida på grund av organbristen. Vivoline Medical,
organisationsnummer 556761-1701, är sedan mars 2015 listat på Nasdaq First
North Stockholm.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.