Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-26

Vivoline: Kommuniké från årsstämma i Vivoline® Medical

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I VIVOLINE® MEDICAL

Idag, den 26 maj 2015, hölls årsstämma i Vivoline Medical AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och
ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning fastställdes. Vid stämman beslutades även att
disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för
räkenskapsåret 2014 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.
Det beslutades vidare att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor
Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kronor till
styrelseledamot som inte är anställd eller huvudägare i bolaget. Vidare
beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse
Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Christian W. Jansson, Marco Baroni, Nils Gyllenkrok och Stig
Steen omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att
omvälja Christian W. Jansson som styrelseordförande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission
av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.
Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom
konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska
sammanlagt högst uppgå till 508 000 stycken. Utspädningen kan, vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 10%. Syftet med
bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och
finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet
utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
emissionskursen vara marknadsmässig.

2015-05-26

För ytterligare information:
Patrick Greatrex
VD, Vivoline® Medical AB
+46 (0) 720 173 163
patrick.greatrex@vivoline.se

www.vivoline.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vivoline Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Vivoline
Vivoline® Medical AB utvecklar och säljer evalueringssystemet Vivoline®
LS1, som används för att återställa donerade lungors syresättningsförmåga.
Systemet är avsett att ta hand om lungor efter avlägsnande från donatorn.
Genom konstgjord cirkulation och ventilation kontrolleras lungfunktionen
och om den uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för
transplantation till en mottagare. Metoden ökar tillgången på organ
lämpliga för transplantation. Vivoline® Medical arbetar med att utveckla
verksamheten till att även omfatta transport- och evalueringslösningar samt
behandling av andra organ såsom bland annat hjärta. Visionen är att skapa
ett världsledande företag inom organtransplantation vars produkter gör
majoriteten av donerade organ användbara för transplantation så att ingen
behöver avlida på grund av organbristen.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.