Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-09

Vivoline: Vivoline® Medicals emission övertecknad

VIVOLINE® MEDICALS EMISSION ÖVERTECKNAD

Den 3 december 2015 avslutades teckningstiden i Vivoline® Medical ABs
("Vivoline") företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs möjlighet
att teckna units. Företrädesemissionen tecknades till cirka 71,3 MSEK
inklusive teckningsåtaganden, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka
285 procent. Genom emissionen emitteras 6 828 752 aktier och 4 267 970
teckningsoptioner (av serie TO 2) inkluderat övertilldelningsoption om
initialt cirka 3 MSEK. Vivoline tillförs därmed cirka 23,6 MSEK (efter
emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK) samt cirka 570 nya aktieägare.
Garantiåtagare erhåller ingen tilldelning i emissionen. I det fall samtliga
vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Vivoline ytterligare cirka
15,1 MSEK (efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK). Avräkningsnotor är
planerade att skickas ut imorgon.

VD Patrick Greatrex kommenterar
- Först och främst vill jag rikta ett stort tack till samtliga tecknare i
emissionen. Det är glädjande att intresset för Vivoline och vår verksamhet
är så stort. Genom det kapital vi tillförs kan vi fortsätta arbetet med att
ta Vivolines verksamhet till nästa nivå så att ännu fler kliniker kan få
tillgång till våra produkter.

Teckning och tilldelning
Totalt inkom anmälningar motsvarande 71 252 916 SEK. 738 410 units (cirka
97 procent av emissionsvolymen exklusive övertilldelningsoption) tilldelas
tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas units utan stöd av
företrädesrätt samt genom övertilldelning kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut imorgon, torsdagen den
10 december 2015. Tecknare som inte tilldelas units erhåller inga
avräkningsnotor. Notera att garantiåtagare inte erhåller tilldelning i
emissionen.

Antal aktier och aktiekapital
Efter att emissionen inklusive övertilldelningsoption registrerats hos
Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Vivoline att uppgå till 11
402 818 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 508 619,96 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North i
Stockholm fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.
Notera att inga BTU erhålls vid tilldelning genom övertilldelningsoptionen,
utan aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 levereras så snart
registrering skett på Bolagsverket. Registrering beräknas ske i slutet av
december 2015.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer 4 267 970
teckningsoptioner av serie TO 2 att finnas utestående. Innehav av en (1)
teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1)
nyemitterad aktie till en kurs om 4,10 SEK. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner kan äga rum från och med den 16 november 2016 till och
med den 7 december 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning
senast klockan 15.00 den 7 december 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar
därefter. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 5 december
2016. I det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs
Vivoline ytterligare cirka 15,1 MSEK (efter emissionskostnader om cirka 0,5
MSEK).

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med
företrädesemissonen.

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
0431-47 17 00
info@sedermera.se

För ytterligare information om Vivoline, vänligen kontakta:
Patrick Greatrex, VD
+46 (0) 720 173 163
patrick.greatrex@vivoline.se
www.vivoline.se

Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vivoline Pressrelease 2015-12-09.pdf

Vivoline® Medical AB utvecklar och säljer bland annat evalueringssystemet
Vivoline® LS1/LS2, med tillhörande engångsset, som används för att
återställa donerade lungors syresättningsförmåga. Systemet är avsett att ta
hand om lungor efter avlägsnande från donatorn. Genom konstgjord
cirkulation och ventilation kontrolleras lungfunktionen och om den
uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för transplantation
till en mottagare. Metoden ökar tillgången på organ lämpliga för
transplantation. Vivoline arbetar med att utveckla verksamheten till att
även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta. Visionen
är att skapa ett världsledande företag inom organtransplantation vars
produkter gör majoriteten av donerade organ användbara för transplantation
så att ingen behöver avlida på grund av organbristen. Vivoline Medical,
organisationsnummer 556761-1701, är sedan mars 2015 listat på Nasdaq First
North Stockholm.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.