Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Volati AB: Beslut vid årsstämma i Volati AB (publ)

Vid årsstämman i Volati AB (publ) i dag den 25 april 2019 fastställdes
resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018 och beslutades
om bl.a. vinstutdelningar om 1,00 kronor per stamaktie och 40,00
kronor per preferensaktie, omval av samtliga styrelseledamöter samt
omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Årsstämman beslutade
även om återköps-, överlåtelse- och emissionsbemyndiganden för
styrelsen samt att godkänna att bolagets indirekt helägda dotterbolag
Volati 1 AB överlåter två procent av aktierna i dess helägda
dotterbolag Volati Infrastruktur AB till S:t Eriks AB:s verkställande
direktör.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 1,00 kronor per
stamaktie. Avstämningsdag för vinstutdelning på stamaktier är den 29
april 2019 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den
3 maj 2019.

Vidare fattade årsstämman beslut om vinstutdelning om 40,00 kronor per
preferensaktie att betalas kvartalsvis med 10,00 kronor per
preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på
preferensaktier ska vara den 5 augusti 2019, 5 november 2019, 5
februari 2020 och 5 maj 2020, eller närmast föregående bankdag, i
enlighet med bolagets bolagsordning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Louise Nicolin, Christina
Tillman, Anna-Karin Celsing och Magnus Sundström omvaldes till
styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Patrik Wahlén omvaldes styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 400 000
kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till
övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, med undantag för
styrelseledamot som är anställd av bolaget eller dess dotterbolag.
Därutöver beslutades att 75 000 kronor ska utgå till den
styrelseledamot som är ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var
och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott
som inrättas av styrelsen.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes,
i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för
tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag
har meddelat att det avser att låta Rickard Andersson fortsätta vara
huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
förvärv av egna stamaktier och preferensaktier. Förvärv får ske på
Nasdaq Stockholm eller genom ett förvärvserbjudande som antingen kan
riktas till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare av det
aktieslag som styrelsen beslutar att förvärva. Syftet med förvärv av
egna aktier ska vara att möjliggöra en optimerad kapitalstruktur
eller, beträffande förvärv av egna preferensaktier, möjliggöra
användande av

preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av
företag eller rörelser. Det maximala antalet aktier som får förvärvas
uppgår till det antal aktier som vid var tid innebär att bolagets
innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier
i bolaget.

Bemyndigande om överlåtelser av egna preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
överlåtelser av egna preferensaktier. Överlåtelse av egna
preferensaktier får ske på Nasdaq Stockholm och på annat sätt än på
Nasdaq Stockholm. Överlåtelse av egna preferensaktier på Nasdaq
Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna preferensaktier på
annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till ett pris per preferensaktie som inte
understiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en
marknadsmässig rabatt i förhållande till preferensaktiens börskurs
får tillämpas. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt vid överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt
än på Nasdaq Stockholm ska vara att möjliggöra för bolaget att
använda egna preferensaktier som likvid vid eller finansiering av
förvärv av företag eller rörelser.

Bemyndigande om nyemission av preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst
320 754 preferensaktier (motsvarande cirka 20 procent av det
nuvarande antalet utgivna preferensaktier) med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet är, och
skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
vara, att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra för bolaget
att använda preferensaktier som likvid vid eller finansiering av
förvärv av företag eller rörelser.

Överlåtelse av två procent av aktierna i dotterbolaget Volati
Infrastruktur AB (indirekt moderbolag till S:t Eriks AB) till S:t
Eriks AB:s verkställande direktör

Årsstämman beslutade att godkänna att bolagets indirekt helägda
dotterbolag Volati 1 AB överlåter två procent av aktierna i dess
helägda dotterbolag Volati Infrastruktur AB till S:t Eriks AB:s
verkställande direktör Tomaz Lewander (eller till honom helägt
bolag). Överlåtelsen är en del av Volatis affärsmodell att genom
saminvesteringar skapa ett gemensamt intresse med nyckelpersoner inom
dess affärsenheter. Köpeskillingen ska uppgå till 1 000 000 kronor,
vilket motsvarar aktiernas marknadsvärde på kassa- och skuldfri
basis.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

· Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande
direktören.

· En instruktion för att utse valberedningen.
· Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som är
identiska med de riktlinjer som godkändes på årsstämman 2018.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten,
kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats,
www.volati.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, vd Volati AB (publ), 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se
Org. nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra
affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri.
Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande
marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar
och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000
anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor.
Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/volati-ab/r/beslut-vid-arsstamma-i-volati-ab-...
https://mb.cision.com/Main/12520/2797249/1032236.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.