Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Volati AB: Delårsrapport juli-september 2017

Kvartalet juli-september 2017

· Nettoomsättningen ökade med 45,8 procent till 1 223,8 Mkr (839,1)
· Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av
förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 6,5 procent till 95,6 Mkr
(89,8)

· Resultat efter skatt ökade med 3,2 procent till 52,9 Mkr (51,3)
· Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på
preferensaktier uppgick till 0,45 kr (0,56)

· Tillträde av aktierna i Akademibokhandeln Holding AB den 3 juli
samt förvärv och tillträde av aktierna i Silokonsult den 5 juli

Perioden januari-september 2017

· Nettoomsättningen ökade med 17,0 procent till 2 838,9 Mkr (2
426,9)

· Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av
förvärvade övervärden (EBITA) sjönk med 4,4 procent till 234,8 Mkr
(245,6)

· Resultat efter skatt sjönk med 3,9 procent till 148,9 Mkr (155,0)
· Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på
preferensaktier uppgick till 1,24 kr (1,78)

Händelser efter rapportperioden

· Avtal om förvärv av T-Emballage med en omsättning om 584 Mkr och
EBITA om 40 Mkr som blir en affärsenhet i affärsområde Handel

· Med T-Emballage har förvärv genomförts under året av bolag som
bidrar med EBITA-resultat om 154 Mkr på årsbasis vilket motsvarar en
EBITA-tillväxt om 53 procent på årsbasis

· Volati har beslutat att undersöka möjligheten att genomföra en
obligationsemission om minst 750 Mkr för att öka bolagets finansiella
flexibilitet och förvärvsförmåga

VD har ordet

Tillväxt och ytterligare förvärv

Under det tredje kvartalet ökade Volati omsättningen med 46 procent.
Akademibokhandeln bidrog under sitt första kvartal i koncernen till
den stora omsättningsökningen samtidigt som det nya affärsområdets
största intjäning sker under fjärde kvartalet i och med julhandeln.
Efter kvartalets slut genomförde vi årets tredje förvärv T-Emballage
som med sin goda lönsamhet och starka utbud inom byggmaterial och
förpackningar kompletterar affärsområdet Handel väl. Efter förvärvet
växer Volatis nettoomsättning till cirka 5,5 miljarder kronor och
EBITA-resultatet till cirka 541 Mkr på årsbasis.

Affärsområdena Handel och Konsument uppvisade båda ett ökat
EBITA-resultat. Den negativa effekten på resultatet från minskad
uthyrning inom Corroventa vilken vi påverkades av under andra
kvartalet fortsatte under det tredje kvartalet. De vanligt
förekommande översvämningarna på Corroventas marknader uteblev under
sensommaren, vilket vi beskrev i rapporten för andra kvartalet. Om vi
ser till den senaste tolvmånadersperioden innebär detta att den
organiska EBITA-tillväxten sammantaget var negativ med -8 procent.
Det är vi självfallet inte nöjda med men inte heller oroade inför. Vi
vet att variationer är naturliga i vår verksamhet - den organiska
EBITA-tillväxten sedan 2013 har varit 9 procent i genomsnitt per år.
Effekten av Corroventas minskade uthyrning jämfört med föregående år
bedöms avta under fjärde kvartalet.

Nya förvärven bidrar under kvartalet

I juli kunde vi hälsa Akademibokhandeln med nätbokhandeln Bokus
välkomna till Volati som ett nytt affärsområde. Det känns fantastiskt
roligt att lära känna bolaget och tillsammans med ledningen påbörja
arbetet med att utveckla en väl fungerande verksamhet vidare.
Akademibokhandeln, som har tydliga säsongsvariationer med det fjärde
kvartalet som det resultatmässigt absolut starkaste, bidrar till
omsättningsökningen under kvartalet. Under kvartalet förvärvade vi
även Silokonsult som blir en del av affärsenheten Tornum, inom
affärsområdet Industri, där bolaget kommer att komplettera
verksamheten som leverantör av maskinutrustning och projektering inom
spannmåls- och kvarnindustrin.

Årets tredje förvärv

Efter tredje kvartalets slut tecknade Volati avtal om ett förvärv av
ytterligare en affärsenhet som vi är både glada och stolta över att
vi fick möjlighet att förvärva. T-Emballage, med verksamhet inom
byggmaterial och logistik, är ett välskött och lönsamt bolag med en
fin historik som fanns på vår interna lista över de bolag som vi
allra helst vill förvärva. Att ägaren gav oss möjlighet att ta över
detta sedan mer än 40 år familjeägda företag ser vi som ett
erkännande av att vi är en attraktiv partner på förvärvsmarknaden.
T-Emballage passar utmärkt in i affärsområde Handel där det finns
möjligheter att dra nytta av etablerade försäljningskanaler i Norden
och en en etablerad och effektiv process för att ta emot nya bolag.

Stark EBITA-tillväxt från årets förvärv

Det är nu snart ett år sedan vi noterade stamaktierna på Nasdaq
Stockholm, då vi också satte ett nytt resultatmål om att nå ett
Justerat EBITA-resultat om 700 Mkr senast vid utgången av 2019. I och
med tillträdet av T-Emballage har vi genomfört tre förvärv under 2017
som sammantaget bidrar till Volatis lönsamhet med 154 Mkr i
EBITA-resultat på årsbasis vilket motsvarar en förvärvad
EBITA-tillväxt om 53 procent. I takt med att vi sätter kapital i
arbete genom förvärv kommer även avkastningen på eget kapital att
öka.

Arbetet fortsätter med att utveckla våra befintliga verksamheter steg
för steg mot en ökad lönsamhet samtidigt som vi metodiskt utvärderar
ytterligare förvärv till rimliga värderingar. Den vägda
genomsnittliga förvärvsmultipeln sedan Volati startade uppgår till
låga 6,0 gånger. Det är glädjande att andelen förvärvsprocesser som
vi själva initierat ökar vilket är ett resultat av vårt långsiktiga
arbete med att bygga goda relationer med företagsägare och
entreprenörer.

För att vara väl rustade att fortsätta förvärva när vi identifierar
rätt bolag har vi beslutat att ge Nordea och SEB i uppdrag att
utvärdera möjligheten att ytterliggare stärka den finansiella
flexibiliteten och förvärvskapaciteten genom en
SEK-obligationsemission om minst 750 Mkr med en löptid om 5 år.

Mårten Andersson, VD

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett
50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter
organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument,
Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med
beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka
kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med
fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på
företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera
ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har
verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig
omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och
preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volati-ab/r/delarsrapport-juli-september-2017,...
http://mb.cision.com/Main/12520/2386227/748503.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.