Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-12

Volati AB: Kallelse till Volatis årsstämma 2017

Kallelse till Volatis årsstämma 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Volati AB (publ), 556555-4317, håller årsstämma torsdagen den 18 maj
2017 klockan 16.00 på Nalen (lokalen Stacken), David Bagares gata 17
i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 15.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 12 maj 2017, och

· dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den
12 maj 2017.

Anmälan om deltagande kan göras per telefon 08-21 68 40 vardagar
mellan klockan 09.00 och 16.00, via e-post till
bolagsstamma@volati.se eller på bolagets webbplats, www.volati.se.

Anmälan om deltagande kan även göras skriftligen till:
Volati AB (publ)
Att: Volatis årsstämma
Engelbrektsplan 1
114 34 Stockholm

I anmälan ska det uppges namn eller firma, personnummer eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Årsstämman hålls på svenska.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att
delta, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är
registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 12 maj 2017. Sådan registrering kan vara
tillfällig. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande
aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa
investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda på ovanstående adress senast fredagen den 12 maj 2017.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid
årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid
årsstämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som
anmälan till årsstämman.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.volati.se.
Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas
per telefon 08-21 68 40 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller
via e-post till bolagsstamma@volati.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val till styrelsen samt styrelseordförande och i förekommande fall
av revisorer

a. val av styrelseledamot: Karl Perlhagen
b. val av styrelseledamot: Patrik Wahlén
c. val av styrelseledamot: Björn Garat
d. val av styrelseledamot: Louise Nicolin
e. val av styrelseledamot: Christina Tillman
f. val av styrelseordförande: Karl Perlhagen
g. val av revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om:
a. bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna preferensaktier
b. bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna preferensaktier
14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Karl Perlhagen väljs
till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning till
stamaktieägarna om 0,50 kronor per stamaktie och att måndagen den 22
maj 2017 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Om årsstämman
fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas
vinstutdelningen utbetalas fredagen den 26 maj 2017 genom Euroclear
Sweden AB.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning till
preferensaktieägarna, i enlighet med bolagets bolagsordning, om 40,00
kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis fram till
årsstämman 2018 med 10,00 kronor per preferensaktie och att
avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara 5 augusti 2017, 5
november 2017, 5 februari 2018 och 5 maj 2018 (eller närmast
föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning).

Den av styrelsens föreslagna vinstutdelningen till stamaktieägarna
uppgår till ett belopp om totalt 40 203 285,50 kronor och den
föreslagna årliga vinstutdelningen till preferensaktieägarna uppgår
till ett belopp om totalt 64 150 960,00 kronor (baserat på utdelning
till samtliga utestående stamaktier och preferensaktier i bolaget vid
tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse).

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen,
för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att
styrelsearvode på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska utgå med totalt 1 000 000 kronor (600 000 kronor) i
enlighet med följande fördelning:

· 400 000 kronor (0 kronor) till styrelsens ordförande, och
· 200 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga styrelseledamöter
(med undantag för styrelseledamot som är anställd i bolaget eller
dess dotterbolag).

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att
styrelsearvode, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot
och bolaget och förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget
samt att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för
sådan fakturering, får faktureras genom av styrelseledamot helägt
bolag. Om sådan fakturering sker ska arvodet kunna ökas med ett
belopp motsvarande bolagets besparing.

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode
till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val till styrelsen samt styrelseordförande och i
förekommande fall av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om, för tiden
fram till slutet av nästa årsstämma, omval av:

· Styrelseledamöter:

a) Karl Perlhagen

b) Patrik Wahlén

c) Björn Garat

d) Louise Nicolin

e) Christina Tillman

· Styrelseordförande:

f) Karl Perlhagen

· Revisor:

g) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Information om föreslagna styrelseledamöter

En presentation av samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på
bolagets webbplats, www.volati.se.

Föreslagna styrelseledamöters oberoende

Valberedningen anser att Björn Garat, Louise Nicolin och Christina
Tillman är oberoende i förhållande till såväl bolagets större
aktieägare som bolaget och bolagsledningen enligt Svensk kod för
bolagsstyrning.

Valberedningen anser att Karl Perlhagen inte är oberoende i
förhållande till bolagets större aktieägare eller bolaget och
bolagsledningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning eftersom Karl
Perlhagen är större aktieägare och var anställd i bolaget som senior
advisor fram till den 10 oktober 2016.

Valberedningen anser att Patrik Wahlén inte är oberoende i förhållande
till bolagets större aktieägare eller bolaget och bolagsledningen
enligt Svensk kod för bolagsstyrning eftersom Patrik Wahlén är större
aktieägare och anställd i bolaget som senior advisor.

Punkt 11: Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta
följande instruktion för att utse valberedningen.

* * *

Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska vara
styrelsens ordförande. Övriga ledamöter utses genom att styrelsens
ordförande senast sex månader före årsstämman erbjuder de två största
aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över
registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september
innevarande år möjlighet att utse varsin representant att vara
ledamot i valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som röstmässigt representerar den största
aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens
ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende
i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren
eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.
Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund
av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer
hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget.

Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader
före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen ska bereda och
till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en
av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt annan ersättning
för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i
förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska
valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till
principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning
som mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att styrelsen,
med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande
i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av
mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas
kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta
med målet att uppnå jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk
...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.