Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Volati AB: Volati offentliggör prospekt i samband med börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Volati offentliggör prospekt i samband med börsnoteringen på Nasdaq
Stockholm

Volati AB (publ) ("Volati" eller "Bolaget" och tillsammans med
dotterbolag "Koncernen") offentliggjorde den 14 november 2016 sin
avsikt att notera Bolagets stamaktier och preferensaktier på Nasdaq
Stockholm ("Börsnoteringen"), samt att i samband därmed emittera
cirka 19 miljoner stamaktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Bolaget
offentliggör idag prospekt för Börsnoteringen och Erbjudandet.

· Erbjudandet omfattar 18 965 518 nyemitterade stamaktier,
motsvarande cirka 24 procent av det totala antalet stamaktier i
Bolaget efter att Börsnoteringen har genomförts.

· För att täcka eventuell övertilldelning har Bolaget åtagit sig
att, på begäran av Joint Global Coordinators, emittera ytterligare
högst 1 896 551 stamaktier, motsvarande upp till 10 procent av
Erbjudandet och upp till cirka 2 procent av det totala antalet
stamaktier i Bolaget, efter att Börsnoteringen har genomförts.

· Priset per stamaktie i Erbjudandet har fastställts till 58 kronor,
vilket motsvarar ett totalt värde på Bolagets stamaktier om cirka 4
664 miljoner kronor efter Erbjudandets genomförande, förutsatt att
övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

· Nyemissionslikviden uppgår till cirka 1 100 miljoner kronor före
emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen
uppgår nyemissionslikviden till sammanlagt cirka 1 210 miljoner
kronor före emissionskostnader.

· Fyra investerare har åtagit sig att vara ankarinvesterare: Didner
& Gerge Fonder, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Peter
Lindell privat och genom kontrollerade bolag, vars sammanlagda
åtaganden uppgår till 700 miljoner kronor och motsvarar cirka 58
procent av Erbjudandet förutsatt att övertilldelningsoptionen
utnyttjas fullt ut.

· Beräknad första handelsdag för Volatis aktier på Nasdaq Stockholm
är den 30 november 2016 och beräknad likviddag är den 2 december
2016.

· Ett prospekt med fullständiga villkor och anvisningar för
Erbjudandet kommer att publiceras idag den 18 november 2016 på
Volatis webbplats (www.volati.se).

Karl Perlhagen och Patrik Wahlén, grundare av Volati och
styrelseordförande respektive styrelseledamot:

"Volati har genomfört en stark tillväxtresa sedan vi startade bolaget
2003. Vi ser idag, precis som då, att det finns stora möjligheter att
skapa värde genom att förvärva och långsiktigt utveckla bra bolag.
När vi nu genomför en nyemission och notering på Nasdaq Stockholm
skapar vi möjligheten att behålla en hög tillväxttakt genom förvärv.
Ingen av oss säljer några aktier i Erbjudandet och efter noteringen
kommer vi tillsammans att äga cirka 65 procent av Volati. Med andra
ord har vi ett starkt ekonomiskt incitament för att Volati ska
fortsätta att utvecklas väl. Vi är glada att vi har fått förtroendet
från fyra välrenommerade ankarinvesterare och vi vill nu välkomna
fler nya stamaktieägare att bygga vidare Volati tillsammans med oss."

Mårten Andersson, VD för Volati:

"Sedan vi tog in kapital genom en preferensaktieemission i maj 2015
har vi växlat upp tillväxttakten och genomfört sex förvärv, ett
större och fem tilläggsförvärv som kompletterar Volatis befintliga
affärsenheter. Vi har en organisation på plats för att fortsätta
addera bra bolag till Koncernen samtidigt som vi har strukturer och
processer för att stötta dem i att växa vidare. Det gör oss väl
rustade att sätta nytt kapital i arbete genom fler förvärv och vi ser
fram emot att göra det som ett noterat bolag på Nasdaq Stockholm."

Volati i korthet

Volati är en industrigrupp bestående av 13 affärsenheter organiserade
i de tre affärsområdena Handel, Industri och Konsument. Totalt har
Bolaget ett fyrtiotal rörelsedrivande bolag i 15 länder med störst
andel av nettoomsättningen i Sverige.

Förvärv utgör en central del av Volatis strategi. Volati förvärvar
främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner
och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar
dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi för
bolagsutveckling baseras på att behålla företagens entreprenörsanda
och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella
resurser.

Volati har en flexibel organisation som möjliggör snabba beslut och en
decentraliserad styrmodell, vilket innebär att det dagliga
beslutsfattandet sker i verksamheterna. Den decentraliserade
affärsmodellen är en viktig framgångsfaktor då den skapar en hög grad
av entreprenörskap i affärsenheterna, möjliggör en tydlig
ansvarsstruktur och bidrar till att Volati kan fortsätta växa med
begränsade centrala resurser.

Under tolvmånadersperioden 1 oktober 2015-30 september 2016 uppgick
Volatis nettoomsättning till 3 158 Mkr och justerad EBITA[1]
(http://#_ftn1) till 340 Mkr. Under perioden 1 januari 2011-30
september 2016 uppgick Volatis årliga genomsnittliga tillväxttakt[2]
(http://#_ftn2) i EBITA till 31 procent. Volati uppvisade en
genomsnittlig organisk EBITA-tillväxt om 11 procent under motsvarande
period.[3] (http://#_ftn3)

Bakgrund och motiv

Tillväxt via förvärv är en central del av Volatis affärsidé. Förvärv
sker dels av bolag som bildar nya egna affärsenheter, så kallade
plattformsförvärv, och dels genom tilläggsförvärv till befintliga
affärsenheter. Det Volati söker, och historiskt har investerat i, är
främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner
och starka kassaflöden. De senaste åren har förvärvstakten ökat och i
juni 2015 genomförde Volati en nyemission av preferensaktier om cirka
850 miljoner kronor för att finansiera ytterligare förvärv. Volati
hade per den 30 september 2016 genomfört sex förvärv under de
föregående 18 månaderna, varav ett plattformsförvärv som blev grunden
till affärsområdet Handel och fem tilläggsförvärv. För att möjliggöra
fortsatt förvärvsdriven tillväxt och tillvarata de
förvärvsmöjligheter som Volati och dess affärsenheter identifierar
avser Volatis styrelse att besluta om nyemission av stamaktier.
Förutsatt full anslutning till Erbjudandet och fullt utnyttjande av
Övertilldelningsoptionen kommer Bolaget erhålla en bruttolikvid om
cirka 1 210 miljoner kronor från nyemissionen, vilken kommer att
användas för att finansiera ytterligare förvärv under de kommande
åren. Ur ett kapitalstrukturperspektiv kommer Bolaget att initialt
använda emissionslikviden till att reducera utnyttjandet av
kreditfaciliteter för att senare öka detta utnyttjande i samband med
genomförandet av förvärv. Nuvarande stamaktieägare säljer inte några
aktier i Erbjudandet men Patrik Wahlén, Mårten Andersson och Mattias
Björk har separat åtagit sig att sälja totalt 1 379 311 stamaktier,
motsvarande 80 Mkr i värde, till en minoritetsägare i Koncernen i
samband med att denne minoritetsägare säljer sin befintliga
minoritetspost i moderbolaget inom affärsområdet Handel till
Koncernen.

Styrelsen gör bedömningen att en notering av stamaktierna och
preferensaktierna på Nasdaq Stockholm gynnar fortsatt expansion och
utveckling av Volati, då noteringarna ger en bredare tillgång till de
svenska och internationella kapitalmarknaderna än tidigare då endast
preferensaktierna är noterade på Nasdaq First North Premier.

Prospekt

Prospekt kommer att finnas tillgängligt på Volatis webbplats
(www.volati.se), Carnegies webbplats för pågående erbjudanden
(www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden/), Nordeas
webbplats (www.nordea.se) samt på Nordnets webbplats
(www.nordnet.se).

Preliminär tidsplan

Offentliggörande av prospekt: 18 november 2016

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 21 - 28 november 2016

Anmälningsperiod för institutionella investerare: 21 - 29 november
2016

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm: 30 november 2016

Likviddag: 2 december 2016

Rådgivare

Carnegie och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners
i samband med Börsnoteringen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är
juridisk rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Vinge är juridisk
rådgivare till Joint Global Coordinators.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Mattias Björk, CFO Volati AB, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Denna information är sådan information som Volati AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 november 2016 kl.18 CET.

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett
40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter
organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri.
Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande
marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar
och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 15 länder med totalt
cirka 1 300 anställda och en årlig omsättning om över 3 miljarder
kronor. Volatis preferensaktie handlas på Nasdaq First North Premier
och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Ytterligare
information finns på www.volati.se.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att
sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller
förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande har inte distribuerats, och kommer inte att
distribueras eller på annat vis skickas till USA, Kanada, Japan,
Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala
värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller
skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta material är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA.
Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget avser inte
att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller genomföra ett
erbjudande i USA.

Detta meddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga
ändringar däri och tillä...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.