Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Volvo: Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 2 april 2014 beslutades, i enlighet med
styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per
aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 7 april 2014.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen fastställdes. Beslutades, i enlighet med
styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per
aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes
till den 7 april 2014. Utbetalning av utdelningen beräknas ske
torsdagen den 10 april 2014 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt verkställande direktör
beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2013.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Jean-Baptiste Duzan, Hanne
de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg och Lars
Westerberg. Till nya ledamöter valdes Matti Alahuhta, James W.
Griffith och Kathryn V. Marinello. Till styrelsens ordförande
omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt
följande. Styrelsens ordförande tillerkändes 3 250 000 kronor och
envar av övriga stämmovalda ledamöter 950 000 kronor med undantag av
vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes
ordföranden i revisionskommittén 300 000 kronor och övriga ledamöter
i revisionskommittén 150 000 kronor var samt ordföranden i
ersättningskommittén tillerkändes 125 000 kronor och övriga ledamöter
i ersättningskommittén 100 000 kronor var.

Till revisor för en mandatperiod om fyra år omvaldes det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Stämman beslutade att
arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Till ledamöter i valberedningen valdes Carl-Olof By, representerande
AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Cevian Capital,
Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management,
Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension
Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen samt
styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå
till ledamöterna i valberedningen.

Stämman antog valberedningens förslag om en ändring i Instruktion för
AB Volvos valberedning rörande utformningen av förslag till ny
valberedning. Sådant förslag skall nu baseras på den ägarstatistik
som Volvo erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i
januari varje år, dock med möjlighet för valberedningen att i den mån
det bedöms lämpligt och praktiskt möjligt beakta ägarförändringar som
inträffar även därefter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i
enlighet med styrelsens förslag.

Vidare antog stämman styrelsens förslag om ett långsiktigt
aktiebaserat incitamentsprogram för maximalt 300 ledande
befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014 - 2016
baserat på samma principer som det program som antogs av stämman
2011, dock med viss justering av prestationsmålen. Programmet består
av tre årliga program där mätperioderna är respektive räkenskapsår.
Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna investerar en
del av sin lön i Volvoaktier och behåller dem samt kvarstår som
anställd inom Volvo under minst tre år efter investeringen. Efter
utgången av treårsperioden tilldelas deltagarna som utgångspunkt en
matchningsaktie per investerad aktie och, om ROE (dvs. avkastning på
eget kapital) för Volvokoncernen för respektive räkenskapsår uppgår
till minst 10 procent för 2014, 11 procent för 2015 och 12 procent
för 2016, ett antal prestationsaktier. Maximal tilldelning av
prestationsaktier sker vid en ROE om 25 procent eller högre för 2014,
26 eller högre för 2015 och 27 procent eller högre för 2016. Maximalt
antal prestationsaktier per investerad aktie uppgår till sju för
verkställande direktören, sex för övriga medlemmar av
koncernledningen samt fem för övriga deltagare i programmet.
Tilldelning av matchningsaktier för ett årligt program förutsätter
även att årsstämman för räkenskapsåret ifråga beslutar om utdelning
till aktieägarna.

Stämman beslutade vidare bifalla styrelsens förslag om vederlagsfri
överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i det
aktiebaserade incitamentsprogrammet, i syfte att uppfylla AB Volvos
åtaganden om tilldelning av matchnings- och prestationsaktier enligt
villkoren för programmet, uppgående till högst så många egna B-aktier
som ägs av AB Volvo vid respektive tilldelningstidpunkt.

2014-04-02

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta
Karin Wik, 031- 323 72 29

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till
http://www.volvogroup.com/globalnews.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014 kl 18.15

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volvo/r/arsstamma-i-ab-volvo,c9562901
http://mb.cision.com/Main/39/9562901/228601.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.