Du är här

2018-03-02

Volvo: Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum torsdagen den 5 april 2018 kl 15.00 i
Konserthuset, Götaplatsen, Göteborg.

Den som önskar delta i årsstämman måste dels vara upptagen som
aktieägare i AB Volvos aktiebok per den 28 mars 2018, dels anmäla sin
avsikt att delta i årsstämman till AB Volvo senast den 28 mars 2018.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras per telefon 020-39 14 50
eller

08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ), "Årsstämman", Box
191,

101 23 Stockholm, eller på www.volvogroup.com alternativt
www.volvogroup.se. Observera att sista tidpunkt för anmälan per
telefon är kl 16.00 den 28 mars 2018.

Media som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Media
Relations,

AB Volvo, på telefon 0765-53 72 29.
Kallelsen till årsstämman följer nedan.

Välkomna!

AB Volvo

2018-03-02

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar,
bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer.
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster
och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har
produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190
marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och
är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök
www.volvogroup.se.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB VOLVO (publ)

AB Volvo (publ) kallar till årsstämma i Göteborg i Konserthuset,
Götaplatsen, torsdagen den 5 april 2018 kl 15.00. Inpassering till
årsstämman sker från kl 13.30.

Förslag till dagordning

Ärenden:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Justering av röstlängden

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av justeringsmän och röstkontrollanter

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av den verkställande direktören

9. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

13. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter

14. Val av styrelse

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

14.1 Matti Alahuhta

14.2 Eckhard Cordes

14.3 Eric Elzvik (nyval)

14.4 James W. Griffith

14.5 Martin Lundstedt

14.6 Kathryn V. Marinello

14.7 Martina Merz

14.8 Hanne de Mora

14.9 Helena Stjernholm

14.10 Carl-Henric Svanberg

15. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Carl-Henric Svanberg omväljs som styrelsens ordförande.

16. Fastställande av arvode åt revisorerna

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

18. Val av ledamöter till valberedningen

19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

20. Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om begränsning av bolagets betalningar till stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande
vid stämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 4,25 kr per
aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår
styrelsen måndagen den 9 april 2018. Om stämman beslutar i enlighet
med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske torsdagen den
12 april 2018 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 12: Valberedningen föreslår tio ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande
tillerkänns 3.500.000 (3.400.000) kr och övriga av årsstämman valda
ledamöter 1.030.000 (1.000.000) kr var med undantag av verkställande
direktören. Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i
revisionskommittén tillerkänns 360.000 (350.000) kr och övriga
ledamöter i revisionskommittén 165.000 (160.000) kr var samt att
ordföranden i ersättningskommittén tillerkänns 150.000 (140.000) kr
och övriga ledamöter i ersättningskommittén 110.000 (105.000) kr var.
Valberedningen föreslår slutligen att ordföranden i Volvo
CE-kommittén tillerkänns 180.000 (175.000) kr och övriga ledamöter i
Volvo CE-kommittén 155.000 (150.000) kr var.

Punkt 14-15: Valberedningens förslag framgår av förslaget till
dagordning. En presentation av de personer som valberedningen
föreslagit för val till styrelsen finns på AB Volvos hemsida;
www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att arvode till revisorer ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 17: Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs
rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
väljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022.

Punkt 18: Valberedningen föreslår att Bengt Kjell, representerande AB
Industrivärden, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank
Investment Management, Pär Boman, representerande Svenska
Handelsbanken, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB
Pensionskassa och Oktogonen, Ramsay Brufer, representerande Alecta,
samt styrelsens ordförande utses till ledamöter i valberedningen samt
att arvode ej ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för
Volvokoncernens koncernledning.

Ledningens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara
konkurrenskraftiga så att Volvokoncernen kan attrahera och behålla
kompetenta ledande befattningshavare. Ledningens totala ersättning
består av fast lön, kort- och långfristig rörlig ersättning, pension
och andra förmåner. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till
förutbestämda och mätbara kriterier relaterade till Volvokoncernens
mål avseende rörelseresultat och kassaflöde, utformade med syfte att
främja Volvokoncernens långsiktiga värdeskapande samt att stärka
kopplingen mellan uppnådda prestationsmål och utfall. Kriterierna för
rörliga ersättningar ska fastställas årligen av styrelsen.

Kortfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande
direktören, uppgå till högst 100% av den fasta ersättningen och,
såvitt avser övriga ledningspersoner, högst 80% av den fasta
ersättningen.

Långfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande
direktören, uppgå till högst 100% av den fasta ersättningen och,
såvitt avser övriga ledningspersoner, högst 80% av den fasta
ersättningen. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för koncernens
högsta chefer, inklusive koncernledningen, är kontantbaserat.
Programmet innebär att utfallet, som är baserat på hur väl
prestationsmålen för programmet har uppfyllts, utbetalas kontant till
deltagarna på villkor att de investerar nettoutfallet i aktier i AB
Volvo samt att de behåller aktierna under minst tre år. Nya
aktierelaterade incitamentsprogram beslutas i förekommande fall av
bolagsstämman, men något sådant program föreslås inte för närvarande.

För ledningspersoner som är bosatta i Sverige ska uppsägningstiden
från företagets sida vara högst 12 månader och från individens sida
högst 6 månader. Dessutom får personen, under förutsättning att det
är företaget som sagt upp anställningen, ges rätt till högst 12
månaders avgångsvederlag.

Personer som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige
men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit
bosatta i annat land får erbjudas uppsägningstider och
avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna
är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig
anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för
ledningspersoner bosatta i Sverige.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Övriga upplysningar

Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit
till betalning vid tidpunkt för årsstämman 2018 faller inom ramen för
dessa riktlinjer. Detaljerad information om ersättningar finns i
Volvokoncernens årsredovisning för 2017.

Punkt 20: Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om att årsstämman
ska besluta om en begränsning av bolagets betalningar till stiftelsen
Chalmers Tekniska Högskola till maximalt 3 miljoner kronor per år.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande samt
fullständigt förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno enligt punkten
20 i dagordningen, finns tillgängliga på www.volvokoncernen.se och
www.volvogroup.com.

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande enligt 8 kap.
54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på
www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com samt på AB Volvos
huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, Göteborg, senast från och med den 15
mars 2018.

Handlingarna kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att
sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala
antalet aktier i bolaget till 2.128.420.220, varav 479.975.071 aktier
av serie A (1 röst per A-aktie) och 1.648.445.149 aktier av serie B
(1/10 röst per B-aktie). Det totala antalet röster uppgick till
644.819.585,9. Bolagets innehav av egna aktier uppgick till
96.449.631, varav 20.728.135 aktier av serie A och 75.721.496 aktier
av serie B, motsvarande 28.300.284,6 röster. Bolaget får inte rösta
för egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.