Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Volvo Car Corporation: Volvo Cars fastställer erbjudandepriset till 53 SEK per aktie och ändrar storleken på erbjudandet

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I STRID MED RELEVANT LAGSTIFTNING I SÅDAN JURISDIKTION.

Pressmeddelande den 25 oktober 2021

Volvo Cars fastställer erbjudandepriset till 53 SEK per aktie och ändrar storleken på erbjudandet

Volvo Cars offentliggör idag beslutet att ändra villkoren i sin förestående notering på Nasdaq Stockholm. Uppdateringarna nedan sker efter offentliggörandet av Volvo Cars prospekt den 18 oktober 2021 samt Geely Swedens offentliggörande om begäran om omvandling av aktier den 22 oktober 2021.

Volvo Cars styrelse har idag beslutat att fastställa erbjudandepriset till 53 SEK per aktie (vilket är inom det tidigare kommunicerade prisintervallet) och att minska storleken på nyemissionen av stamaktier av serie B i erbjudandet för att tillföra en bruttolikvid om cirka 20 miljarder SEK. Vidare har huvudägaren Geely Sweden Holdings AB beslutat att inte utnyttja sin rätt att utöka erbjudandet.

Det ändrade erbjudandet innebär att 16,0 procent till 17,9 procent av aktierna kommer att handlas fritt (s.k. free float) (beroende på utnyttjande av övertilldelningsoptionen), och att tillräckligt med kapital kommer att tillföras för att finansiera Volvo Cars "fastest transformer"- strategi och för att uppnå Volvo Cars ambitioner för mitten av decenniet.

Volvo Cars har erhållit ytterligare starkt stöd från en grupp stora institutionella ankarinvesterare, inklusive Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden samt Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt, Folksam och AMF (AMF har ökat sin investering utöver sitt cornerstone-åtagande), med indikativa investeringar om sammanlagt cirka 7,7 miljarder SEK. De totala investeringarna från denna grupp av ankarinvesterare, tillsammans med åtagandena om 6,4 miljarder SEK från de tidigare kommunicerade cornerstone-investerarna, uppgår till cirka 14,1 miljarder SEK, vilket motsvarar cirka 71 procent av bruttolikviden från nyemissionen av stamaktier av serie B.

Det har dessutom varit ett överväldigande intresse från allmänheten i Sverige och Norden med över 90 000 anmälningar fram tills idag

Ett tilläggsprospekt förbereds och förväntas publiceras senare idag efter godkännande från Finansinspektionen.

Anmälningsperioden för allmänheten samt för institutionella investerare  kommer att förlängas med en dag. Investerare som redan har anmält sig för att förvärva aktier i erbjudandet har rätt att återkalla sin anmälan fram till och med den 28 oktober 2021. Vänligen se tidplan nedan. 

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 29 oktober 2021, en dag senare än tidigare indikerat, för att möjliggöra den förlängda anmälningsperioden och återkallelseperioden.

Håkan Samuelsson, Volvo Cars VD, kommenterar:

"Genom att justera erbjudandet ser vi fram emot att notera våra aktier på Nasdaq Stockholm nu på fredag. Det är en viktig milstolpe för Volvo Cars och kapitalet som tillförs genom nyemissionen kommer tillsammans med vår starka balansräkning att säkra finansieringen av vår "fastest transformer"-strategi för att förverkliga våra ambitioner mot mitten av decenniet. Vi är mycket glada för det starka stöd som långsiktiga institutionella investerare visat, samtidigt vill jag även lyfta det stora intresset för att teckna aktier som allmänheten visat. Som börsnoterat bolag kommer vi att arbeta hårt för att genomföra vår affärsplan och skapa ytterligare värde för alla aktieägare."

Tidplan

Offentliggörande av tilläggsprospekt:                                               25 oktober 2021

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige,
Danmark, Finland och Norge :                                                         19-27 oktober 2021

Anmälningsperiod för institutionella investerare:                              19-28 oktober 2021

Rätt att återkalla anmälan:                                                                26-28 oktober 2021

Offentliggörande av utfallet av erbjudandet:                                     29 oktober 2021

Beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholm:                   29 oktober 2021

Likviddag:                                                                                         2 november 2021

Om Volvo Cars
Volvo Cars är ett av världens snabbast växande premiumbilmärken, både sett till antal sålda bilar och omsättning, som fokuserar på design, utveckling, tillverkning, distribution och försäljning av personbilar i premiumsegmentet, nu med särskilt fokus på hållbarhet, helt elektriska bilar och direkta kundrelationer, inklusive bilabonnemang och andra nya mobilitetstjänster.

Volvo Cars grundades i Göteborg 1927 och har sitt huvudkontor där. Volvo Cars har sedan dess varit en global drivkraft för bilsäkerhet och innovation. Volvo Cars står bakom ett antal branschledande innovationer som idag är standard i personbilar över hela världen - som trepunktsbältet, sidokrockskydd, sidokrockkuddar och automatisk nödbromsning.

Efter att Geely Sweden blev majoritetsägare i Volvo Cars 2010 har bolaget genomfört en strategisk omställning, genom att gå från att vara en division inom en stor fordonskoncern, under sin tidigare majoritetsägare, till att vara ett fristående bilmärke inom premiumsegmentet. Volvo Cars har gått från att sälja 373 525 bilar 2010 till fler än 770 000 bilar i över 100 länder under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021.

Vidare är bolaget dedikerat till fullständig elektrifiering och bolagets intention är att vara ett rent elbilsföretag 2030 och bolaget genomgår också en omställning till en mer direkt försäljningsmodell i de flesta marknader. Volvo Cars engagemang för elektrifiering har även resulterat i lanseringen av Polestar, ett progressivt fristående bilmärke för högpresterande elbilar, som Volvo Cars idag äger 49,5 procent av. Volvo Cars äger även 30 procent av det snabbväxande bilmärket LYNK&CO, som fokuserar på unga, öppensinnade och urbana människor genom ett flexibelt kunderbjudande..

Rådgivare

Goldman Sachs Bank Europe SE och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm. BNP Paribas S.A., HSBC Continental Europe, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley & Co International Plc och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Bookrunners och Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB är Co-Lead Managers i Erbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Volvo Cars och huvudägaren gällande svensk rätt och Clifford Chance LLP är legal rådgivare till Volvo Cars och huvudägaren gällande amerikansk rätt i samband med Erbjudandet och Noteringen på Nasdaq Stockholm. White & Case Advokataktiebolag och White & Case LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Managers gällande svensk respektive amerikansk rätt. Avanza Bank AB (publ), Nordnet AB (publ), SEB och Swedbank AB är Retail Managers i samband med Erbjudandet.

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46 31-59 00 00

investors@volvocars.com

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021, kl. 0820 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande är en annons och utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och utgör inte ett erbjudande om försäljning eller teckning av värdepapper i någon jurisdiktion, inklusive inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Inte heller ska detta pressmeddelande eller någon information häri utgöra grund för, eller förlitas på i samband med, ett erbjudande eller åtagande i någon jurisdiktion. Ett erbjudande om att förvärva aktier i enlighet med det föreslagna erbjudandet kommer att göras, och investerare ska enbart basera sina investeringsbeslut på information som finns i prospektet ("Prospektet") som förväntas offentliggöras av Volvo Car AB (publ) ("Bolaget") i behörig ordning i samband med upptagandet av dess stamaktier till handel på Nasdaq Stockholm ("Upptagandet"). Efter offentliggörandet kommer en kopia av Prospektet, som är föremål för tillämplig värdepapperslagstiftning, finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.volvocars.com.

Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att användas för informationsändamål och gör inte anspråk på att vara komplett eller fullständig. Ingen person får förlita sig på informationen i detta pressmeddelande, eller på dess riktighet, skälighet eller fullständighet, oavsett syfte.

Detta pressmeddelande är inte avsett för offentliggörande, publicering eller distribution, vare sig helt eller delvis eller direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken det skulle bryta mot tillämpliga lagar. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som erhåller dokument eller annan information som hänvisas till häri bör informera sig om och efterleva sådana restriktioner. Varje underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och är inte avsett att utgöra, och ska inte tolkas som, ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa värdepapper i Bolaget, och sådana värdepapper, ("Värdepapperen") i USA, Australien, Kanada eller Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig före registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion. De värdepapper som beskrivs häri får inte säljas i USA om de inte är registrerade i enlighet med United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller är undantagna från registrering. Inget erbjudande av Värdepapperen som beskriv häri har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act och följaktligen får erbjudande om eller försäljning av dessa Värdepapper enbart göras i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Värdepapper som säljs i USA kommer endast att säljas till "kvalificerade investerare" (såsom definierade i Rule 144A i Securities Act). Det kommer inte att göras något offentligt erbjudande av Värdepapperen som hänvisas till häri i USA.

Detta pressmeddelande adresseras och riktas enbart till personer i medlemsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge) som är "kvalificerade investerare " enligt betydelsen i Artikel 2(e) i Prospektförordningen ("Kvalificerade investerare"). I Storbritannien distribueras detta pressmeddelande endast till, och riktas endast till, "kvalificerade investerare" enligt betydelsen i Artikel 2(e) i Prospektförordningen såsom den utgör del av nationell rät...

Författare Cision