Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

VVL: DELÅRSRAPPORT 2. KVATAL 2019

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA legg i dag fram delårsrapport for 2. kvartal
2019 med ei framleis positiv og god utvikling for banken. Tala syner ein god
vekst i inntekter, reduserte kostnader, god kundetilfang og låge tap. Sjå
vedlegg for komplett delårsrapport og figurar.

Nokre hovudpunkt frå delårsrapporten er: (tal frå 2. kvartal 2018 i parentes)

Q2-2019 Q2-2018
Resultat før skatt 28,0 mill. ( 23,1 mill.)
Totalresultat 20,7 mill. ( 18,0 mill.)
Netto renteinntekter 43,9 mill. ( 42,7 mill.)
Rentemargin 1,73% ( 1,82%)
Driftskostnader 21,7 mill. ( 24,5 mill.)
Kostnadsført tap 0,6 mill. ( -0,3 mill.)
Innskot frå kundar 3.402 mill. ( 3.009 mill.)
Brutto utlån 4.801 mill. ( 4.424 mill.)
Rådveldekapital 5.317 mill. ( 4.933 mill.)

Rein kjernekapitaldekning
ikkje konsolidert 14,48 % ( 14,70 %)
Kapitaldekning
ikkje konsolidert 17,65 % ( 18,23 %)

Eigenkapitalavkastning
etter skatt - annualisert 9,8 % ( 8,8 %)
K/I justert for VP 44,4 % ( 52,6 %)

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482766

Författare OSE News