Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

WALLENSTAM: Årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 29 april 2014
fattades beslut om bland annat utdelning, styrelsearvode, riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare, samt bemyndigande om
förvärv/överlåtelse av egna aktier. Årsstämman fastställde resultat-
och balansräkningar för 2013 och beviljade styrelsens ledamöter och
vd ansvarsfrihet.

Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning
för räkenskapsåret 2013 med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för
utdelningen fastställdes till måndag den 5 maj 2014 och utdelning
från Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdag den 8 maj 2014.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Christer Villard som
styrelsens ordförande samt Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam,
Anders Berntsson och Erik Åsbrink som styrelseledamöter. Det
beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 290 000
kronor, varav 650 000 kronor till styrelsens ordförande, 235 000
kronor till vice ordförande och 135 000 kronor till vardera övriga
ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Dick Brenner (ordf), Christer Villard, Lars-Åke Bokenberger och Hans
Wallenstam omvaldes som ledamöter i valberedningen intill slutet av
årsstämman 2015. Det beslutades även att valberedningen får i uppdrag
att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2015.

Stämman beslutade om omval av revisorn Harald Jagner som bolagets
revisor samt Pernilla Lihnell som bolagets revisorssuppleant, båda
vid Deloitte AB, intill slutet av årsstämman 2015.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på NASDAQ OMX
Stockholm av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs).

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att fram till nästa årsstämma -
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm.
Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan
egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av
bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om
överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer.
Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden
för överlåtelsen innehas av bolaget.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 29 april 2014 klockan 20:30.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel.
0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger
och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i
Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 29
miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 700 hushåll och 1
000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm.
Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på
förnybar energi med drygt 60 egna vind- och vattenkraftverk i drift.
Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wallenstam/r/arsstamma-i-wallenstam-ab--publ-,...
http://mb.cision.com/Main/590/9577000/238959.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.