Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-05

WALLENSTAM: Wallenstams bokslutskommuniké 1 jan-31 dec 2019: Substansvärdesökning om 9 kronor per aktie

Hans Wallenstam, vd, samt Susann Linde, CFO och IR-ansvarig,
kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen
publiceras senast kl. 12.30. Conference call med Susann Linde äger
rum kl. 12.30 via www.financialhearings.com. Presentationen finns
tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer.

1 januari-31 december 2019

· Substansvärdet per aktie ökar med 9,00 kr, 11 %, i perioden och
uppgår till 91,30 kr (82,30).

· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 kr per aktie (1,90)
uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,95 kr per aktie.

· Förvaltningsresultat fastigheter ökar med cirka 10 % och uppgår
till 1 108 Mkr (1 011).

· Hyresintäkterna ökar med drygt 6 % och uppgår till 2 026 Mkr (1
910).

· Byggnation av fastigheter uppgår till 3 322 Mkr (2 198).
· På bokslutsdagen hade vi 3 135 lägenheter i produktion.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 2 600 Mkr (1
832).

· Resultat före skatt uppgår till 3 464 Mkr (3 445) och resultat
efter skatt uppgår till 2 737 Mkr (2 998), motsvarande 8,5 kr per
aktie (9,3).

1 oktober-31 december 2019

· Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 1 % och uppgår
till 257 Mkr (253).

· Hyresintäkterna ökar med drygt 5 % och uppgår till 515 Mkr (488).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 590 Mkr
(764).

· Resultat efter skatt uppgår till 1 699 Mkr (1 229), motsvarande
5,3 kr per aktie (3,8).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

"Vi skapade 9 kronor per aktie i substansvärdesökning under det första
kalenderåret i den nya affärsplanen, av de 40 kronor som är vårt mål
2023. Förvaltningsresultatet ökade med 10 % till drygt 1,1 Mdr och
överskottsgraden landar på 75,5 %. Det är fantastiskt fina siffror
som återigen visar hur väl verksamheten och vår affärsmodell
fungerar."

"Den stora efterfrågan på fastigheter påverkar direktavkastningskraven
och följaktligen även värderingen av fastighetsbeståndet.
Värdeförändringarna på våra fastigheter uppgick 2019 till 2,6 Mdr.
Det är extra roligt att se att värdeförändringarna från vår effektiva
nyproduktion bidrar allt mer till vår värdetillväxt."

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl.
12.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel: 031-20 00
00 alt. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se
Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar
fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 52
miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 9 000 hushåll och 1
000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm.
Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna
vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq
Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wallenstam/r/wallenstams-bokslutskommunike-1-...
https://mb.cision.com/Main/590/3027762/1188347.pdf
https://mb.cision.com/Public/590/3027762/a76c29a1c1bfda9a.pdf

Författare Cision News