Du är här

2018-03-08

Wärtsilä Corporation: Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 8.3.2018 kl 17.45 EET

Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls 8.3.2018 i kongressflygeln i
Helsingfors Mässcentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet samt
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en
dividend om 1,38 euro/aktie. Dividenden betalas i två rater. Den
första raten på 0,69 euro/aktie betalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutbetalningen 12.3.2018 är antecknade i
aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab.
Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 19.3.2018. Den andra
dividendraten betalas i september 2018. I enlighet med beslutet om en
vederlagsfri emission (aktiesplit) fördelas den andra raten mellan en
gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalas för varje aktie.
Den andra dividendraten betalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i
aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab.
Avstämningsdagen och utbetalningsdagen för den andra dividendraten
fastställs av styrelsen på sitt möte 18.9.2018. Avstämningsdagen för
den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska
värdeandelssystemet skulle infalla 20.9.2018 och utbetalningsdagen
27.9.2018.

Styrelseledamöternas arvoden

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ledamot 70.000 euro/år
- vice ordförande 105.000 euro/år
- ordförande 140.000 euro/år

Årsarvodet betalas i aktier sålunda att av beloppet betalas ca 40% i
Wärtsilä Oyj Abp:s aktier och återstoden betalas i pengar. Bolaget
skall ersätta kostnaderna för aktiehandeln samt kostnaderna för den
relaterade överlåtelseskatten.

Dessutom betalas varje ledamot 750 euro per bevistat styrelsemöte,
till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. Därtill
betalas fasta årsarvoden för kommittéarbetet enligt följande: 20.000
euro för revisionskommitténs ordförande och 10.000 euro för varje
kommittémedlem, 10.000 euro för ersättningskommitténs ordförande och
5.000 euro för varje kommittémedlem samt 8.000 euro för
utnämningskommitténs ordförande och 4.000 euro för varje
kommittémedlem.

Styrelse och revisor

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till
styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin
Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och
Markus Rauramo.

Bolagsstämman beslutade betala revisorns arvode enligt av bolaget
godkänd räkning. Till revisor för år 2018 valdes
revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Vederlagsfri emission (aktiesplit)

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att genomföra en
vederlagsfri emission genom utnyttjande av aktieägarnas
företrädesrätt, så att man för varje gammal aktie emitterar två nya
aktier (s.k. aktiesplit). Totalt 394.482.260 nya aktier emitteras.
Aktierna emitteras åt aktieägare som på avstämningsdagen för
emissionen 12.3.2018 är antecknade i aktieägarförteckningen som
förvaltas av Euroclear Finland Ab. Den vederlagsfria aktieemissionen
genomförs i värdeandelssystemet och föranleder inga åtgärder av
aktieägare. De nya aktierna ger aktieägarrättigheter från och med
12.3.2018 då aktierna registrerats i handelsregistret. De nya
aktierna berättigar inte till den första dividendraten som betalas i
mars 2018, men de ger de rättigheter till den andra raten som betalas
i september 2018.

Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier

Förutsatt att de nya aktierna som emitteras i den vederlagsfria
emissionen är registrerade, bemyndigades styrelsen att besluta om
förvärv av sammanlagt högst 57.000.000 stycken bolagets egna aktier.
Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier upphör att gälla då
följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18 månader från
bolagsstämmans beslut.

Enligt samma villkor bemyndigades styrelsen att besluta om avyttring
av sammanlagt högst 57.000.000 stycken bolagets egna aktier.
Bemyndigandet till avyttring av egna aktier gäller tre år från
bolagsstämmans beslut, och det upphäver det av bolagsstämman 2.3.2017
givna bemyndigandet att besluta om avyttringen av bolagets egna
aktier. Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta till vem och i
vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas.

På basen av bemyndigandet kan styrelsen besluta om att förvärva eller
överlåta egna aktier i annat förhållande än aktieägarnas
aktieinnehav.

Besluten fattades utan röstning. Stämmoprotokollet finns till påseende
www.wartsila.com/sv/investerare senast 22.3.2018.

Styrelsens beslut

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen
Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone till vice ordförande.
Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en
ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till
kommittéerna:

Revisionskommittén: ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö,
Risto Murto.

Utnämningskommittén: ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan
Forssell, Risto Murto.

Ersättningskommittén: ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö,
Tom Johnstone.

Wärtsilä Oyj Abp

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och
kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med
betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys
maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska
prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick
Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000
anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i
över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på
Nasdaq Helsinki.

https://www.wartsila.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wartsila-corporation/r/beslut-av-wartsilas-ord...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.