Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-07

Wärtsilä Corporation: Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 7.3.2019 kl 17:45

Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls 7.3.2019 i Siipi i Helsingfors
Mässcentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en
dividend om 0,48 euro/aktie. Dividenden betalas i två rater. Den
första raten på 0,24 euro/aktie betalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutbetalningen 11.3.2019 är antecknade i
aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab.
Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 18.3.2019. Den andra
dividendraten på 0,24 euro/aktie betalas i september 2019. Den andra
dividendraten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutbetalningen är antecknade i aktieägarförteckningen som
förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och
utbetalningsdagen för den andra dividendraten fastställs av styrelsen
på sitt möte 18.9.2019. Avstämningsdagen för den andra raten enligt
de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle
infalla 20.9.2019 och utbetalningsdagen 27.9.2019.

Styrelseledamöternas arvoden

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ledamot 70.000 euro/år
- vice ordförande 105.000 euro/år
- ordförande 140.000 euro/år

Årsarvodet betalas i aktier sålunda att av beloppet betalas ca 40% i
Wärtsilä Oyj Abp:s aktier och återstoden betalas i pengar. Bolaget
skall ersätta kostnaderna för aktiehandeln samt kostnaderna för den
relaterade överlåtelseskatten.

Dessutom betalas varje ledamot 750 euro per bevistat styrelsemöte,
till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. Därtill
betalas fasta årsarvoden för kommittéarbetet enligt följande: 20.000
euro för revisionskommitténs ordförande och 10.000 euro för varje
kommittémedlem, 10.000 euro för ersättningskommitténs ordförande och
5.000 euro för varje kommittémedlem samt 8.000 euro för
utnämningskommitténs ordförande och 4.000 euro för varje
kommittémedlem.

Styrelse och revisor

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till
styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin
Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och
Markus Rauramo.

Bolagsstämman beslutade betala revisorns arvode enligt av bolaget
godkänd räkning. Till revisor för år 2019 valdes
revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Bemyndigande att förvärva bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv av sammanlagt högst
57.000.000 stycken bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet
av egna aktier upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma
avslutas, dock senast 18 månader från bolagsstämmans beslut.

Bemyndigande för aktieemission

Styrelsen bemyndigades att besluta om aktieemission enligt följande
villkor:

Styrelsen bemyndigas att emittera nya aktier eller avyttra egna aktier
som bolaget innehar. Aktieemissionen kan vara högst 57.000.000
aktier. Aktierna kan tecknas mot betalning eller utan betalning.
Aktieemissionen kan också verkställas med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt att förvärva bolagets aktier om det från bolagets
synpunkt finns vägande ekonomiska skäl for detta.

Bemyndigandet till aktieemission gäller tre år från bolagsstämmans
beslut, och bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman 8.3.2018
givna bemyndigandet att besluta om avyttringen av bolagets egna
aktier.

Besluten fattades utan röstning. Stämmoprotokollet finns till påseende
www.wartsila.com/sv/investerare senast 21.3.2019.

Styrelsens beslut

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen
Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone till vice ordförande.
Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en
ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till
kommittéerna:

Revisionskommittén: ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö,
Risto Murto.

Utnämningskommittén: ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan
Forssell, Risto Murto.

Ersättningskommittén: ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö,
Tom Johnstone.

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och
kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med
betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys
maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska
prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick
Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000
anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i
över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på
Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wartsila-corporation/r/beslut-av-wartsilas-or...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.