Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Wärtsilä Corporation: Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Vakaa liikevaihto ja vahva rahavirta, mutta koronaviruksen vaikutukset ja liikevaihdon jakauma heikensivät kannattavuutta

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2020. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KAUDELTA HUHTI-KESÄKUU 2020

 • Tilauskertymä laski 27% 1 011 miljoonaan euroon (1 377)
 • Liikevaihto oli vakaa 1 220 miljoonaa euroa (1 217)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,83 (1,13)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 51% 55 miljoonaan euroon (113), joka oli 4,5% liikevaihdosta (9,3)
 • Tulos/osake laski 0,04 euroon (0,11)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 252 miljoonaan euroon (-37)

KESKEISTÄ KAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2020

 • Tilauskertymä laski 19% 2 259 miljoonaan euroon (2 793)
 • Tilauskanta kauden lopussa laski 12% 5 401 miljoonaan euroon (6 157)
 • Liikevaihto kasvoi 1% 2 390 miljoonaan euroon (2 368)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,95 (1,18)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 48% 111 miljoonaan euroon (215), joka oli 4,7% liikevaihdosta (9,1)
 • Tulos/osake laski 0,09 euroon (0,21)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 293 miljoonaan euroon (-2)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT
Koronaviruksen (COVID-19) puhkeaminen ja maailmanlaajuisen pandemian hillitsemiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat markkinoihin, joilla Wärtsilä toimii. Tällä on olennainen vaikutus Wärtsilän ratkaisujen ja palveluiden kysyntään sekä yhtiön taloudelliseen tulokseen vuonna 2020. Taloudellista vaikutusta ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, sillä se riippuu viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta ja laajuudesta sekä markkinoiden elpymisen nopeudesta eri maantieteellisillä alueilla. Tämän vuoksi Wärtsilä perui arvionsa vuoden 2020 markkinanäkymistä 31.3.2020, kunnes näkyvyys on parempi.

Jaakko Eskola, konsernijohtaja
"Koronaviruspandemian haitallinen vaikutus sekä omaan että asiakkaidemme toimintaan kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Tämä näkyi selvästi saatujen tilausten laskuna kaikissa liiketoiminnoissa. Kysyntä väheni erityisen paljon risteilytoimialalla, jossa matkustusrajoitukset ja muut viruksen hillitsemistoimenpiteet ovat pitäneet useimmat matkustaja-alukset pois käytöstä viime kuukausien ajan. Rikkipesurit olivat toinen heikko osa-alue asiakkaiden kiinnostuksen heikettyä maailmanlaajuisten öljymarkkinoiden myllerryksestä johtuen. Energialiiketoiminnassa asiakkaat epäröivät edelleen sitoutua uusiin investointeihin. Tämä huomioiden saamamme tilaus 200 MW:n joustavaa perusvoimaa tuottavan voimalaitoksen toimittamisesta Etelä-Amerikkaan osoitti, että kykenemme edistämään liiketoimiamme jopa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Huoltoliiketoiminta kärsi laitteiden alhaisemmasta käyttöasteesta ja viruksen torjuntatoimenpiteistä.

Näistä vaikeista olosuhteista huolimatta toisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi kohtuullisen hyvällä tasolla. Tämä oli pääasiassa lisääntyneiden laitetoimitusten ansiota, ja ne tasapainottivat palveluliiketoiminnan volyymien laskua. Kannattavuuttamme heikensivät tästä seurannut liikevaihdon jakauma, koronaviruksen kiihdyttämä kustannusten nousu, normaalia alhaisempi kapasiteetin käyttöaste tehtaillamme Euroopassa sekä voimassa olevat kenttähuoltohenkilöstön liikkumisrajoitukset, vaikkakin matkustusrajoituksia on hiljattain kevennetty jonkin verran. Vaikka näkyvyys on edelleen heikko, on selvää, että pandemialla on olennainen vaikutus taloudelliseen tulokseemme tänä vuonna. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkistetut lyhyen aikavälin kustannussäästötoimenpiteet tämän vaikutuksen lieventämiseksi ovat edenneet suunnitellusti. Sekä harkinnanvaraisten kulujen vähentäminen että työajan lyhennykset alkoivat tuottaa säästöjä toisella vuosineljänneksellä.

Vuosineljänneksen kohokohta oli selvästi rahavirran vahva kehitys. Olen tyytyväinen, että pyrkimyksemme alentaa luottoriskiä tehostamalla saatavien perintää on tuottanut tulosta. Likviditeetin vahvistaminen on myös ollut etusijalla. Toisen vuosineljänneksen aikana pidensimme ja laajensimme vahvistettuja luottolimiittisopimuksia sekä aloitimme järjestelyt kahden vuoden lisälainoja varten.

Taloudellisen asemamme turvaamisen lisäksi olemme tehneet erityisiä varotoimia turvataksemme henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden sekä keskittyneet kehittämään kaupallisia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme selviämään koronaviruksen aiheuttamista liiketoiminnan häiriöistä. Yksi esimerkki näistä ratkaisuista on Wärtsilä Energy Transition Lab -alusta, joka auttaa nopeuttamaan energiamurrosta lisäämällä ymmärrystä koronaviruksen vaikutuksista sähkön tuotantoon, kysyntään ja hinnoitteluun. Toinen esimerkki on hiljattain lanseerattu Assured Operations -etätukipalvelu, jonka avulla tekniset asiantuntijat pystyvät arvioimaan ja ratkomaan operatiivisia ongelmia alusten ja Wärtsilän asiantuntijakeskusten välillä toimivan etäyhteyden kautta.

Koronaviruksen aiheuttamien lyhytaikaisten liiketoimintahäiriöiden lieventäminen on luonnollisesti ollut meille tärkeää. Yhtä tärkeää kuitenkin on asemoida itsemme markkinoiden elpymistä varten. Uusi organisaatiorakenteemme, joka astui voimaan heinäkuun alussa, on tässä yhteydessä keskeinen tekijä. Liiketoiminta-alueemme ovat hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa ja vaativat siten erilaisia strategioita pitkäaikaisen arvon luomiseksi. Marine Power, Marine Systems ja Energy keskittyvät edelleen parantamaan tuloksentekokykyä vahvistamalla tarjoomiaan, jotka kattavat tuotteiden koko elinkaaren. Voyage sen sijaan tarvitsee yhä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin digitaalisen liiketoiminnan skaalaamiseksi ja pohjan luomiseksi kestävälle ja kannattavalle kasvulle. Voyagen ainutlaatuinen tarjooma ja meriteollisuuden kasvava kiinnostus datan hyödyntämistä kohtaan suorituskyvyn optimoimiseksi saavat minut luottavaiseksi, että Voyage on avainroolissa Wärtsilän pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa."
 

AVAINLUVUT

MEUR 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 2019
2020 2019 2020 2019
Tilauskertymä 1 011 1 377 -27% 2 259 2 793 -19% 5 327
josta palvelut 486 623 -22% 1 120 1 277 -12% 2 683
Tilauskanta kauden 5 401 6 157 -12% 5 878
lopussa
Liikevaihto 1 220 1 217 0% 2 390 2 368 1% 5 170
josta palvelut 510 613 -17% 1 103 1 186 -7% 2 505
Tilaus-laskutussuhde 0,83 1,13 0,95 1,18 1,03
Liiketulos 49 96 -49% 101 187 -46% 362
% liikevaihdosta 4,0 7,9 4,2 7,9 7,0
Vertailukelpoinen 55 113 -51% 111 215 -48% 457
liiketulos
% liikevaihdosta 4,5 9,3 4,7 9,1 8,8
Vertailukelpoinen 63 123 -49% 128 236 -46% 498
oikaistu EBITA*
% liikevaihdosta 5,2 10,1 5,4 10,0 9,6
Tulos ennen veroja 36 83 -57% 79 162 -51% 315
Tulos/osake, EUR 0,04 0,11 0,09 0,21 0,37
Liiketoiminnan 252 -37 293 -2 232
rahavirta
Korolliset nettovelat 643 746 726
kauden lopussa
Bruttoinvestoinnit 54 54 122
Nettovelkaantumisaste 0,31 0,33 0,30
Omavaraisuusaste, % 35,0 40,5 40,8
Henkilöstö kauden 18 334 19 239 -5% 18 795
lopussa

*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä ja vuodelta 2019 on oikaistu konsernin uuden raportointirakenteen mukaisesti. Vuoden 2020 toisesta neljänneksestä lähtien Marine Power, Marine Systems, Voyage ja Energy muodostavat konsernin raportoitavat segmentit. Portfolio Business raportoidaan edelleen muina liiketoimintoina. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

Kuten osavuosikatsauksessa tammi-maaliskuu 2020 kerrottiin, vuoden 2019 tilauskantaluvut on oikaistu vastaamaan uusien tilausten kirjaamista koskevia tiukentuneita edellytyksiä, ja vuoden 2019 henkilöstöluvut on oikaistu vastaamaan Portfolio Businessin oikeaa kokoonpanoa ja muutosta allokointiperiaatteissa. Muutokset on huomioitu raportin taulukoissa.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään perjantaina 17.7.2020 klo 10.00. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/3341178. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse, kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0, niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja laittaaksenne äänet taas päälle. 

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.
 

Arjen Berends     Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja     Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
 

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.