Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-04

Wärtsilä Oyj Abp: Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 3.3.2016

Wärtsilä Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma, 3.3.2016 kl. 16.50 EET

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag
utbetala en dividend om 1,20 euro/aktie. Dividend utbetalas till aktieägare
som på avstämningsdagen 7.3.2016 är antecknade i den aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab. Dividendbetalningsdagen fastslogs till
14.3.2016.

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ledamot 66.000 euro/år
- vice ordförande 99.000 euro/år
- ordförande 132.000 euro/år
Dessutom betalas varje ledamot 600 euro per styrelsemöte som ledamoten
närvarat vid, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. För
varje medlem i nominerings- och ersättningskommittén betalas 700 euro per
kommittémöte som medlemmen närvarat vid och för varje medlem i
revisionskommittén betalas 1.200 euro per kommittémöte som medlemmen närvarat
vid, till mötenas ordföranden betalas mötesarvodet förhöjt med 100%. Av det
årliga arvodet betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier och återstoden betalas i
pengar.

Styrelse och revisor

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till
styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune
Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström och
Markus Rauramo.

Revisorns arvode beslutades betalas enligt räkning som bolaget godkänt. Till
revisor för år 2016 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades till att besluta om förvärv av sammanlagt högst
19.000.000 bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier
upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18
månader från bolagsstämmans beslut.

Styrelsen bemyndigades till att besluta om avyttring av sammanlagt högst
19.000.000 bolagets egna aktier. Styrelsens bemyndigande till avyttring av
egna aktier gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och det upphäver det av
bolagsstämman 5.3.2015 givna bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades att
besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas.
Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det
förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna
aktier.

Ändringar till bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att bolagsordningens 2§ uppdateras enligt följande:
"Föremål för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja
mekaniska och elektrotekniska produkter, kraftverk och system, sälja
reservdelar samt erbjuda drifts- och underhållstjänster för marin- och
energimarknaderna antingen direkt eller indirekt genom dotterbolag och
intresseföretag. Bolaget kan även erbjuda finansierings-, planerings- och
konsulttjänster samt idka annan industriell och kommersiell affärsverksamhet.
Bolaget kan idka handel med värdepapper och övrig placeringsverksamhet."

Bolagsordningens 8§ beslutades ändras sålunda, att bolagsstämmokallelsen skall
publiceras på bolagets internetsidor eller i minst två (2) av styrelsen
fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland.

Donationer till högskolor

Styrelsen bemyndigades till att besluta om penningdonationer om högst
1.300.000 euro till högskolor och universitet under 2016 och 2017. Den
främsta mottagaren skulle vara Aalto-universitetet.

Besluten fattades utan röstning.

Stämmoprotokollet finns till påseende påwww.wartsila.com/investeraresenast
från och med 17.3.2016.

Wärtsilä Oyj Abp

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Wärtsilä Oyj Abp via Globenewswire

HUG#1991593

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.