Du är här

2016-01-27

Wärtsilä Oyj Abp: Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 27.1.2016 klo 9:00

Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 3.3.2016 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen
kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
klo 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa
1,20 euroa/osake. Osingot maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osingot maksetaan
14.3.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi
vuodelle 2016 seuraavaa: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 132.000
euroa, varapuheenjohtajalle 99.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille
kullekin 66.000 euroa. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että jokaiselle
jäsenelle maksetaan 600 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä.
Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 100%:lla korotettuna.
Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa, että jokaiselle nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle maksetaan 700
euroa komitean kokoukselta, ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan kokouksessa
läsnä olleelle jäsenelle 1.200 euroa komitean kokoukselta, ja kokouksien
puheenjohtajalle kokouspalkkio 100%:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40%
ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana. Rahana
maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan kokonaisvuosipalkkion
määrästä. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenmääräksi päätetään 8.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan
edelleen Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone
Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström ja Markus Rauramo.
- Kaikilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Edellä mainitut henkilöt
ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat
valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Sune Carlssonin.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2016.

15. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

a) Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin
ehdoin:
- Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta, mikä on 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.
- Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,
jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.
-Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi
tai mitätöitäviksi.
- Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa.
- Valtuutus hankkia omia osakkeita on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä.

b) Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin:
- Hallitus valtuutetaan luovuttamaan yhtiön omia osakkeita enintään 19.000.000
kappaletta, mikä on 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita.
- Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa
kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
- Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden luovuttamisen ehdoista.
- Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa kolme
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
5.3.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 2§:n (Toimiala) ja 8§:n
(Kokouskutsu) muuttamiseksi

- Ehdotetaan, että yhtiöjärjestyksen 2§ päivitetään paremmin vastaamaan yhtiön
nykyistä toimintaa seuraavasti:

"Yhtiön toimialana on kehittää, valmistaa ja myydä kone- ja sähköteknisiä
tuotteita, laitoksia ja järjestelmiä, myydä varaosia sekä tarjota käyttö- ja
huoltopalveluja merenkulkuun ja energiamarkkinoille joko suoraan tai tytär-
ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi myös tarjota rahoitus-, suunnittelu-
ja konsultointipalveluja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista
liiketoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta
sijoitustoimintaa."

- Ehdotetaan, että yhtiöjärjestyksen 8§ muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu
voidaan julkaista yhtiön internetsivuilla tai vähintään kahdessa hallituksen
määräämässä Suomessa yleisesti levitettävässä päivälehdessä.

17. Lahjoitukset korkeakouluille

- Ehdotetaan, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 1.300.000 euron
suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2016-2017
aikana. Merkittävin lahjoituksen saaja olisi Aalto-yliopisto.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Wärtsilä Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.wartsila.com/fi/sijoittajat. Wärtsilä Oyj Abp:n sähköinen vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 11.2.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivustolla viimeistään
17.3.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.2.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.2.2016 klo 16, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a) sähköpostitse: yk@wartsila.com
b) internetin kautta: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen
c) puhelimitse (arkipäivisin klo 09.00-12.00) numeroon 010 709 5282/Anita
Nenonen
d) telefaksilla numeroon 010 709 5701 tai
e) kirjeitse osoitteeseen Wärtsilä Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 196, 00531
Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Wärtsilä Oyj Abp:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.2.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland
Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 29.2.2016 klo 10
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirja...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.