Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Waystream Holding AB: Uppdaterad kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ) med anledning av valberedningens oc...

Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till
årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 10.00, Kista Science Tower,
Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
14 maj 2019

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 14 maj 2019
Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till: Waystream Holding
AB, Färögatan 33, 164 51 KISTA eller via telefon 070-553 20 20,
e-mail: susanne.torrbacka@waystream.com. Vid anmälan uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal
aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB tisdagen den 14 maj 2019. Det innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för
att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda
senast kl. 16.00 den 15 maj 2019 på adressen Färögatan 33, 164 51
KISTA.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisningen, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.

11. Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.

12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

13. Valberedningens förslag till beslut.

14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt
revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress
Färögatan 33, 164 51 KISTA och på bolagets hemsida
www.waystream.com från och med 29 april 2019. Kallelsen och övriga
handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen föreslår att Peter Kopelman väljs till ordförande vid
årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av styrelseledamöterna Johnny Hedlund och Heléne Köhler samt
nyval av Fredrik Grunewald, Fredrik Lundberg och Matthias Trygg.

Följande information lämnas beträffande föreslagna nya ledamöter:

Fredrik Grunewald har arbetat med affärsutveckling i rollen som
interim CFO i bl.a. riskkapitalägda IT-bolag. Vidare har Fredrik haft
ett flertal befattningar som CFO och VD i mindre och mellanstora
bolag. Fredrik är civilekonom från Handelshögskolan (SSE) och har en
fil.kand. med statskunskap som huvudämne.

Fredrik Lundberg som i grunden är civilekonom har en gedigen
erfarenhet ifrån IT marknaden med speciell inriktning på marknad och
säljledning. Fredrik är idag ansvarig för Digital Acceleration inom
Division X på Telia Company och var tidigare ansvarig för Sales och
Partner Management inom Telias Division X. Dessförinnan har Fredrik
haft olika ledande befattningar i Telia Company, DGC (nu IP-Only),
och Ericsson.

Matthias Trygg har under sin professionella tid arbetat med att
omsätta nya metoder och teknik till affärer med nytta/värde för kund.
Han har stor erfarenhet från IT&Telekom samt de senaste åren även
från segmentet Utbildning. Matthias har varit VD i flertalet bolag
bl.a i Lärande i Sverige, Adcore, NetAdmin etc. Vidare har Matthias
haft befattningar som Marknadsdirektör inom Motorola koncernen samt
Markadschef i VM Data.

Valberedningen föreslår Matthias Trygg som styrelseordförande.

Val av revisionsbolag (punkt 11)

Valberedningen föreslår att PwC AB omväljs som revisor för tiden
intill slutet av årsstämman 2020. PwC AB har informerat Waystream
Holding AB om att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer
att utses till huvudansvarig revisor om Pwc AB omväljs till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt
10)

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en
av styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
ska vara enligt följande; 300 000 kronor till styrelsens ordförande
och 50 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som
inte är anställda i koncernen.

Vidare föreslås att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för
särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras
respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand
godkänts av styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att valberedningen bildas under september 2019
efter samråd med de, per den 31 augusti 2019, fyra största
aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter
utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en
ledamot. Styrelsens ordförande ansvarar för att sammankalla
valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid
sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till
dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan
valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den
aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de
största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en
ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan
valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om
ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra
sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar
ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets
ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens
sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring
inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2020 om det inte är
motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.
Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från
bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att
belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor
relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande
ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter,
arvode och ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning till
eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till externa
revisorer samt förslag till valberedning, för den nästföljande
årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt
årets resultat,

totalt 19 130 197 kronor, förs över i ny räkning.
Nyemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om nyemission av sammanlagt 2 042 586 (30%) aktier och/eller
teckningsoptioner i syfte att tillföra kapital för att främst kunna
genomföra strategiska investeringar i utvecklingsportföljen
alternativt accelerera internationell expansion.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 705 53 20 20
E-post: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom
switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår
expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer
att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med
hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och
hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos
slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified
Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 29 april 2019 kl. 08:40 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/uppdaterad-kallelse-ti...
https://mb.cision.com/Main/13305/2798905/1033619.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.