Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

WeSC AB: WeSC: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

Aktieägarna i WeSC AB (publ), org. nr. 556578-2496 ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 18.30 i
Bolagets lokaler på adress Karlavägen 108, 14 tr. i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014, och

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 9 maj 2014, under adress WeSC, Att: Roger Sacklén, Box 272 89, 102 53 Stockholm med angivande av "extra bolagsstämma", per telefon 08-46 50 50 00, per fax 08-46 50 50 99 eller via e-post till stamma@wesc.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta på den extra bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar
några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) fredagen
den 9 maj 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före
detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn och antal biträden (högst två), samt bör
uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare
eller ombud. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt i
original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens
giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.wesc.com samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Dagordningens godkännande
6. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare

7. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 6

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor

1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 668 949,72 kronor genom
nyemission av högst 18 465 260 aktier. Teckningskursen är 2,50
kronor.

2. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till fyra (4) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt
skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat
för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand skall fördelning ske till övriga som anmält
intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid
överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.

4. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan
företrädesrätt enligt punkterna 2 - 3 ovan, skall tilldelningen ske
till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat
belopp.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara
onsdag den 18 juni 2014.

6. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt skall ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 23 juni 2014 till och
med den 7 juli 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för
teckning och betalning.

7. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske
under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning skall i sådana fall
ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats
utan stöd av företrädesrätt skall erläggas kontant senast tre (3)
bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om
tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga dels
tiden för teckning, dels tiden för betalning.

8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant
skall ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter
den tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och
tilldelade aktier skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar
efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning
av aktier. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga dels tiden för
sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

9. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att finns tillgängligt på Bolagets
kontor på Karlavägen 108, 14 tr. i Stockholm, samt på Bolagets
webbplats www.wesc.com senast fr.o.m. torsdagen den 1 maj 2014.
Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär
det och därvid uppger sin postadress. Därutöver finns
fullmaktsformulär att tillgå på Bolagets webbplats.

_________________

Stockholm i april 2014

WeSC AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc--kallelse-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/2578/9576330/238491.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.