Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

WeSC AB: WeSC: Kommuniké från extra bolagsstämma i WeSC AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i WeSC AB (publ) den 15 maj 2014 beslutades om
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

I enlighet med bolagsstämmans emissionsbeslut ger fem befintliga
aktier i bolaget rätt att teckna fyra nya aktier till en
teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Avstämningsdagen är den 18 juni
2014. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med maximalt
1 668 949,72 SEK samt att antalet aktier i bolaget kan öka med
maximalt 18 465 260 aktier.

Genom nyemissionen beräknas bolaget erhålla cirka 46,2 MSEK i
emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen är
fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden från
aktieägarna Theodor Dalenson (tillika styrelsens ordförande),
Servisen Investment Management AB och Evermore Global Advisors, LLC,
för kunds räkning.

För kompletterande information avseende nyemissionen hänvisas till det
prospekt som kommer att publiceras på bolagets hemsida omkring den 12
juni 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 465 05
000

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01
750

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder
och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den
internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the
Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett
företag med representation i 25 länder genom återförsäljare och 24
egna och distributörsdrivna konceptbutiker

Viktig information
Detta pressmeddelande eller information häri får inte, direkt eller
indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till,
och riktar sig inte till personer med hemvist eller som befinner sig
i, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
eller Sydafrika, eller något annat land eller någon annan
jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja
teckningsrätterna, aktierna eller de betalda tecknade aktierna, och
får inte reproduceras på något sätt, i sin helhet eller delvis.

Informationen om emissionen i detta pressmeddelande är inte ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WeSC. Ett prospekt
om emissionen och den efterföljande noteringen av nya aktier på
NASDAQ OMX First North kommer att upprättas och inlämnas till
Finansinspektionen. Efter att Finansinspektionen har godkänt och
registrerat prospektet kommer det att offentliggöras, och hållas
tillgängligt bland annat på WeSC:s hemsida.

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta,
eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.

Detta pressmeddelande, eller information häri, varken utgör, eller
utgör del av, ett erbjudande om att sälja aktier eller andra
värdepapper, eller en uppmaning om att köpa eller teckna aktier eller
andra värdepapper, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, eller Sydafrika, eller annan jurisdiktion där ett
sådant erbjudande, uppmaning om att köpa, teckna eller sälja aktier
eller andra värdepapper, skulle kräva ytterligare prospekt eller
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller
tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i
sådan jurisdiktion.

Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna
har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States
Securities Act från 1933 i dess senaste form ("Securities Act") eller
i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av
sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till
s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act)
annat än med tillämpningen av ett undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities
Act.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc--kommunike-fran-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/2578/9586392/245590.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.