Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

WeSC AB: WeSC: Offentliggör en fullt garanterad företrädesemission om cirka 38,3 MSEK och riktad konvertibelemission om 17 MSEK

Styrelsen i WeSC AB ("WeSC" eller "Bolaget") har beslutat om att
föreslå årsstämman den 8 juni 2016 om en företrädesemission om cirka
38,3 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen") och en
riktad konvertibelemission om 17 MSEK ("Konvertibelemissionen").

Sammanfattning

- En nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i WeSC. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i WeSC. Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier i Bolaget.

- Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 38,3 MSEK (före emissionskostnader).

- Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 5 juli 2016.

- Teckningsperioden löper från och med den 7 juli till och med den 21 juli 2016.

- En nyemission av konvertibler om högst 17 MSEK riktad till Nove Capital Master Fund. Konvertiblerna skall betalas genom kvittning.

- Företrädesemissionen och Konvertibelemissionen föreslås beslutas av årsstämman den 8 juni 2016. Företrädesemissionen är villkorad av att årsstämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen i WeSC har beslutat att föreslå årsstämman den 8 juni 2016
att fatta beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägare i Bolaget om cirka 38,3 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesemissionen är villkorad av att årsstämman även fattar
beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens
förslag. Kallelse till årsstämma i WeSC offentliggörs genom ett
separat pressmeddelande.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att
erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt till
teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1 SEK per aktie.
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i
Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 5 juli 2016.
Teckningsperioden löper från och med den 7 juli 2016 till och med den
21 juli 2016, eller sådan senare dag som fastställs av styrelsen.
Bolagets aktiekapital kan öka med högst 3 461 156,86 SEK genom
utgivande av högst 38 294 250 nya aktier. Företrädesemissionen är
säkerställd till 100 % genom teckningsförbindelser och garantier.

Kapitaltillskottet, som beräknas till cirka 38,3 MSEK för
Företrädesemissionen (före emissionskostnader), syftar till att
stärka kapitalbasen och finansiera Bolagets framtida strategi som
även innefattar nya butiksetableringar. Det är en strategisk väg som
förutom att bättre kontrollera och stärka varumärket syftar till att
höja bruttomarginaler och minska risken för kundförluster framöver.

"Vi har kommit en lång väg i omstruktureringen av Bolaget och
ompositioneringen av varumärket och avsikten är att vi nu skall ta de
sista stegen för att trygga en långsiktig lönsamhet för Bolaget"
säger Theodor Dalenson, styrelseordförande i WeSC.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att
få sitt aktieinnehav utspätt, men kommer att ha möjlighet att sälja
sina teckningsrätter på Nasdaq First North.

Styrelsen i WeSC har även beslutat att föreslå årsstämman den 8 juni
2016 att fatta beslut om en nyemission av konvertibler om högst 17
MSEK riktad till Nove Capital Master Fund. Betalning skall ske genom
kvittning. Teckningsperioden löper från och med den 9 juni 2016 till
och med den 15 juni 2016. Konvertiblerna skall löpa med en årlig
ränta om tre (3) procent.

Lånet skall förfalla till betalning den 30 juni 2019 i den mån
konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är
berättigad att under tiden från och med registrering av
emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 15 juni 2019
påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran,
till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 1,65 SEK. Om
aktiens genomsnittliga volymviktade betalkurs på Nasdaq First North
under samtliga handelsdagar i två kalendermånader i rad överstigit
två (2) kronor har Bolaget en ovillkorlig rätt att påkalla
konvertering av konvertiblerna. Om samtliga konvertibler utnyttjas
för konvertering till aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med
högst 931 220,83 SEK.

Motivet till Konvertibelemissionen är att Bolaget önskar omvandla sina
kortfristiga aktieägarlån till långfristiga lån samt på sikt även
möjliggöra en förstärkning av balansräkningen genom att minska
Bolagets skuldsättning samt stärka Bolagets finansiella ställning
genom att minska framtida räntekostnader.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

8 juni 2016 Årsstämma för beslut om Företrädesemissionen
1 juli 2016 Sista dag för handel i WeSCs aktier inklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen
4 juli 2016 Första dag för handel i WeSCs aktier exklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen
5 juli 2016 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s.
aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag
erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
6 juli 2016 Prospekt beräknas att offentliggöras
7 juli 2016 - Handel i teckningsrätter
19 juli 2016
7 juli 2016 - Teckningsperiod för Företrädesemissionen
21 juli 2016
Omkring den Offentliggörande av preliminärt emissionsutfall
28 juli 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50
50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17
50

WESC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WESC (We are the Superlative Conspiracy®). WESC har sedan
starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder
med 22 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSC:s aktie
handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är
Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc--offentliggor-en-fullt-garanter...
http://mb.cision.com/Main/2578/2005654/513390.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.