Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

WeSC AB: WeSC: OFFENTLIGGÖRANDE AV ÅRSREDOVISNING 2015 OCH UPPLYSNING OM INFORMATION I REVISIONSBERÄTTELSEN

WeSC AB (publ):s årsredovisning för 2015 finns idag tillgänglig på
Bolagets hemsida.

Bolagets räntebärande skulder till den huvudsakliga kreditgivaren
omfattas av avtal med särskilda villkor som innebär att Bolaget
enligt avtalet har förbundit sig att uppfylla vissa finansiella
parametrar. Under 2015 fram till balansdagen har de finansiella
parametrarna enligt avtalet ej uppnåtts vilket medfört att bolaget
har begärt, och fått beviljat, s.k. waiver från kreditgivaren vilket
innebär en tillfällig acceptans för bristen.

Bolagets likviditet är i maj 2016 fortsatt ansträngd och Styrelsen har
föreslagit årsstämman den 8 juni 2016 att en fullt garanterad
företrädesemission om totalt cirka 38 MSEK genomförs.

Ovanstående har även noterats i revisionsberättelsen där revisorn
tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen, behandlar Bolagets resultat enligt styrelsens
förslag samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Följande upplysning av särskild
betydelse återfinns även i revisionsberättelsen:

"Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa
uppmärksamheten på styrelsens information i förvaltningsberättelsen,
av vilken det framgår att koncernens likviditet är ansträngd och att
åtgärder för att hantera likviditeten har initierats. Under
inledningen av maj har en nyemission om 6 MSEK genomförts och
styrelsen har därutöver inför årsstämman i början av juni föreslagit
en nyemission om 38 MSEK vilken till fullo garanterats genom
teckningsförbindelser och garantier vilket möjliggör finansiering i
det korta perspektivet mot säkerhet i åtagandena. Vidare föreslår
styrelsen att ett konvertibellån om 17 MSEK emitteras vilken betalas
genom kvittning av befintliga aktieägarlån. Bolaget uppfyller inte
samtliga lånevillkor rörande bankkrediter under första kvartalet 2016
och moderbolagets och koncernens fortsatta drift är beroende av att
dess kreditgivare inte försämrar villkoren eller begränsar bolagets
nuvarande bankfinansiering samtidigt som nyemissionerna genomförs
enligt styrelsens förslag. Dessa förhållanden tyder på att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om
företagets förmåga att fortsätta verksamheten."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50
50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17
50

WESC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WESC (We are the Superlative Conspiracy®). WESC har sedan
starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder
med 22 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSC:s aktie
handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är
Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc--offentliggorande-av-arsredovis...
http://mb.cision.com/Main/2578/2012374/517650.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.