Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

WeSC AB: WeSC: Styrelsen för WeSC föreslår extra bolagsstämma

Styrelsen för WeSC föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om
fullt garanterad företrädesemission om ca 46,2 Mkr i syfte att stärka
Bolagets finansiella ställning

· Styrelsen för WeSC AB (publ) ("WeSC" eller "Bolaget") har beslutat
att föreslå extra bolagsstämma i direkt anslutning till årsstämman
den 15 maj 2014 att fatta beslut om nyemission om ca 46,2 Mkr med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen").

· Den extra bolagsstämman som föreslås besluta om
Företrädesemissionen äger rum den 15 maj 2014, i direkt anslutning
till Bolagets årsstämma samma dag.

· Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets
finansiella ställning.

· Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och
garantiåtaganden av Theodor Dalenson (tillika styrelsens ordförande),
Servisen Investment Management AB och Evermore Global Advisors, LLC,
för kunds räkning.

· Fem (5) befintliga aktier i WeSC ger rätt att teckna fyra (4) nya
aktier till teckningskursen 2,50 kronor per aktie.

· Teckningsperioden löper från och med den 23 juni till och med den
7 juli 2014.

BAKGRUND OCH MOTIV

WeSC har sedan under de senaste 2 åren haft en period av minskad
försäljning inom viktiga segment och marknader. Bolaget har under
denna period misslyckats med affärsmässiga beslut och haft en
alldeles för stor kostnadkostym i förhållande till verksamheten. Allt
detta har lett till att WeSC har tvingats till omstruktureringar och
besparingsåtgärder under de senaste 2 åren vilka nu är genomförda.
Detta har även inneburit att man under de senaste 6 månaderna
rekryterat en helt ny ledningsgrupp, samt omförhandlat flertalet
distributörsavtal. Vidare har man sedan årsskiftet åter tagit över
driften av den amerikanska marknaden i egen regi.

Den stora kapitalbindningen i kundfordringar i kombination med att man
återbetalt samtliga förvärvskrediter samt minskade rörelsekrediter
(18,5 MSEK under 2013) från Bolagets kreditgivare har lett till en
besvärlig likviditetssituation. Styrelsen för WeSC har därför
beslutat att föreslå extra bolagsstämma den 15 maj 2014 att besluta
om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 46,2 MSEK.

Det kapitaltillskott som Företrädesemissionen innebär tillgodoser det
behov av rörelsekapital som föreligger samt skapar en balanserad
kapitalstruktur framöver. Det är styrelsens förhoppning att de
besparingar som redan har genomförts ska skapa förutsättningar för
att återgå till lönsamhet. Hösten 2014 är första gången på 3 år då
förorder inte har minskat, samtidigt som bolagets fasta kostnader har
minskats från 162 MSEK 2011 till 80 MSEK på årsbasis från och med det
fjärde kvartalet 2014.

EMISSIONSVILLKOR
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de äger. Avstämningsdag
hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 18
juni 2014. Detta innebär att WeSC:s aktie kommer att handlas
exklusive rätt till tilldelning av teckningsrätter från och med den
16 juni 2014. Fem (5) befintliga aktier i WeSC ger rätt att teckna
fyra (4) nya aktier till teckningskursen 2,50 kronor per aktie,
vilket motsvarar en rabatt om cirka 31,5 procent jämfört med senaste
betalkurs den 28 april 2014. Den totala emissionslikviden uppgår till
cirka 46,2 miljoner kronor.

Teckningsperioden löper från och med den 23 juni till och med den 7
juli 2014. Handel med teckningsrätter beräknas ske på NASDAQ OMX
First North från och med den 23 juni till och med den 2 juli 2014.
Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.
För att inte värdet på teckningsrätterna ska gå förlorat bör
aktieägarna utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier,
eller sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter kommer styrelsen att, i enlighet med de
fördelningsprinciper som anges i kallelsen och styrelsens
fullständiga förslag, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade
utan teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter att den extra bolagsstämman den 15
maj 2014 beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Kallelse till
den extra bolagsstämman och styrelsens fullständiga förslag kommer
att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.wesc.com, från och
med den 29 april 2014 respektive den 1 maj 2014.

Genom Företrädesemissionen kan antalet aktier i WeSC komma att öka med
högst 18 465 260 aktier till högst 41 546 835 aktier. Varje aktie
berättigar till en röst. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1
668 949,72 kronor till högst 3 755 136,87 kronor.

EMISSIONSGARANTI OCH AVSIKTSFÖRKLARINGAR

Aktieägarna Theodor Dalenson (tillika styrelsens ordförande), Servisen
Investment Management AB och Evermore Global Advisors, LLC, för kunds
räkning, har genom emissionsgarantier förbundit sig att teckna de
aktier i Företrädesemissionen som eventuellt inte har tecknats med
eller utan stöd av teckningsrätter.

Detta innebär att Företrädesemissionen till fullo är garanterad genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR NYEMISSIONEN

Extra bolagsstämma i WeSC 15 maj 2014

Prospekt offentliggörs omkring den 12 juni 2014

Sista handelsdag i aktien med rätt till teckningsrätter 13 juni 2014

Första handelsdag i aktien utan rätt till teckningsrätter 16 juni 2014

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 18 juni 2014

Teckningsperiod i Företrädesemissionen 23 juni - 7 juli 2014

Handel i teckningsrätter 23 juni - 2 juli 2014

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 23 juni 2014 till dess Företrädesemissionen registreras av Bolagsverket

Resultatet av Företrädesemissionen

offentliggörs omkring den 14 juli 2014

EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH PROSPEKT

I övrigt hänvisar WeSC till kallelsen till den extra bolagsstämman,
som offentliggörs den 29 april 2014, samt det prospekt avseende
Företrädesemissionen som beräknas offentliggöras omkring den 12 juni
2014.

RÅDGIVARE
Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl
KB är legal rådgivare till WeSC i samband med transaktionen.

Stockholm den 29 april 2014

WeSC AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 70 939
36 46

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 70 995 94
00

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som
arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och
accessoarer inom segmentet "premium streetwear". Bolaget har sedan
starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 25 länder med
egen distribution i Sverige, USA, England, Danmark, Tyskland och
Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och Bolagets Certified
Adviser är Remium Nordic.

Viktig information

Detta pressmeddelande eller information häri får inte, direkt eller
indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till,
och riktar sig inte till personer med hemvist eller som befinner sig
i, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
eller Sydafrika, eller något annat land eller någon annan
jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja
teckningsrätterna, aktierna eller de betalda tecknade aktierna, och
får inte reproduceras på något sätt, i sin helhet eller delvis.

Informationen om Företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WeSC. Ett prospekt
om Företrädesemissionen och den efterföljande noteringen av nya
aktier på NASDAQ OMX First North kommer att upprättas och inlämnas
till Finansinspektionen. Efter att Finansinspektionen har godkänt och
registrerat prospektet kommer det att offentliggöras, och hållas
tillgängligt bland annat på WeSC:s hemsida.

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta,
eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.

Detta pressmeddelande, eller information häri, varken utgör, eller
utgör del av, ett erbjudande om att sälja aktier eller andra
värdepapper, eller en uppmaning om att köpa eller teckna aktier eller
andra värdepapper, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, eller Sydafrika, eller annan jurisdiktion där ett
sådant erbjudande, uppmaning om att köpa, teckna eller sälja aktier
eller andra värdepapper, skulle kräva ytterligare prospekt eller
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller
tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i
sådan jurisdiktion.

Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna
har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States
Securities Act från 1933 i dess senaste form ("Securities Act") eller
i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av
sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till
s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act)
annat än med tillämpningen av ett undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities
Act.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc--styrelsen-for-wesc-foreslar-ex...
http://mb.cision.com/Main/2578/9576314/238464.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.