Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-17

WeSC AB: WeSC: Utfall i WeSCs fullt garanterade nyemission

WeSC AB (publ) ("WeSC" eller "Bolaget") har framgångsrikt avslutat en
fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare genom vilken Bolaget tillförs cirka 46,2 MSEK före
emissionskostnader. Emissionen genomfördes i huvudsyfte att
tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna
samt för att stärka Bolagets balansräkning.

Sammanlagt tecknades 14 880 919 aktier med stöd av teckningsrätter,
motsvarande 80,6 procent av antalet aktier i nyemissionen. 3 584 341
aktier, motsvarande 19,4 procent av antalet aktier i nyemissionen,
tecknades utan stöd av teckningsrätter. Av den totala
emissionslikviden om cirka 46,2 MSEK betalas aktier motsvarande cirka
11,7 MSEK genom kvittning som del av återbetalning av den
bryggfinansiering som WeSC erhöll under 2014.

Nyemissionen som därmed fulltecknades ökar antalet aktier med 18 465
260 till 41 546 835 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 668 949,72
SEK till 3 755 136,87 SEK.

"Som har kommunicerats vid upprepade tillfällen så har bolagets
likviditetssituation haft en betydande påverkan på bolagets
försäljning och resultat. Att nyemissionen nu är genomförd kommer att
frigöra resurser samtidigt som vi nu kan lägga större fokus på den
långsiktiga affärsstrategin. Förändringstakten är fortsatt hög för
att säkerställa WeSCs framtida lönsamhet och tillvarata de
tillväxtmöjligheter som finns. Förändringarna är relativt omfattande
med intåg på nya marknader, strukturella förändringar på de större
befintliga marknaderna samt förändrade roller och arbetssätt på
huvudkontoret ", säger WeSCs VD Johan Heijbel.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den
12 juni 2014. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier
utan företrädesrätt beräknas skickas omkring den 17 juli 2014. Enbart
de som erhåller tilldelning meddelas.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer
betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen att omvandlas till nya
aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq OMX
First North omkring den 1 augusti 2014.

Rådgivare

Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl
KB är legal rådgivare till WeSC i samband med transaktionen.

Stockholm den 17 juli 2014

WeSC AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 (0)8 46
50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 (0)8 545
01750

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder
och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den
internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the
Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett
företag med representation i 25 länder genom återförsäljare och 24
egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSCs aktie handlas på
First North och Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

Viktig information

Detta pressmeddelande eller information häri får inte, direkt eller
indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till,
och riktar sig inte till personer med hemvist eller som befinner sig
i, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
eller Sydafrika, eller något annat land eller någon annan
jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja
teckningsrätterna, aktierna eller de betalda tecknade aktierna, och
får inte reproduceras på något sätt, i sin helhet eller delvis.

Informationen om företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WeSC.

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta,
eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.

Detta pressmeddelande, eller information häri, varken utgör, eller
utgör del av, ett erbjudande om att sälja aktier eller andra
värdepapper, eller en uppmaning om att köpa eller teckna aktier eller
andra värdepapper, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, eller Sydafrika, eller annan jurisdiktion där ett
sådant erbjudande, uppmaning om att köpa, teckna eller sälja aktier
eller andra värdepapper, skulle kräva ytterligare prospekt eller
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller
tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i
sådan jurisdiktion.

Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna
har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States
Securities Act från 1933 i dess senaste form ("Securities Act") eller
i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av
sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till
s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act)
annat än med tillämpningen av ett undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities
Act.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc--utfall-i-wescs-fullt-garantera...
http://mb.cision.com/Main/2578/9617966/267796.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.