Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Wiema: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Wiema AB (publ), org. nr. 556872-5112, kallas till extra
bolagstämma på hotell Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan 41, i
Helsingborg, den 19 april klockan 17.00. Inregistrering till stämman
börjar klockan 16.30.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 april 2017, dels
har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit
bolaget till handa senast den 15 april 2017.

Anmälan om deltagande kan göras på något av följande sätt:
- per post till Wiema AB (publ), Box 7177, 250 07 Helsingborg,
- per e-post till info@wiema.com, eller
- per telefon 042-38 28 00 på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
för eventuellt ombud eller namn och personnummer för eventuell
ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på bolagets
hemsida www.wiema.com. För beställning av anmälningsblankett gäller
samma postadress och telefonnummer som ovan angetts. Anmälan per
telefon kan göras på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00. Observera
att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 15 april, klockan
12.00.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre
än ett år, om det inte anges en längre giltighetstid i fullmakten,
dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets
hemsida www.wiema.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller
samma postadress och telefonnummer som ovan angetts.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa senast den 15 april 2017.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 15 april
2017 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning
1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av nya ledamöter och suppleanter till styrelsen.
7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Punkt 6: Styrelse är för närvarande inte fulltalig och följande
personer föreslås välja som styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter:

Ludwig Schultheiss, 43 år. München, Tyskland.

Försäljning- och marknadsansvarig Digital dental Systems på B&R dental
GmbH.

Specialiserad på den dentala CAD/CAM marknaden.

Victoria Tiblom, 47 år. Helsingborg, Sverige.

Kommunikationsansvarig Nobina Skåne.

Över 20 års erfarenhet av PR, information och kommunikation för bland
andra: ICA, Trafikverket, H & M, IBM, Cisco, Royal Canin och Allied
Domecq.

Sofi Häckter, 34 år. Malmö, Sverige

Revisor Ernst & Young.

Magisterexamen ekonomi, Växjö Universitet.

Styrelsesuppleanter:

Patrik Johansson, 48 år. Helsingborg, Sverige.

Affärsenhetsansvarig Lani Eltjänst. Tidigare arbetat med
projektledning och som tekniker för följande företag; ABB, YIT, NELAB
och Vinci Energy.

Göran Erlandsson, 67 år. Helsingborg, Sverige.

Ekonomikonsult och affärsutvecklare med eget företag. Bland
uppdragsgivare finns; Alrifai Nutisal, Tasty House, Dextella och SLP
Pärsons.

I styrelsen finns sedan tidigare Henrik Werner, som kvarstår i
styrelsen till ordinarie bolagstämma.

Styrelseledamot Stefan Jacobsson lämnar styrelsen i samband med den
extra bolagsstämman.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 19 953 462. Bolaget innehar
inga egna aktier.

___________________________
Helsingborg, april 2017.
Wiema AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wiema/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,c2232725
http://mb.cision.com/Main/11626/2232725/653454.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.