Du är här

2017-05-31

Wiema: Kvartalsrapport 2017-01-01 - 2017-03-31

Belopp inom parantes motsvarar belopp för perioden 2016-01-01 -
2016-03-31.

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 129 TSEK (4 978)
· Rörelseresultatet blev -4 024 TSEK (-2 864)
· Rörelsemarginalen blev -129 % (-57)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 046 TSEK (-2 899)
· Resultatet per aktie efter skatt blev neg (neg)
· Namnändring från Dentware AB till Wiema AB
· Ändring av bolagets säte från Göteborg till Helsingborg

Allmänt om verksamheten

Det innovativa bolaget Wiema AB, bildat 2011, framställer
kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron-
och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad
och delvis unik 3D-skrivarteknologi. Försäljningen är idag inriktad
mot det dentalprotetiska området. Wiema AB är moderbolag till
implantatbolaget Brånemark Integration AB (SV) och
försäljningsbolaget BioSmile Sarl (FR). Marknaden för koncernens
produkter är mycket omfattande och under snabb tillväxt. Koncernen är
inne i en spännande expansiv fas och nya marknader förhandlas i
dagsläget.

Händelser under första kvartalet

Bolaget genomförde en namnändring från Dentware Scandinavia AB till
nuvarande Wiema AB. Samtidigt bytte bolaget säte från Göteborg till
Helsingborg.

Under första kvartalet har arbetet pågått för att säkra samarbete med
centrala aktörer på marknaden vilket bland annat resulterade i att
ett omfattande samarbete med Glidewell Laboratories inleddes.
Glidewell Laboratories är ett av världens största och främsta
dentallaboratorier vars koncern även innefattar bolag som leder
utvecklingen av dentala keramer. Samarbetet innebär ett stort
komplement till Wiemas produktområden och realiserar större värden i
bolaget och bidrar till långsiktiga positiva försäljningseffekter.

Resultat och lönsamhet

Under årets första kvartal visade företaget upp ett resultat efter
finansnetto på -4 046 TSEK vilket är en försämring med 1 147 TSEK
jämfört med motsvarande period föregående år. Ökning av övriga
externa kostnader beror till stor del beror på uppbyggnad av den nya
verksamheten. Omsättning och resultat har blivit lidande, pga av
tillfälligt leveransstopp av implantat under Q1 , då
Kvalitetssystemet inte kunnat verifierats. Brånemark Integration AB
har inte erhållit samtliga filer med teknisk dokumentation från den
tidigare ägaren. Se vidare texten nedan, och bifogat brev från
styrelsen.

AO Individuell Protetik växer snabbt

Affärsområde Q1, 2017 Q4, 2016 Förändring Kommentar

Omsättning Omsättning

TSEK TSEK

Implantat 2.444 5.656 - 57 % Mogen marknad 200 aktörer globalt. Viss tillväxt, ca 5-8 % år. Konsolidering pågår. Bra teknologisk position. Unika produkter. Starkt varumärke.

Individuell Protetik 685 157 + 436 % Hög tillväxt, Begränsat antal aktörer. Världsledande position. Bra teknisk personal. Enorma möjligheter, Kräver bättre marknadsföring och ökade säljinsatser.

Affärsområdet Implantat, som säljer främst till tandläkare och
kärlkirurger, med dotterbolagen Brånemark Integration AB och det
egna försäljningsbolaget i Frankrike, BioSmile SARL, har en tydlig
positionering, och hade sannolikt haft en viss positiv tillväxt under
Q1, ifall inte Bolaget drabbats av ett tillfälligt försäljningsstopp
som fortfarande pågår, då Bolaget inte erhållit de tekniska filerna
från den tidigare ägaren till Brånemark Integration AB, vilket krävs
för att kunna verifiera de kvalitetssystem som Bolaget skall förfoga
över. Brånemark är ett världskänt varumärke i Dentalbranschen, och
högt aktat internationellt. Marknadsstrategin, att erbjuda
kvalitetsprodukter högt positionerade, via nationella distributörer,
förutom den egna försäljningen i Frankrike, som kvalitets- och
prismässigt kan konkurrera med de fyra ledande globala aktörerna
Straumann, Nobel Biocare, Densply, Zimmer Biomet, på utvalda
geografiska marknader, har goda möjligheter att lyckas, även om många
aktörer kommer att konkurreras ut eller att bli uppköpta i branschen,
i den konsolidering som pågår sedan en tid tillbaka.

Affärsområdet Individuell Protetik, som säljer enbart till
dentaltekniska laboratorium av egen producerat protetik samt
representation av Glydewell Laboratories dentala produktprogram till
dentaltekniska laboratorier i Sverige, har en mycket hög tillväxt,
och har under Q1 visat marknanden, att produktionstekniken och
kvaliten håller samt att affärsområdet kan växa mycket snabbt.
Bolagets finansieringsproblem har hållit tillbaka den fortsatta
markands- och försäljningssatsningen som var beslutad, att
intensifieras i slutet av Q1. Kapacitetsutnyttjandet i befintlig
maskinpark och utav produktionspersonalen, uppgår i slutet av Q1,
till ca 20 %, räknat på ett skift. Företaget har möjlighet att
påbörja en tvåskiftsproduktion vid behov. Teknologiskt,
produktionsmässigt och kvalitetsmässigt sett, har Bolaget lagt
grunden för en snabb tillväxt. Enbart tillräcklig finansiering samt
därmed avsaknaden av erforderliga marknads- och försäljningsinsatser,
är fn ett hinder för att exploatera den betydande potentialen.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Ny styrelse och ny VD tillsattes efter utgången av första kvartalet.

I början av maj tecknades ett 12-månaders avtal med Esbjerg Dental som
är ett av Danmarks största dentallaboratorier. Detta kommer att
påverka Wiema ABs produktion och resultat för 2017. Wiema har även
fått förfrågningar från flera dentallaboratorier, både i Skandinavien
och övriga Europa.

Styrelsen har här i slutet av maj månad blivit medveten om att Bolaget
saknar tillfredsställande finansiering och att Bolaget är insolvent,
pga bristande likviditet. Se vidare i bifogat öppet brev från
styrelsen.

Jerry Wiener har här på dagen blivit uppsagd från sitt Konsultavtal
med Bolaget med omedelbar verkan, se vidare i bifogat öppet brev från
styrelsen.

Utsikter 2017

Wiema planerar att effektivt bearbeta dentallaboratorier för att öka
försäljningen.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisnings har använts.

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar. Alla belopp uttrycks i
svenska tusentals kronor där ej annat anges.

Kommande rapporttillfällen

Q2 - 25 augusti 2017
Q3 - 26 oktober 2017

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wiema/r/kvartalsrapport-2017-01-01---2017-03-3...
http://mb.cision.com/Main/11626/2277526/682099.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.