Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Wifog AB: Wifog Holdings dotterbolag Wifog AB kallar till årsstämma

WIFOG HOLDINGS DOTTERBOLAG WIFOG AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Wifog AB, org. nr 556572-4621, kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 9 juni 2016 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8
A i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 juni 2016, dels anmäla
sitt deltagande till Wifog AB senast den 2 juni 2016, per post till adress
Wifog AB, Eriksbergsgatan 8 A, 114 30 Stockholm, per e-post till
ir@wifog.com . Vid anmälan anges namn, adress,
telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav
samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd i god tid före den 2 juni 2016.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut:
a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Övriga frågor.

Förslag till beslut.

Fastställande av arvoden och val av styrelse och revisor, punkterna 9 och
10

Antal styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av tre (3)
styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att Bolaget
skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Arvoden
Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens
ledamöter. Arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att Henrik Ringmar och Peter Håkansson omväljs som
ordinarie styrelseledamöter samt att Jesper Henrysson väljs in som ny
ledamot. Föreslås vidare att nuvarande revisor, revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB, omväljs.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga
handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida
senast från och med torsdagen den 26 maj 2016 och
sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm 2016-05-12

Stockholm i maj 2016
Wifog AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida:

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog AB Kallelse till arsstamma.pdf

Kort information om Wifog AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter möjlighet att helt eller delvis
finansiera kostnaden för hushållsnära tjänster såsom mobiltelefoni,
försäkringar och el genom att konsumera reklam och handla online från
butiker knutna till Wifogs nätverk samt göra marknadsundersökningar. Wifog
AB (publ) är ett dotterbolag till Wifog Holding AB (publ) som är noterat på
Nasdaq First North och som har Mangold Fondkommision som Certified Adviser,
tel. +46 8 5030 1550.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.