Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-06

Wifog: Wifog Holding informerar om emissioner och finansiering

WIFOG HOLDING INFORMERAR OM EMISSIONER OCH FINANSIERING

Bolaget har den 25 juli 2017 offentliggjort pressmeddelande och därigenom informerat om att totalt 12 000 000 nya aktier har tecknats i den nyemission som bolaget offentliggjorde den 3 juli 2017, varigenom bolaget skulle tillföras en total teckningslikvid om 30 000 000 kronor.

Bolaget har genom pressmeddelanden offentliggjorda den 11 respektive den 31 augusti 2017, informerat om att del av emissionslikviden i den offentliggjorda nyemissionen inte har erlagts till bolaget varför bolaget inte har kunnat registrera emissionen hos Bolagsverket. Av pressmeddelandena har vidare framgått att de uteblivna betalningarna har inneburit att bolaget försatts i en akut likviditetskris.

Under sommaren och hösten har bolagets styrelse och ledning arbetat med att hitta lösningar för att kunna slutföra emissionen samt avvärja likviditetskrisen och därmed säkra Bolagets fortsatta drift och utveckling.

Med anledning därav har bolagets styrelse fattat följande beslut:

1) Bolaget har förklarat att de 5 066 573 nyemitterade aktier i emissionen från den 3 juli 2017 som inte har betalats, trots påminnelser och underrättelser till tecknarna, förverkade, med stöd av 13 kap 26 aktiebolagslagen. Styrelsen har vidare beslutat att erbjuda samtliga förverkade aktier till andra utvalda investerare vilka även övertagit aktierna samt tecknat desamma. Genom förverkande, nyteckning och tidigare teckning har totalt 12 000 000 aktier tecknats i emissionen från den 3 juli 2017, vilket innebär att bolaget tillförs en total teckningslivkid om 30 000 000 kronor. Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med totalt 22 870 584 kronor. Av den totala emissionslikviden har 483 080 aktier betalats kontant och 11 516 920 aktier betalats genom kvittning. Förteckning över samtliga aktier som har tilldelats i emissionen, efter förverkande och överlåtelse av aktier enligt ovan, samt hur de tilldelade aktierna har betalats framgår av bilaga. Styrelsen har beslutat att omedelbart anmäla emissionen till registrering hos Bolagsverket samt därefter registrera de tilldelade aktierna i bolagets avstämningsregister.

2) Styrelsen har den 5 november 2017, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 23 maj 2017, beslutat om att emittera högst 8 000 000 nya aktier till en teckningskurs om 2,5 kronor per aktie. Emissionen riktar sig till utvalda investerare. Teckningskursen, som motsvarar teckningskursen i emissionen från den 3 juli 2017 och överstiger den aktuella noterade kursen på bolagets aktier, har bestämts baserat på en marknadsvärdering. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker för att lösa bolagets akuta likviditetsproblem. Teckningstiden löper till den 9 november med rätt till förlängning. Bolaget har till dags dato fått in teckningsförbindelser till ett belopp om 2 258 000 kr. Vid full teckning ökas bolagets aktiekapital med högst totalt 15 247 056 kronor.

3) Styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma (se separat pressmeddelande) för att bland annat besluta om ytterligare en nyemission om högst 2 602 161 aktier till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Emissionen föreslås riktas till vissa närstående personer enligt 16 kap. aktiebolagslagen vilka har förbundit sig att teckna aktierna. Teckningskursen, som motsvarar teckningskursen i emissionen från den 3 juli 2017 samt den 2 november 2017 och överstiger den aktuella noterade kursen på bolagets aktier, har bestämts baserat på en marknadsvärdering. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker för att lösa bolagets akuta likviditetsproblem. Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med högst totalt c:a 4 959 412 kronor. Styrelse och management har löpande lånat in pengar räntefritt för att klara driften under Bolagets period av akuta likviditetskris, vilka med extra stämmans godkännande kommer att tillföras Bolaget genom denna emission. Bolaget avser att komma ut med kallelse till extra bolagsstämma inom de närmsta dagarna.

4) Bolaget har kommit överens med vissa fordringsägare som tidigare tecknat konvertibler i bolaget, vilka nu har förfallit till betalning, om att senarelägga förfallodagen för att förbättra Bolagets likviditetssituation. Det sammanlagda beloppet uppgår till 6,5 miljoner inklusive ränta och förfallodagen är satt till den 15 februari 2018. Styrelsen anser att de samlade aktiviteterna är tillräckliga för att avvärja bolagets akuta likviditetsproblem. För att säkerställa återbetalningen av ovannämnda lån på 6,5 miljoner kr och för att ge övriga aktieägare möjligheten att försvara sina ägarandelar som blivit kraftigt utspädda av de åtgärder styrelsen tvingats genomföra för att parera bolagets akuta likviditetskris avser styrelsen att genomföra en företrädesemission i början 2018. När denna företrädesemissionen är genomförd kommer Bolaget att vara skuldfritt förutom ett lån till Almi Företagspartner på 2 miljoner kronor. Beroende på teckningsgraden i den pågående emissionen under punkten 2 ovan så har några större aktieägare uttalat vilja att finansiera Bolagets verksamhet fram till ovannämnda företrädesemission är genomförd. Bolaget har även genomfört ett besparingsprogram som kommer informeras om i ett separat pressmeddelande. Dessa åtgärder sammantaget gör att styrelsen anser att Bolaget kommer att ha tillräckligt rörelsekapital fram tills den 30 april 2018, vid vilken tidpunkt bolaget beräknas uppnå positivt kassaflöde.

Teckningslista bifogas.

Stockholm 2017-11-06

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com mailto:ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com http://investor.wifog.com .

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2017 kl 08:40.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog pressrelease 2017-11-06.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21463

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsid är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölja av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.