Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Wihlborgs Fastigheter AB: Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2019

Kommuniké från Wihlborgs årsstämma den 25 april 2019.

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 25 april 2019 fastställde
stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2018 med 3,75 kr per
aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara
måndagen den 29 april 2019. Kontantutdelningen kommer att utsändas av
Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2019.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år
2018.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa
årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst
det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av
samtliga bolagets registrerade aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen skall äga
rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom
om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport,
kvittning eller andra villkor). Emission får endast ske till
marknadspris.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Sara
Karlsson, Jan Litborn, Helen Olausson, Per-Ingemar Person, Johan
Qviberg och Tina Andersson. Till styrelseordförande valdes Anders
Jarl. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 2 395 000
kr, att fördelas med 350 000 kr till ordförande och 165 000 kr per i
bolaget ej anställd ledamot. Dessutom erhåller ordförande 1 055 000
kr såsom särskilt arvode. Till revisor omvaldes Deloitte AB med
Richard Peters som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår
enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av ny valberedning inför årsstämman
2020 ska ske enligt liknande grunder som gällt till denna stämma, dvs
att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2020
bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna baserat
på ägandet per den 31 augusti 2019 samt en representant för de mindre
aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31
Karin Wittsell Heydl, kommunikationschef, 040-690 57 36

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på
kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet
finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och
Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 43,8 Mdkr med ett årligt
hyresvärde om 3,1 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wihlborgs-fastigheter-ab/r/arsstamma-i-wihlbo...
https://mb.cision.com/Main/890/2796610/1032225.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.