Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Wihlborgs Fastigheter AB: Pressmeddelande: Wihlborgs årsstämma 2014

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 29 april fastställde
stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2013 med 4,25 kr per
aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara måndagen den 5
maj 2014. Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden
AB torsdag 8 maj 2014.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år
2013.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa
årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst
det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av
samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission om
sammanlagt högst 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt
antal registrerade aktier. Styrelsen skall äga rätt att besluta om
avvikelse från aktieägares företrädesrätt liksom om bestämmelse
enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller
andra villkor). Emissionen får endast ske till marknadspris.

Årsstämman beslutade att förändra antalet styrelseledamöter till sju
personer och omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Sara Karlsson,
Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson och Johan Qviberg
samt nyval av Tina Andersson. Till styrelseordförande omvaldes Erik
Paulsson. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 905
000 kr, att fördelas med 230 000 kr till ordförande och 135 000 kr
per i bolaget ej anställd personal. Till revisor omvaldes
revisionsbolaget Deloitte AB med Torbjörn Svensson som huvudansvarig
revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför årsstämman
2015 ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning
utses senast sex månader före årsstämman 2015 och ska bestå av
ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna tillsammans med en
representant för de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31
Iréne Johansson, informationschef, 040-690 57 21

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 29 april kl
18.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wihlborgs-fastigheter-ab/r/pressmeddelande--wi...
http://mb.cision.com/Main/890/9576949/238909.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.