Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

William Hill PLC: William Hill completes offer to MRG shareholders

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande

21 januari 2019

William Hill fullföljer det rekommenderade kontanterbjudandet till
aktieägarna i MRG och förlänger acceptfristen

Den 31 oktober 2018 lämnade William Hill PLC ("William Hill"), genom
ett kontrollerat närstående bolag William Hill Holdings Limited
("William Hill Holdings") ett rekommenderat kontanterbjudande
("Erbjudandet") till aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ) ("MRG"
eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina aktier i MRG till William
Hill. MRGs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap ("Nasdaq
Stockholm").

· Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att William Hill
efter fullföljandet kommer att inneha cirka 92 procent av aktierna
och rösterna i MRG.

· William Hill har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga
villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda, inklusive
förbehållet om 90 procents anslutningsgrad.

· William Hill förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med
den 31 januari 2019, för att kvarvarande aktieägare med denna nya
information ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

William Hill har efter Erbjudandets offentliggörande den 31 oktober
2018 förvärvat 5 289 789 aktier, motsvarande cirka 13 procent av
aktierna och rösterna i MRG, utanför Erbjudandet. Fram till och med
den 17 januari 2019 har 32 338 986 aktier lämnats in i Erbjudandet,
motsvarande cirka 79 procent av aktierna och rösterna i MRG. Detta
innebär att William Hill sammanlagt kontrollerar

37 628 775 aktier i MRG, motsvarande cirka 92 procent av aktierna och
rösterna i MRG. Sand Grove Capital Management LLP, som har
offentliggjort ett ägande uppgående till cirka 10 procent av aktierna
och rösterna i MRG, har lämnat in samtliga sina aktier i MRG i
Erbjudandet. Därtill har samtliga personer som per den 17 januari
innehade teckningsoptioner i MRG, som erhållits inom ramen för MRGs
incitamentsprogram för anställda och teckningsoptionsprogrammet till
ledamöter i MRGs styrelse, accepterat att sälja sina optioner till
William Hill.

För att möjliggöra för de aktieägare i MRG som ännu inte accepterat
Erbjudandet att överlåta sina aktier i MRG till William Hill förlängs
acceptfristen för Erbjudandet till och med 31 januari 2019.
Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat
Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 25 januari 2019.
Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den
8 februari 2019. William Hill kan komma att förvärva aktier i MRG på
marknaden under den förlängda acceptfristen.

William Hill avser begära att en extra bolagsstämma hålls i MRG i
syfte att utse en ny styrelse som reflekterar den nya ägarstrukturen.
William Hill kommer även att påkalla tvångsinlösen av resterande
aktier i MRG i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och avser att
verka för att MRGs aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och
anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se
erbjudandehandlingen och anmälningssedel för Erbjudandet tillgängliga
www.williamhillplc.com och på www.danskebank.se/prospekt.

Aktieägare i MRG vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear
Sweden AB och som önskar acceptera Erbjudandet ska underteckna och
lämna in korrekt ifylld anmälningssedel till Danske Bank A/S,
Danmark, Sverige Filial på den på anmälningssedeln angivna adressen.
Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas i god tid före 15.00
(CET) den 8 februari 2019. För aktieägare i MRG vars aktier är
förvaltarregistrerade sker accept i enlighet med instruktioner från
respektive förvaltare.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har
accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte
rätt att återkalla sina accepter.

Mer information om Erbjudandet

För mer information om Erbjudandet, se www.williamhillplc.com.

Ytterligare information

William Hill

Lyndsay Wright, Director of Strategy and Sustainability +44 (0) 20 7612 3000

Tom Randell, Head of IR

Ciaran O'Brien, Director of Corporate Communications

Citigroup (finansiella rådgivare och corporate broker till William
Hill)

Jan Skarbek +44 (0) 20 7986 4000

Lars Ingemarsson

Tom Jacob

Robert Farrington (Corporate Broking)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 januari 2019 kl. 08:00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga
till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner.
Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte
skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller
sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste
personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte
begränsat till, förvaltare, förmyndare och förvaringsinstitut) och
som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig
om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler.
Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av
värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. William Hill avsäger sig,
i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för
personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Med undantag för krav enligt Storbritanniens FCA, London Stock
Exchange, Marknadsmissbruksförordningen (596/2014), London Stock
Exchanges Listing Rules och Disclosure and Transparency Rules
(och/eller andra regulatoriska krav) eller tillämplig lagstiftning
frånsäger sig William Hill allt ansvar och alla åtaganden att
offentliggöra resultatet av ändringar med anledning av
framtidsinriktade informationen i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/william-hill-plc/r/william-hill-completes-offe...
https://mb.cision.com/Main/17701/2722055/979220.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.