Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Wilson Therapeutics AB: Slutligt pris i Wilson Therapeutics börsintroduktion har fastställts till 49 SEK per aktie - handeln inleds idag på Nasdaq Stockholm

Ej FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN

Wilson Therapeutics AB (publ) ("Wilson Therapeutics" eller "Bolaget")
offentliggör härmed utfallet av erbjudandet avseende nya aktier i
Bolaget ("Erbjudandet") samt noteringen på Nasdaq Stockholm.
Intresset för Erbjudandet har varit stort både bland svenska och
internationella investerare.

Erbjudandet

· Erbjudandepriset har fastställts till 49 SEK per aktie,
motsvarande ett marknadsvärde om 1 305 miljoner SEK, förutsatt att
Övertilldelningsoptionen (definierat nedan) utnyttjas i sin helhet.

· Erbjudandet var väl övertecknat och antalet aktier i Erbjudandet
utökades till fullo, i enlighet med villkoren i Erbjudandet, med 763
088 nya aktier, vilket innebär att totalt 8 518 190 aktier ges ut i
Erbjudandet, motsvarande 33,6 procent av det totala antalet aktier i
Bolaget.

· Vidare har Bolaget utfärdat en övertilldelningsoption motsvarande
15 procent av antalet aktier i Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen"). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i
sin helhet omfattar Erbjudandet sammanlagt 9 795 918 aktier,
motsvarande en total emissionslikvid om 480 miljoner SEK, före
emissionskostnader.

· En kärngrupp av välrenommerade investerare bestående av grundarna
av Recipharm Lars Backsell och Thomas Eldered (B&E Participation),
Fjärde AP-fonden (AP4), Handelsbanken Fonder, Strand
Kapitalförvaltning, befintliga huvudägare HealthCap, Abingworth, MVM
Life Science Partners och NeoMed samt bolagets ordförande Andrew Kay
investerar totalt drygt 210 miljoner SEK, motsvarande mer än hälften
av Erbjudandet.

· Efter genomförandet av Erbjudandet kommer HealthCap att kvarstå
som den största aktieägaren i Wilson Therapeutics och kommer, om
Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, att inneha cirka
28,1 procent av aktierna i Bolaget.

· Handeln i Bolagets aktier inleds idag den 12 maj 2016 på Nasdaq
Stockholm under kortnamnet "WTX" (ISIN kod: SE0008293674).

· Handeln är villkorad till och med likviddagen som förväntas
infalla den 16 maj 2016.

Jonas Hansson, VD för Wilson Therapeutics kommenterar:
"Intresset för börsnoteringen har varit stort både i Sverige och
internationellt. Vi är väldigt tacksamma för det förtroende som såväl
befintliga som nya investerare visat oss. Decuprate® har potential
att bli det första nya läkemedlet för behandling av Wilsons sjukdom
på över 50 år och stödet vi får från såväl patienter, anhöriga och
behandlande läkare är väldigt stort. Noteringen ger oss möjligheten
att fortsätta utvecklingen av Decuprate® hela vägen till marknaden
med målet att erbjuda patienterna med Wilsons sjukdom en ny
behandling som adresserar de stora medicinska behov som finns."

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB, Carnegie Investment Bank AB (publ) och DNB
Markets, en del av DNB Bank ASA, är Joint Global Coordinators och
Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är
legala rådgivare till Bolaget. Hammarskiöld & Co är legala rådgivare
till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som
utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson
Therapeutics produkt Decuprate® utvecklas primärt som en ny
behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande i en
klinisk Fas II-studie i patienter med Wilsons sjukdom.

Wilsons sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom som leder till
allvarlig kopparförgiftning. Wilsons sjukdom drabbar ungefär en av 30
000 individer världen över, vilket motsvarar en prevalens (förekomst)
om cirka 10 000 patienter i USA och 15 000 patienter i EU.

Den aktiva substansen i Decuprate®, tetrathiomolybdat, är en ny typ av
kopparsänkande substans med en unik verkningsmekanism som förväntas
tillhandahålla flera fördelar jämfört med existerande behandlingar,
såsom en snabb sänkning av koppar som resulterar i en snabbverkande
effekt med en högre andel patienter som svarar på behandlingen, en
förbättrad biverkningsprofil och en förenklad dosering som leder till
förbättrad följsamhet till ordinerad behandling. Decuprate® har
klassificerats som särläkemedel för behandling av Wilsons sjukdom i
USA och EU.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Hansson, VD
Telefon: +46 (0)70 944 18 77
Email: jonas.hansson@wilsontx.eu

Anders Martin-Löf, CFO
Telefon: +46 (0)70 683 79 77
Email: anders.martin-lof@wilsontx.eu

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper som emitterats av Wilson Therapeutics AB (publ) i någon
jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv
2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i
medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta meddelande
endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte
distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett
erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här
omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den
vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933
("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att
de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en
transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med
Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några
värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt
erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (enligt definitionen i
paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act
2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer
som rör investeringar och som faller inom definitionen av
"professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet
som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer
benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien
enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras
med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska
inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller
agera eller förlita sig på det.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att
lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt
Prospektsdirektivet. Ett prospekt som har upprättats i enlighet med
Prospektdirektivet har offentliggjorts och finns tillgängligt på
www.wilsontherapeutics.com. Investerare bör inte investera i några
värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i nämnda prospekt.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser
utsikterna för läkemedel och studier, inklusive Decuprate®.
Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska
fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser",
"förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan",
"förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer
därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de
antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är
rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara
korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller
uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det
faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma
att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade
uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra
väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen
avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger
till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande är
korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida
riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta meddelande,
eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i
detta meddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du
bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade
uttalanden som återfinns i detta meddelande lämnas endast per dagen
för detta meddelande och kan komma att förändras. Bolaget åtar sig
inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta meddelande.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=352020...
http://mb.cision.com/Main/14206/2007521/514661.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.