Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-30

WntResearch: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna (2015-01-01 - 2015-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 040 649 SEK (-5 703 410).
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 SEK (-0,37).
· Soliditeten** uppgick per den 30 september 2015 till 99,3 % (98,2 %).

Tredje kvartalet (2015-07-01 - 2015-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 066 919 SEK (-1 075 534).
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK (-0,07).

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

* Periodens resultat dividerat med 15 546 128 aktier per 2015-09-30
(15 484 853 per 2014-09-30).

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

· Den 25 augusti meddelades att den sista patienten i den pågående
kliniska fas 1-studien med Foxy-5 inlett behandling på den sista
dosnivån (dos nivå 8). En sammanfattande rapport med tillgänglig data
från studien är planerad att presenteras under Q4 2015.

· Den 8 september meddelades att ett abstract med data för Foxy-5
accepterats för presentation vid den internationella
onkologikongressen International Conference on Molecular Targets and
Cancer Therapeutics i Boston den 6 november 2015.

· Den 14 september meddelades att den sista patienten, i den
pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5, avslutat behandling
enligt protokollet på sista dosnivån (dosnivån 8). Därmed stängdes
fas 1-studien. Data analyseras därefter innan en sammanfattande
rapport presenteras under Q4 2015.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 5 november redovisades en delrapport med kliniska data från
fas 1-studien med Foxy-5. Nedan redovisas väsentligt innehåll i
delrapporten:

· Delrapporten visade att Foxy-5 ur toxikologisk synpunkt är
säkert och tolereras väl utan dosbegränsande toxicitet observerad vid
någon dos. Detsamma är i linje med Bolagets djurtoxicitets-studier
och kommer enligt styrelsens bedömning att underlätta
kombinationsbehandling med Foxy-5 och andra anticancerläkemedel i
framtiden.

· Foxy-5 kan detekteras i blod med högsta uppmätta nivåer inom fem
minuter efter infusion. I kohorterna 4-6 kunde Foxy-5 detekteras i
blodet under behandlingen och halveringstiden av Foxy-5 var mindre än
en timme efter infusion.

· CTC-räkningar är svåra att evaluera, eftersom Foxy-5 försämrar
åtminstone två olika processer vilka är frisättning av tumörceller
från tumörvävnader (minskar antalet CTC:er) och passagen av
cancerceller ur blodomloppet (ökar antalet CTC:er). WntResearch avser
i framtida studier använda ytterligare teknologier för CTC-mätningar.

· Som mätts med datortomografi, vid dosnivå fem gavs två patienter
fler än 20 infusioner av Foxy-5 och en av patienterna utvecklade
stabil sjukdom efter åtta veckor. Denna patient mottog fortsatt
behandling (51 doser) och hade fortsatt stabil sjukdom efter 16
veckor.

· Vid var och en av dosnivåerna sex och sju mottog en av tre
patienter fler än 20 doser, dvs. respektive 22 och 21 doser.

· Vid dosnivå åtta mottog fyra patienter 20 infusioner eller fler
och två av patienterna utvecklade stabil sjukdom efter åtta veckor.
En av dessa två patienter mottog enbart 28 infusioner totalt
(patienten valde att avbryta behandlingen) medan den andra patienten
mottog fortsatt behandling (52 doser) och fortfarande hade stabil
sjukdom efter 16 veckor. Alla utvärderingar genomfördes i enlighet
med datortomografi och följde RECIST-kriteriet.

· Baserat på resultaten från den kliniska fas 1-studien med
Foxy-5, kommer WntResearch nu att genomföra en klinisk fas 1b-studie
i vilken doseskalering av Foxy-5 ska fortsätta med specifikt fokus på
att avgöra den biologiska svarsdosen (BRD) för Foxy-5, eftersom
Foxy-5 försvårar cancercellmigration och reducerar bildandet av
fjärrmetastaser utan att inducera tumörregression. BRD kommer att
avgöras på grundval av en omfattande undersökning av biomarkörer och
datortomografi.

· WntResearch kommer samtidigt att förbereda för en randomiserad
klinisk fas 2-studie.

· Den 10 november publicerade WntResearch en kommentar från Bolaget
rörande resultatet från fas 1-studien med Foxy-5 på Bolagets hemsida
(www.wntresearch.com). Kommentaren i sin helhet återfinns under
rubriken "Investor & media", med underrubrik "Evenemang &
presentationer".

· Den 23 november meddelades att det amerikanska patentverket
(United States Patent and Trademark Office) avser att bevilja ett
patent för Foxy-5 för behandling av prostatacancer.

VD Nils Brünner kommenterar

Kära aktieägare i WntResearch,

Det tredje kvartalet 2015 har passerat, ett kvartal under vilket vi
uppnått den fram till nu viktigaste milstolpen i WntResearchs
historik: vi har framgångsrikt slutfört fas 1-studien och är nu redo
att gå in i nästa viktiga steg på vår väg mot att introducera Foxy-5
som en viktig och ny terapeutisk möjlighet för patienter som lider av
cancer.

Vi har under perioden presenterat resultaten från de prekliniska- och
kliniska studierna med Foxy-5, vid International Conference on
Molecular Targets and Cancer Therapeutics (AACR-NCI-EORTC) i Boston,
Massachusetts, vilket presenterades den 6 november 2015.
AACR-NCI-EORTC är det främsta internationella mötet för alla som är
intresserade av utveckling av läkemedel mot cancer och mötet lockar
representanter från nästan alla läkemedels- och bioteknikföretag som
är involverade i utvecklingen av cancerläkemedel. Därmed gavs vi ett
utmärkt tillfälle att presentera vår verksamhet ytterligare med andra
intresserade forskare och företag.

Som tidigare meddelats kunde vi den 14 september avisera att den sista
patienten, i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5, avslutat
behandling enligt protokollet på sista dosnivån (dosnivå 8). Därmed
stängdes fas 1-studien för att möjliggöra analysering av data innan
en sammanfattande rapport kunde presenteras under det fjärde
kvartalet 2015. Vissa patienter kommer att kvarstå på behandling så
länge deras läkare finner det lämpligt. Vi är givetvis mycket glada
över att ha avslutat fas 1-studien med Foxy-5.

Vi vill än en gång uttrycka vår tacksamhet till alla patienter som
frivilligt deltagit i studien, till de behandlande läkarna och
sjuksköterskorna och till studieteamet från Smerud som tillsammans
med er aktieägare möjliggjort studien. Arbetsinsatsen har varit
betydande och samarbetet har fungerat väldigt bra, vilket vi hoppas
kommer att fortsätta under den kommande planerade fas 1b-studien. Vi
har en spännande tid framför oss och vi ser med tillförsikt fram emot
de utmaningar vi kommer att ställas inför.

Nils Brünner

VD, WntResearch AB

WntResearch AB

WntResearch är baserat på forskning av professor Tommy Andersson och
hans forskargrupp vid Lunds universitet, i syfte att utveckla
innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har
erhållit patentskydd på syntetiska peptider, framtagna av professor
Tommy Anderssons forskargrupp, varav en - Foxy-5 - i djurmodeller har
visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av
bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att
forskningen ska resultera i klinisk användning av Bolagets nya
läkemedel mot tumörspridning.

Affärsmodell

WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av
Bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer.
Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen
främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av
läkemedel.

Målsättningar

Bolagets målsättning har varit att under tredje kvartalet 2015 ha
tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom en klinisk fas 1-studie och
att därefter genomföra en klinisk fas 1b-studie. I september 2015
avslutades WntResearchs kliniska fas 1-studien med Foxy-5 och en
sammanfattande rapport avseende resultat från studien kunde
presenteras under det fjärde kvartalet 2015. Snarast efter genomförd
klinisk fas 1b-studie är Bolagets avsikt att initiera en klinisk fas
2-studie. Efter att ha uppnått "Proof of concept" i människa med
Foxy-5 är WntResearchs målsättning att finna en lämplig partner för
vidare utveckling.

Utveckling i siffror under tredje kvartalet 2015

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2015 uppgick till 0 SEK (0).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2015 uppgick
till -1 066 919 SEK (-1 075 534).

Finansiell utveckling

Bolagets finansiella resultat under tredje kvartalet 2015 speglar att
kostnaderna för övriga externa kostnader täcker det sista steget av
den kliniska fas 1-studien och inledande kostnader för tillverkning
av den aktiva substansen för den kliniska fas 1b-studien uppkommit.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,1 MSEK och
kassaflödet uppgick till -7,7 MSEK, resulterande i att kassa och bank
vid periodens slut uppgick till 20,9 MSEK.

Aktien

WntResearch noterades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är
en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform
(MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2015
uppgick antalet aktier i WntResearch till 15 546 128 stycken.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner GEM

Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att
vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera
högst 1 000 000 teckningsoptioner att utges utan vederlag till Global
Emerging Markets (GEM) för att fullgöra Bolagets skyldigheter enligt
finansieringsavtalet mellan parterna. I april 2012 kommunicerade
WntResearch att ett avtal kring finansiering träffats med GEM. Totalt
kan Bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity
line (ett antal riktade nyemissioner på upp till tio MSEK) och

1 000 000 teckningsoptioner. Efter omräkning med anledning av
företrädesemissioner (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar
varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en
teckningskurs om 8,31 SEK per aktie. Det totala antalet återstående
teckningsoptioner per den 30 september 2015 var 80 592 stycken.
Teckningsoptionerna kan nyttjas till och med den 28 november 2016.

Personaloptionsprogram

Vid årsstämma den 18 juni 2013 beslutades om utfärdande av högst 390
000 personaloptioner till nyckelpersoner i WntResearch. För att
möjliggöra leve...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.