Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

WntResearch: Företrädesemissionen i WntResearch övertecknad

Den 23 oktober 2017 avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s
("WntResearch") företrädesemission av units om cirka 64 MSEK.
Företrädesemissionen tecknades till cirka 70,2 MSEK, motsvarande en
teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen
tillförs WntResearch cirka 64 MSEK före avdrag för
emissionskostnader. Emissionsgarantierna har inte tagits i anspråk.
Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 27 oktober 2017

Tf. VD Ulf Björklund kommenterar

- Den framgångsrika företrädesemissionen ger oss resurser att ta vår
längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 vidare genom en fas
II-studie. Resultaten från denna studie förväntas utgöra grunden för
kommersiella partnerskap med ett eller flera internationella
läkemedelsföretag. Vi håller dock dörren öppen för att intensifiera
diskussionerna med potentiella partners redan under studiens gång, om
de initiala avläsningarna av effekt och säkerhet utfaller positivt.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 70,2 MSEK, varav 859 526
units (cirka 73,5 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av
företrädesrätt och 309 966 units (cirka 26,5 procent av totalt
tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 859 526 units
(cirka 80,5 procent av emissionsvolymen) och 208 965 units (cirka
19,5 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare utan stöd av
företrädesrätt innebärande att WntResearch tillförs cirka 64 MSEK
före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 10,6 MSEK (inkl.
ersättning för garantiåtaganden om cirka 4,6 MSEK). Därtill kan
WntResearch komma att tillföras ytterligare cirka 24 MSEK före
emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2018
nyttjas. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 22,50 SEK
under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 17
september 2018. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av
företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som
angivits i prospektet som upprättats med anledning av
företrädesemissionen och som offentliggjordes den 29 september 2017.
De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 27
oktober 2017. Tecknare som inte tilldelas units erhåller inga
avräkningsnotor. För garantiåtaganden utgår ersättning om 10 procent
på garanterat belopp.

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 384 656,76
SEK genom emission av 4 273 964 nya aktier. Efter registrering av
företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i WntResearch till 1 923
283,80 SEK fördelat på 21 369 820 aktier, vardera med ett kvotvärde
om 0,09 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av
serie 2017/2018 som emitteras i företrädesemissionen kommer
WntResearchs aktiekapital att öka med ytterligare högst 96 164,19 SEK
genom utgivande av högst 1 068 491 aktier. WntResearchs aktiekapital
kommer därefter att uppgå till 2 019 447,99 SEK, fördelat på 22 438
311 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,09 SEK.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget
fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Registrering är beräknad att ske omkring vecka 45 2017.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Setterwalls
Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är
emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulf Björklund, tf. VD

Tel: +46 706 670 440

E-mail: ub@wntresearch.com

Denna information är sådan information som WntResearch är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2017.

Om WntResearch AB (publ)

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer
information se: www.wntresearch.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer
information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Wntresearch kommer endast att
ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 29 september
2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar WntResearchs aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/foretradesemissionen-i-wntresear...
http://mb.cision.com/Main/11610/2377376/742952.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.