Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

WntResearch: Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Aktieägarna i Wntresearch AB, 556738-7864, kallas härmed till
årsstämma fredagen den 14 juni 2019 kl. 15.00 på Medeon Science Park,
Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 8 juni 2019; och

· dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 10 juni 2019
skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin
Hanssons väg 41, 205 12 Malmö eller per e-post pof@wntresearch.com. I
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 8
juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
fredagen den 7 juni 2019, då avstämningsdagen infaller på en lördag.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
(www.wntresearch.com) och skickas till de aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen; och

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisorer eller
revisionsbolag.

10. Instruktion för valberedningen.
11. Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2019.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, som utgjorts av Lars-Erik Forsgårdh (ordförande),
Tommy Andersson och Kjell Stenberg, samt styrelsens ordförande Ulf
Björklund, föreslår att årsstämman väljer Ulf Björklund till
ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon
vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas samt att
tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 8)

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med
250.000:- (150.000:-) och till övriga styrelseledamöter med 100.000:-
(75.000:-). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisorer eller
revisionsbolag (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex
ordinarie och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson,
Gudrun Anstrén, Martin Olofsson, Peter Ström samt Sten Trolle. Vidare
föreslår valberedningen nyval av Jan Nilsson. Gudrun Anstrén föreslås
väljas till styrelsens ordförande efter att Ulf Björklund avböjt
omval. Även Kjell Stenberg har avböjt omval.

Information om den föreslagna nya ledamoten Jan Nilsson presenteras i
bilaga till valberedningens motiverade yttrande. Information om de
ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets webbplats
(www.wntresearch.com) samt i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB
intill årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att
Mattias Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion för valberedningen (punkt 10)

Valberedningen föreslår att en instruktion för valberedningen, som är
oförändrad jämfört med gällande instruktion för valberedningen som
antogs av årsstämman den 15 maj 2018 med undantag för att principerna
för valberedningens utseende och instruktion för valberedningen
föreslås gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas
av bolagsstämma, antas med följande innehåll:

Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter.
Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa
ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår
utskick av kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som
förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot
ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig välja
ordförande vid ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska
inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandattid
löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen kan per den sista september ersätta ledamöter
alternativt invälja högst två nya ledamöter i valberedningen för att
bättre spegla aktieägarstrukturen. Om sådant erbjudande lämnas ska
det gå i turordning till de största aktieägarna som inte tidigare är
representerade i valberedningen.

Om en ledamot representerar en ägare som sålt huvuddelen av sitt
aktieinnehav och därefter inte representerar någon av de fem största
ägarna ska valberedningen besluta om ledamoten ska kvarstå i eller
avgå ur valberedningen.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning samt
eventuella förändringar däri.

Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till
årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma

- antal styrelseledamöter

- styrelseledamöter och styrelseordförande

- arvode och annan ersättning till var och en av styrelsens ledamöter och ordförande samt i förekommande fall till ledamöter av styrelsens utskott

- revisorer

- arvode till revisorer

- ledamöter i valberedningen samt instruktion för valberedningen

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina
förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt
förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en redogörelse
för hur valberedningens arbete bedrivits.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid
bolagsstämma där styrelse- och eller revisorsval ska äga rum ska
valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits
samt presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att
valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens
ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.
Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens
ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas,
ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga
ledamöter beretts möjlighet att delta i ärendets behandling.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de
närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den
mening som biträds av valberedningens ordförande.

Vid valberedningens sammanträden ska föras minnesanteckningar. Vidare
ska ett protokoll upprättas som sammanfattar valberedningens beslut
och förslag. Detta protokoll ska undertecknas och justeras av
valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser.
Protokollet ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för
styrelseprotokoll.

Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna
äger dock rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäliga
kostnader för uppdragets utförande, exempelvis resekostnader.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla vissa tjänster
för att underlätta dess praktiska arbete, exempelvis
sekreterartjänster. Valberedningen ska vidare äga rätt att belasta
bolaget med rimliga kostnader för framtagande av underlag för
bedömning av nya kandidater till styrelsen.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill
dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2019 (punkt 11)

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig
ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid
2019 års årsstämma utses att ingå i valberedningen:

Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens
ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift
om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska
kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av
konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt
högst motsvara 15 procent av bolagets aktiekapital per dagen för
årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara
marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa
rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att
möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och
allianser.

Övrigt

För giltigt beslut i frågan under punkt 12 erfordras att förslaget
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.