Du är här

2017-09-05

WntResearch: Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB

Aktieägarna i Wntresearch AB, 556738-7864, kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 20 september 2017 kl. 15.00 på Medeon
Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 14 september 2017; och

·
dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 september 2017
skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin
Hanssons väg 41, 205 12 Malmö eller per e-post pof@wntresearch.com. I
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 14
september 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
(www.wntresearch.com) och skickas till de aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1.
Stämman öppnas.

2.
Val av ordförande vid stämman.

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.
Godkännande av dagordningen.

5.
Val av en eller två justeringsmän.

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.
Beslut om företrädesemission av units.

8.
Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid
stämman.

Beslut om företrädesemission av units (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om emission av
högst 1 068 491 units på följande villkor:

1.
Varje unit består av fyra nya aktier samt en teckningsoption serie
2017/2018. Totalt omfattar emissionen högst 4 273 964 aktier och
högst 1 068 491 teckningsoptioner.

2.
Emissionskursen för varje unit ska vara 60 kronor, vilket motsvarar en
teckningskurs per aktie om 15 kronor. Teckningsoptionerna utges
vederlagsfritt.

3.
Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla
uniträtter att teckna nya units med företrädesrätt ska tillkomma den
som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid
tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per
avstämningsdagen.

4.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 5 oktober
2017.

5.
Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt och 16 uniträtter
berättigar till teckning av en unit.

6.
Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning
av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

1.
i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter
(oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som
anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för
det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning
ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en
av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter
utnyttjat för teckning av units;

2.
i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av
uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units
som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

3.
i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende
teckning av units, i proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata
ska tilldelning ske genom lottning.

1.
Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant
betalning, utom såvitt anges i punkt 8 nedan, under perioden från och
med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017. Teckning av
units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget
engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista
avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units
består av.

2.
De garanter som lämnat brygglån till bolaget ska, i den mån de
tilldelas units i enlighet med sina respektive garantiåtaganden, ha
rätt och skyldighet att erlägga betalning genom kvittning mot lämnade
brygglån i enlighet med vad som framgår av styrelsens separata
redogörelse för kvittning. Kvittning verkställs i och med teckning.

3.
Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild
teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter
ska ske.

4.
Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske enligt
särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som
erhåller tilldelning.

5.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6.
Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller
teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units.
Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och
teckningsoptionerna att skiljas åt.

7.
De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning
från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller
efter emissionsbeslutet.

8.
För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller
följande huvudsakliga villkor:

1.
att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget
mot kontant betalning om 22,50 kronor per aktie;

2.
att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger
rätt att teckna kan bli föremål för justering, bl.a. vid split,
sammanläggning och företrädesemissioner;

3.
att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 3
september 2018 till och med den 17 september 2018;

4.
att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att
tidigareläggas eller senareläggas; och

5.
att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt
till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för
utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan
utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets
aktiebok.

1.
Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen
kommer aktiekapitalet att öka med högst 384 656,76 kronor.

2.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i
unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 96 164,19
kronor.

3.
Bolagets styrelseordförande ska vara bemyndigad att vidta de smärre
formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 samt
anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Wntresearch AB, Medeon
Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på
bolagets hemsida (www.wntresearch.com) senast från och med två veckor
före bolagsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32
§ 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget
till 17 095 856. Bolaget innehar inga egna aktier.

Malmö i september 2017

Wntresearch AB (publ)

STYRELSEN

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=444255...
http://mb.cision.com/Main/11610/2339519/717950.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.