Du är här

2017-05-19

WntResearch: Kommuniké från årsstämma den 18 maj 2017 i WntResearch AB

Idag, den 18 maj 2017, hölls årsstämma i Wntresearch AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över
bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen
innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret
2016 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades att bevilja styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande
samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare
beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen
ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Peter Ström,
Tommy Andersson, Kjell Stenberg och Ulf Björklund omvaldes som
ordinarie styrelseledamöter och Nils Brünner valdes till ny ordinarie
styrelseledamot i enlighet med valberedningens förslag. Vidare
omvaldes Peter Ström som styrelseordförande.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Vid stämman framlade valberedningen ett reviderat förslag avseende
utseende av valberedning i förhållande till det förslag som
tillhandahållits inför stämman. Valberedningens reviderade förslag
enligt nedan antogs av stämman.

Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter.
Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa
ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår
utskick av kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som
förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot
ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig välja
ordförande vid ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska
inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen kan per den sista september ersätta ledamöter
alternativt invälja högst två nya ledamöter i valberedningen för att
bättre spegla aktieägarstrukturen. Om ett sådant erbjudande lämnas
ska det gå i turordning till de största aktieägarna som inte tidigare
är representerade i valberedningen.

Om en ledamot representerar en ägare som sålt huvuddelen av sitt
aktieinnehav och därefter inte representerar någon av de fem största
aktieägarna ska valberedningen besluta om ledamoten ska kvarstå i
eller avgå från valberedningen.

Bolaget ska offentliggöra förändringar i valberedningens
sammansättning så snart förändringen skett.

Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till
årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma

- antal styrelseledamöter

- styrelseledamöter och styrelseordförande

- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter

- eventuellt arvode för utskottsarbete

- revisorer

- arvode till revisorerna

- ledamöter i valberedningen i enlighet med principerna

Någon ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter men
bolaget kan svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av
valberedningens uppdrag.

Baserat på ovanstående instruktion beslutade stämman därefter att till
valberedningen utse följande fyra ledamöter, Kjell Stenberg, Tommy
Andersson, Lars-Erik Forsgårdh samt styrelseordföranden Peter Ström.
Det antecknades att de tre förstnämnda ledamöterna representerar de
tre största aktieägarna i bolaget per den 30 mars 2017.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningen. Ändringen innebär i huvudsak att gränserna för
bolagets aktiekapital och antal aktier ändras, att revisors mandattid
ändras till att gälla för tiden intill slutet av nästföljande
årsstämma och att vissa mindre språkliga och redaktionella ändringar
görs, särskilt avseende de ärenden som ska förekomma på årsstämma och
bolagets avstämningsförbehåll.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av
konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat
villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt
tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av
teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 10 procent av
bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. I den mån
bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med
bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna
genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till
partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2017

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil
och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet.
Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter
med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat
på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/kommunike-fran-arsstamma-den-18-...
http://mb.cision.com/Main/11610/2269306/676931.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.