Du är här

2017-09-20

WntResearch: Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 september 2017 i WntResearch AB

Idag, den 20 september 2017, hölls extra bolagsstämma i Wntresearch AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
företrädesemission av högst 1 068 491 units bestående av högst 4 273
964 aktier och högst 1 068 491 teckningsoptioner av serie 2017/2018.

De som på avstämningsdagen den 5 oktober 2017 är aktieägare i bolaget
erhåller en (1) uniträtt för varje ägd aktie. Sexton (16) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra
(4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018
i bolaget. Emissionskursen för varje unit ska vara 60 kronor, vilket
motsvarar en teckningskurs per aktie om 15 kronor.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i
företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst
384 656,76 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner av serie 2017/2018 som emitteras i
företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med
ytterligare högst 96 164,19 kronor.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 9 oktober
2017 till och med den 23 oktober 2017. Varje teckningsoption av serie
2017/2018 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden från och med
den 3 september 2018 till och med den 17 september 2018 till en
teckningskurs om 22,50 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, t.f. VD
E-mail: ub@wntresearch.com
Telefon: +46 706 670 440

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 september 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil
och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet.
Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter
med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat
på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i WntResearch kommer endast att
ske genom det prospekt som WntResearch beräknar kunna offentliggöra
omkring den 29 september 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar WntResearchs aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamm...
http://mb.cision.com/Main/11610/2351064/725413.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.