Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

WntResearch: Teckningsperioden i WntResearchs företrädesemission inleds idag den 24 april 2020

Idag, den 24 april 2020, inleds teckningsperioden i Wntresearch AB:s
("WntResearch" eller "Bolaget") förestående företrädesemission av
units, vilken offentliggjordes den 23 mars 2020
("Företrädesemissionen").

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 24
april 2020 till och med den 8 maj 2020. Observera dock att förvaltare
kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som
infaller före den 8 maj 2020.

Företrädesemissionen i sammandrag:

· Teckningsperiod: 24 april 2020 - 8 maj 2020.
· Handel med uniträtter: 24 april 2020 - 6 maj 2020.
· Företrädesrätt: För varje en (1) på avstämningsdagen den 22 april
2020 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt och två (2) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) unit.

· Unit: En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade aktier och en
teckningsoption serie 2020/2021.

· Teckningskurs: 3,00 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

· Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer
Bolaget att tillföras cirka 38 MSEK före emissionskostnader och vid
fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget
ytterligare högst cirka 38 MSEK före emissionskostnader.

· Säkerställandenivå: Företrädesemissionen är säkerställd till
totalt cirka 80,0 procent genom teckningsförbindelser från befintliga
aktieägare om cirka 0,4 procent samt externa garantiåtaganden om
cirka 79,6 procent.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen
den 22 april 2020 var registrerade i den av Euroclear och för
Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare,
erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande
inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal
uniträtter än vad som framgår av den förtryckta
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda
anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida
www.mangold.se/aktuella-emissioner/, användas som underlag för
teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade
hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken
emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear.
Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar
från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt
instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en
kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta
din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker
genom att skicka in en anmälningssedel via post eller e-post till
Mangold alternativt genom elektronisk teckning med Bank-ID på
Mangolds hemsida. Anmälningssedel samt elektronisk teckning är
tillgängligt på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till till WntResearch i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 24 april 2020.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar
genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och
bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att
människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta
saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna
läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet
WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska
tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka
uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med
tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med
tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande
effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock
Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch.
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för
att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna
units i WntResearch kommer endast att ske genom det prospekt som
WntResearch offentliggjorde den 22 april 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra
värdepapper i WntResearch har registrerats, och inga aktier,
teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras,
enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till
allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i
den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas
i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/teckningsperioden-i-wntresearch...
https://mb.cision.com/Main/11610/3095781/1235020.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.